ועדת החריגים הבינמשרדית של משרד החוץ, משרד הבריאות, ורשות האוכלוסין דנה אמש (ראשון) בבקשות לפטור של מחלימים 'טריים' (עד שלושה חודשים) מביצוע בדיקת PCR טרם הטיסה לישראל, במטרה לקצר עבור אלו את ההליך הבירוקרטי טרם המראתם. ההחלטה תיכנס לתוקפה באופן מיידי. 

הועדה קבעה פה אחד לאשר פטור מבדיקה לאדם שיציג לחברת התעופה בחו"ל לפני המראתו לישראל, אישור של בדיקת PCR שתוצאתה חיובית והמצביעה על כך שהוא חלה בקורונה בפרק הזמן המוגדר כדלהלן: מחלימים שחלו בישראל במהלך שלושת החודשים האחרונים למועד הטיסה וכן כי מועד הבדיקה לא יפחת מ-11 ימים טרם הטיסה ולא יעלה על שלושה חודשים.

בנוסף, אדם שחלה והחלים בישראל ויש בידו תעודת מחלים של מדינת ישראל (שאינה מבוססת על בדיקה סרולוגית), יציג אותה, ובלבד שלא חלפו 3 חודשים ממועד קבלתה. לצד זאת, הצגת תוצאות בדיקה אחרת, שאינה PCR, אינה מקנה פטור מבדיקה טרם העלייה לטיסה.  

כזכור, עד היום מחלימים שטסו לישראל נדרשו להגיש מבעוד מועד טופס בקשה לוועדת חריגים על מנת לקבל פטור מבדיקת PCR. כעת עם קבלת החלטת הוועדה, לא יהיה צורך יותר להגיש בקשות פרטניות לקבלת הפטור.