תנאי שימוש

עדכון אחרון - 15.03.2020

תנאי שימוש- אתר מעריב (להלן: "התקנון")

1.       אנו מודים לך על שבחרת להיכנס לאתר מעריב, בכתובת: www.maariv.co.il (להלן: "האתר"). 

2.       האתר מנוהל ע"י חברת ג'רוזלם פוסט בע"מ, חברה פרטית שמספרה 512311598  וכתובתה ברח' האחים מסלאויטה 15 בת"א (להלן: "החברה"). בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר החברה ניתן לפנות לחברה באמצעות הקישור 'יצירת קשר' ו/או בכתובת המייל: [email protected]

3.       תקנון זה חל על כל שימוש באתר, מסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים ו/או המשתמשים באתר (כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, להלן: "הגולשים" ו/או "המשתמשים") ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון. בכפוף להוראותיו של התקנון, יוכלו הגולשים להשתמש בשירותי האתר, לרבות צפייה בתכני וידאו, קריאת כתבות ומאמרים, נתוני משחקים, לוח שידורים, טבלאות וכו' (להלן: "שירותים").

4.       החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את התקנון בגרסתו העדכנית ביותר. 

5.       השימוש באתר מהווה הסכמה משתמעת לכלל תנאי תקנון זה. 

6.       יובהר כי תקנון זה תפקידו להוסיף על יתר התקנונים המופיעים באתר; במקרה של סתירות ו/או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה. 

7.       כל האמור בתקנון זה חל על כל אדם, זכר או נקבה, תאגיד או כל גוף אחר שהוא כשיר לזכויות ולחובות משפטיות, ללא יוצאים מן הכלל. 

8.       השימוש בלשון זכר במדיניות הפרטיות הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים ולהיפך.

9.       החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

מידע ותכנים 

10.   השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. כל שימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו יעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.  

11.   אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית או לכל מטרה אחרת, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי. 

12.   אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, ובין אם אותם אביזרים משנים את עיצוב האתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 

13.   החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - והכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר המהווה צד שלישי, אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. יתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות אחרים, והחברה לא תישא באחריות למידע ו/או תכנים שיתפרסמו בהם, או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם. אין החברה מתחייבת למהימנותם ו/או שלמותם ו/או נכונותם של תכנים אלה וכל שימוש ו/או התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים, תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריות המשתמש ו/או הצדדים השלישיים בלבד. לחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם כל התקשרות כאמור. 

14.   החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים שאליהם יגיע המשתמש באמצעות איזה מהשירותים באתר. 

15.   האתר עשוי לכלול תוכן ו/או ידיעה שהינו תוצר של שיתוף פעולה מסחרי- היינו, תוכן ממומן. התוכן הממומן אשר יופיע באתר יסומן בסממן גראפי (כגון צבע ו/או כוון רקע ו/או כל בידול גרפי אחר). 

16.   האחריות למידע מסחרי ו/או מודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות הינה על המפרסמים בלבד, ולאתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. 

 

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

17.   מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו ו/או משחקים ו/או טקסט, ו/או יישום ו/או קוד מחשב ו/או קובץ גרפי ו/או תמונה ו/או כל חומר אחר, הינם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש. 

18.   סימני המסחר בסימן המסחר של החברה, לרבות לוגו החברה, הינם קניינה של החברה בלבד ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמה מראש ובכתב. 

19.   הפרת האמור לעיל מהווה, בין היתר, משום הפרת זכויות יוצרים, כמשמעה בחוק זכויות יוצרים,  פגיעה בזכות הקניינית החוקתית הנתונה לחברה בהתאם לסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; משום גזל בלשון פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בשל שימוש בקניינה של החברה שלא כדין. משום הפרה של סעיפים 1 ו 2 - לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט - 1999 – דבר המזכה את החברה בפיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק עד 100,000 ש"ח, בגין כל הפרה והפרה בנפרד, ע"פ סעיף 13 לאותו החוק; משום עשיית עושר ולא במשפט, כמשמעות מונח זה בחוק עשיית עושר ולא במשפט ,התשל"ט – 1979, באשר במעשים אלו יהא משום התעשרות שלא כדין על חשבון החברה; 

20.   מסירת תוכן כל שהוא ע"י משתמש באמצעות האתר, מהווה הצהרה על בעלות בזכויות הקניין הרוחני. במסירת התוכן, מאפשר המשתמש לחברה להשתמש ללא תשלום, באופן בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ ולהשתמש במידע על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל שירותי התוכן שמספקת החברה, ללא תשלום. 

שינויים והסרת תכנים

21.   החברה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה. 

22.   החברה רשאית לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני תקלות, נזקים, קלקולים או כשלים כל שהם- והכל בתוכנה ו/או במערכות התקשורת בהן משתמשת החברה, והבחרה לא תהא אחראית לכל נזק- ישיר או עקיף, לרבות עגמת נפש.

23.   אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה. 

24.   החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם -והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 

25.   מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן: לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור; לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידך לבלוג ו/או לאתר החברה ו/או לכל שירות אחר של החברה חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים ,מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין ; הגולש מתחייב לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים; לא להטריד גולשים אחרים, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת; לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע ,מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל; לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם; לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק; לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון; לא להשתמש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין; לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, ואנדלים, יישומים מזיקים וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995; לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981; לא להפנות לכל קישור או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה או לפי כל דין;

סמכות שיפוט

26.   על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. 

27.   כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.