מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות- אתר מעריב

1.       התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות הקשורה בשימוש באתר ו/או באפליקציה של מעריב (להלן: "האתר") ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש בה ו/או התקנון ונכללת בתוכו. 

2.       מדיניות הפרטיות נועדה להוסיף ולא לגרוע או לפגוע בתקנון הנ"ל. 

3.       עצם השימוש באתר ו/או הורדת האפליקציה ו/או השימוש בהם מהווה הסכמתך לכל התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות.

4.       השימוש בנתונים שתאסוף החברה, כפי שיפורט להלן, ייעשה בכפוף להוראות כל דין, לרבות חוק הפרטיות התשמ"א-1981 ובהתאם לתקנון זה, למטרות המפורטות בתקנון זה בלבד. המידע יישמר במאגריה הרשומים של החברה.

עוגיות

5.       מובהר כי השימוש באפליקציה, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בה מהווה הסכמה לשמירת מידע ונתונים במאגר החברה, שימוש בפרטים לשם אספקת השירותים, התאמת פרסומות, תפעול ופיתוח, בדיקות תקינות ותחזוקה, גביית כספים, עריכת חשבונות, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, יצירת קשר וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים במידע, בשירותים ובתכנים שבאתר, בכל דרך חוקית.

6.       משתמש יכול למחוק את העוגייה בכל שלב מציוד הקצה שברשותו. כמו כן, יכול המשתמש לבחור מראש שלא לאפשר לאפליקציה לאחסן עוגיות בציוד הקצה שברשותו, וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן או מערכת האבטחה של ציוד הקצה. יחד עם זאת, נטרול אפשרות אחסון העוגיות עלול לגרום לכך כי לא יוכל להשתמש בשירותים ובתכונות המופיעים באפליקציה או בקישורים המופיעים בה, כולם או חלקם.

7.       הגנת פרטיות הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמתו של המשתמש לכך שהאתר ו/או החברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. 

8.       המודעות המפורסמות באתר מנוהלות ע"י צדדים שלישיים, המהווים מערכי הגשת פרסום. אלה עשויים להשתמש ו/או להפעיל קבצי cookies, ואין החברה אחראית לכל תלונה ו/או נזק שיגרם על ידי צד שלישי כאמור.  

9.       פרסום מודעות באתר לא מהווה המלצה ו/או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה; 

10.   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים, במידה ויתעוררו בין הגולש לבין האתר ו/או החברה, ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הגולש, ו/או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה עם צד שלישי כלשהו. 

11.   החברה לא תישא באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם, לרבות כל נזק ישיר ו/או עקיף כספי ו/או אחר.

פנייה למשתמשי האפליקציה 

12.   החברה עשויה לשלוח למשתמשים הודעות מתפרצות (Push Notifications). במידה ויבקש משתמש לחדול מקבלת הודעות מתפרצות כאמור, יהיה עליו להסיר תכונה זו באופן עצמאי באמצעות שימוש בתפריט ההגדרות הרלוונטי במכשיר הקצה שברשותו.

13.   חלק מהשירותים הניתנים באמצעות האפליקציה הינם שירותים מבוססי מיקום, אשר עושים שימוש בטכנולוגיית GPS על מנת לקבוע את מיקומו של המשתמש ולספק לו תכנים או פרסומים התואמים ככל הניתן למיקום זה. המשתמש יוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומו על ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותו. 

איסוף ושימוש במידע

14.   החברה רשאית להשתמש בפרטים ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, נוהגי הגולשים, מוצרים ושירותים שנרכשו, מידע או פרסומות שנקראו, מיקם בעת השימוש (Geo-location), נתוני כתובת אינטרנט (IP address) , סוג מערכות ההפעלה, סוג מכשירי הקצה (לרבות ו-Device ID Advertising ID), וזאת לצורך המטרות כדלהלן: 

  • ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים; 
  • תפעול ו/או בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין;
  • התאמת ו/או העשרת התכנים ו/או הפרסומות שיוצגו באתר; 
  • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו.

15.   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי בקשר עם השימוש באפליקציה, לרבות מידע הנוגע לפעילות המשתמשים.

16.   במקרה של מיזוג ו/או רכישה ו/או העברה חוקית של פעילות החברה ו/או שיתוף פעולה מסחרי למטרות שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או אחסון מידע, החברה תהא זכאית להעביר לאותו הגוף מידע כאמור, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

אבטחת מידע

17.   החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

18.   החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.