הממשלה תקיים הערב (ראשון) ישיבת ממשלה טלפונית בשעה 21:00, בה תדון בטיוטת חוק יסוד: משק המדינה (הוראת שעה לשנת 2020). במסגרת זו, הממשלה תתבקש לאשר את ההצעה שגיבש משרד האוצר להגדלת תקציב המדינה ב-90 מיליארד שקל לטובת התמודדות עם התפשטות נגיף קורונה.

בדברי ההסבר נכתב כי "לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה, לצד סיוע לאזרחים שנפגעו כתוצאה מהמגבלות האמורות נדרשת הממשלה להוציא סכומים ניכרים אשר יביאו לחריגה משמעותית הן ממגבלת ההוצאה החודשית וממילא גם מתקרת התקציב ההמשכי. בהתאם לכך, יש לתקן, בהוראת שעה, את חוק היסוד, על מנת להתאים את תקרת התקציב ההמשכי להוצאות המשמעותיות שהוטלו על תקציב המדינה, בין באופן ישיר ובין באמצעות המוסד לביטוח לאומי". 

הממשלה רשאית להוציא, כאמור, לרבות תשלומי קרן ותשלומים לביטוח הלאומי בשנת 2020, סכום של כ-90 מיליארד שקלים לצורך כך. 

עוד צוין בהצעת החוק כי "תיקון חוק יסוד בהוראת שעה הוא מהלך חריג שזכה אף להתייחסות בית המשפט העליון בפסיקתו. אולם הנסיבות המיוחדות שבהן נתונה כיום מדינת ישראל מצדיקות את המהלך החריג של תיקון יסוד שבלעדיו לא ניתן יהיה לקדם את הצעדים הנדרשים לשם המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה".