תקנון משחקון למצטרפים למועדון לקוחות בין התאריכים 22.3.23 ל 30.6.23

"החברה"    ג'רוזלם פוסט בע"מ ח.פ. 512311598

"תקנון מועדון לקוחות"    התקנון המפורסם באתר של החברה  תחת לשונית מדיניות

"אתר אינטרנט"    https://www.maariv.co.il

1.                   כללי

1.1               תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל פעילות של משחקון שיעלה בין התאריכים 22.3.23- 30.6.23 באתר הג'רוזלם פוסט, מעריב ולייטוק עבור המצטרפים למועדון (להלן: "המשחקון" ו/או "הפעילות"). 

1.2               התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחקון והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחקון. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחקון זה. 

1.3               בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה, וכל לשון רבים תהיה גם לשון יחיד; ולהפך.

1.4               החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל  שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון.

1.5               החברה רשאית, מכל סיבה שהיא ומבלי חובה לנמק, לשנות את תנאי ההשתתפות במשחקון ו/או את כללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחקון ו/או לבטלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או ב אתר מעריב ו/או ג'רוזלם פוסט ו/או אתר לייטוק.

1.6               מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור. החברה רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחקון, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תישא בכל אחריות ולא תחויב בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.

1.7               המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מנהליה, עובדיה ובעלי מניותיה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחקון ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחקון ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל, באופן בלתי חוזר.

 

2.                   מי רשאי להשתתף במשחק

2.1               בכפוף לאמור בסעיף 3 להלן, כל משתתף שעומד בתנאי התקנון רשאי להשתתף במשחקון, במקרה של משתתף מתחת לגיל 18 ההשתתפות כפופה לאישור הוריו או האפוטרופוס החוקי. 

2.2               למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

2.3               ההשתתפות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם. "בן משפחה" לעניין סעיף זה – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

 

3.                   סייגים להשתתפות במשחק

3.1               מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, החברה תהא רשאית אך לא חייבת להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחקון ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחקון וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:

3.1.1     אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 2 לעיל (כולם או חלקם);

3.1.2     מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים 
          וכיו"ב;

3.1.3     התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או 
          הפעלת אמצעים שאינם כשרים;

3.1.4     במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;

3.1.5     אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;

3.1.6     מכל סיבה אחרת שהחברה תמצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.2               מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחקון ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.

3.3               ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי החברה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

 

 

 

 

4.        המשחקון המוצע נכון למועד הופעת תקנון זה באתר

4.1    

המשחק:  מענה על שאלה/אתגר בעניין בחירת מדינה באירופה אליה המשתתף ירצה לטוס והסיבה לכך
הזוכה : צוות ג'רוזלם פוסט  יבחר את התגובה הכי מעניינת אשר תזכה את הנבחר בזוג כרטיסי טיסה לאירופה.
דרך הודעה על הזכייה: שליחת הודעה פרטית לזוכה  
 

 

4.2   הפעילות תיערך באתר הג'רוזלם פוסט, מעריב ולייטוק.

 

בחירת הזוכים

4.3  למען הסר ספק החלטת המערכת בדבר סוג המשחק ובחירת המנצחים הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את  כל המשתתפים במשחק עצמו. 

4.4  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי משתתף אשר לא ניתן היה ליצור עימו קשר על בסיס הפרטים שמסר בהתאם לסעיף  2 לעיל, מכל סיבה שהיא, עשוי לאבד את זכאותו לפרס. במקרה כזה, החברה שומרת על זכותה להעביר את הפרס למשתתף הבא בתור אשר עונה על הקריטריונים המנויים בסעיף  4.1 לעיל.

4.5  הזכייה באילו מן הפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

4.6  הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהחברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהא רשאית החברה, אך לא חייבת,  לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטה ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.

4.7  כתנאי למימוש הפרס תהא רשאית החברה לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהא רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה. 

4.8        האתר שומר לעצמו את הזכות להחליף אילו מן הפרסים במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתו בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר. 

4.9        במקרה שזכייתו בפרס של משתתף תיפסל, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר או לא להעניק את הפרס כלל, בהתאם לשיקול דעתה.

4.10     מובהר, כי החברה לא תישא באחריות כלשהי ולא תחוב בחובה כלשהי במקרה של אי יכולת אילו מהזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותו במשחקון ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.

4.11     משתתפים אשר יזכו בפרס כלשהו במסגרת המשחק נותנים בזאת הסכמה בלתי חוזרת ומודעים לכך שדבר זכייתם עשוי (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים לרבות בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, באתר האינטרנט וכי בהשתתפותו במשחק מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של האתר.

 

5.הפרסים

5.1 הפרס; זוג כרטיסי טיסה לאירופה אשר יסופקו לאחר ההגרלה. למען הסר כל ספק, היעד אינו ניתן לשינוי או לביטול לרבות שינוי מועד. והחברה אינה אחראית במקרה בו לא מומש הפרס בשל מחדל הנובע מטעמו של הזוכה . 

5.2 הודעה על אופן, מועד ומקום מסירת הפרס תימסר לזוכה ע"י החברה. במידה והחברה לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה בפרטי הקשר אותו מילא תוך 14 ימי עסקים, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, להעביר את הפרס למשתתף אחר. 5.3 מובהר כי הפרס, טיבו, איכותו, מועד ו/או עצם אספקתו ו/או היכולת לממשו על ידי הזוכה (לרבות מפאת גילו), אינם באחריות החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה בעצם חלוקת הפרס כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של החברה כלפי הזוכה.

5.4 החברה אינה אחראית כלפי הזוכה לאיכות הפרס הניתן לזוכה או לתנאים בהם יסופק הפרס. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפרס ו/או לאספקתו, ובכלל זה מודיעה החברה כי לא תהיה אחראית למעשה ו/או למחדל של נותני השירותים ו/או צדדים שלישיים המספקים את הפרס/ים. 

5.5 החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם לפרס אשר נשלח לזוכה בדואר, לרבות כל עיכוב במסירת הפרסים שיגרם, ככל שייגרם, כתוצאה משביתה, השבתה, תקלה או שיבוש אחר בשירות הדואר, ולרבות כל תקלה במסירת הפרס שמקורה בפרטי משתתף שגויים, חסרים או בלתי ברורים שנמסרו על ידי הזוכה.

5.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות, ללא הגבלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראות התקנון ביחס לפרסים, כולם או מקצתם, וכן את הזכות, אך לא החובה, להציע פרס חלופי בכמות ו/או מסוג שעליו תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

6. הוראות כלליות בנוגע למשחקון

6.1 כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחקון, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחקון, פרסומו, תקופתו והחלטות אחרות, תעשה על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

6.2 ידוע למשתתף כי החברה רשאית לשנות את המשחקון, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. יובהר כי האתר לא יישא בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.6.3 ידוע למשתתף כי החברה לא תהא אחראית לכל מניעה להשתתפות במשחקון ובכלל זה בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות האתר ו/או במערכות צד שלישי.

6.4 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב ההשתתפות במשחקון ו/או הסתמכות החברה על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף. 6.5 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להיגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחקון לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחקון או שינויו, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחקון זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחקון זה. 

6.6 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחקון על כל שלביו הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה לא תהא אחראית ולא תשא בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחקון, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחקון ו/או בקשר עם המשחקון ו/או בקשר עם מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת לצורך ההשתתפות במשחקון ו/או במסגרת המשחקון ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.

6.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת הזוכה במשחקון ו/או ניהול המשחקון ו/או תפעולו ו/או במערכות האתר, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחקון עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחקון, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחקון.

6.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, המשתתף מתחייב לשפות את החברה בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שיחויב בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדו בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

6.9 הצהרות נוספות של המשתתפים:

6.10 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחקון ו/או בעצם  השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:

6.11 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחקון.

6.12 כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחקון.

6.13 לחברה זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לחברה עשויים להיות מועברים לשם יח"צ, יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'. 

6.14 החברה לא תהא אחראית על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחקון ו/או במסגרת המשחקון עצמו ורשאית להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין. 

6.15 מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם השימוש בפרטים שנמסרו על ידו ו/או המופיעים במסרון לרבות שידורם ופרסומם. 

6.16 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחקון כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחקון, הן אלה שברשות החברה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. החברה לא תחויב בכל חובה ולא תישא בכל אחריות, לא תשפה ולא תידרש לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בקבלת מסרונים ו/או שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

 

7. הוראות נוספות

7.1 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי 
 פרשנות.

7.2 כל המועדים הרלבנטיים וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחקון  יקבעו  אך ורק על ידי החברה ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.7.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחקון יהיו מסורים באופן ייחודי למנכ"לית החברה והכרעתה תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כנגדה.

7.4 למען הסר ספק, המשחקון הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

7.5 השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.

7.6 לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.

7.7 עותקים מן התקנון מצויים במשרדי ג'רוזלם  פוסט בע"מ, ברחוב האחים מסלאוויטה 15 בתל אביב, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00, ובאתר האינטרנט www.maariv.co.il תחת מחיצת "תנאי שימוש" מדיניות. למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.

 

 

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחקון ומאחלים לך הצלחה!