הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

יחידת סמך של משרד ראש הממשלה שתפקידה לאסוף ולנתח מידע סטטיסטי הנוגע למדינת ישראל. פועלת בהתאם לפקודת הסטטיסטיקה, משנת 1972, במטרה לשמש מקור מידע למקבלי ההחלטות ולעדכן את הציבור בנושאים מהותיים. מפרסמת מספר נתונים חיוניים, דוגמת מדד המחירים לצרכן בישראל, השכר הממוצע במשק, התוצר המקומי הגולמי ועוד. הפרסומים מופיעים בירחון או בשנתון הסטטיסטי לישראל, כמו גם באמצעי התקשורת השונים.