בממשלה מצאו דרך לעקוף את ועדת הקורונה בראשות חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, שמציבה לאחרונה קשיים על אישור תקנות לשעת חירום שאושרו בממשלה.

ועדת החוקה, חוק ומשפט אמורה לסיים היום את הדיונים ב"חוק הקורונה הגדול", המסדיר את סמכות הממשלה להכריז על מצב חירום ולהתקין תקנות לשעת חירום בשל נגיף הקורונה.

החוק קובע כי התקנות ייכנסו לתוקף בתוך 24 שעות ממועד התקנתן למשך 28 ימים, כשהממשלה רשאית להאריך את התוקף הקבוע בהן לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על 28 ימים או 14 ימים, לפי העניין.

הכנסת תוכל לדון בתקנות שתוקנו רק בדיעבד. על פי הנוסח הסופי שהונח היום על שולחן ועדת החוקה התקנות יונחו בדיעבד על שולחן וועדה מוועדות הכנסת בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שעמדה בבסיס ההחלטה על התקנתן "בסמוך ככל האפשר לאחר פרסומן ברשומות".

אין זכר לועדת הקורונה (צילום: ללא קרדיט)אין זכר לועדת הקורונה (צילום: ללא קרדיט)

הוועדה שתקבע תקיים דיון בתקנות ותחליט אם לאשרן, כולן או חלק, או לשנות את תקופת תוקפן, בתוך 14 ימים מיום פרסומן ברשומות. אם הוועדה לא תדון בתקנות בפרק הזמן האמור, יושב ראש הכנסת יביא את אישור התקנות להצבעה במליאת הכנסת.

החידוש בנוסח שהונח הבוקר על שולחן הוועדה הוא בפרוט הוועדות שיוסמכו לדון באישור או פסילת התקנות. מדובר בוועדות סטטוטוריות בלבד שוועדת הקורונה אינה חלק מהן.

הוועדות המוזכרות בטיוטת הצעת החוק הן וועדת החוקה חוק ומשפט, ועדת החינוך התרבות והספורט, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת הכלכלה של הכנסת.

גורם בוועדה אמר הבוקר כי בממשלה היו מעדיפים שכל סוגיית הצוים והתקנות תדון בעתיד בוועדת החוקה אך לבסוף הוחלט לפזר את הסמכויות בקרב מספר וועדות סטטוטוריות בהתאם לנושא ולעניין שבהן יעסקו התקנות.

בכך יכולה הקואליציה לעקוף את וועדת הקורונה בראשות ח"כ יפעת שאשא ביטון מבלי שיהיה למעשה צורך לפתוח בהליך הדחה בעייתי.