קבוצת מנורה מבטחים הציגה גידול משמעותי בתשואה על ההון וברווח הנקי, הן בתשעת החודשים הראשונים ש שנת 2023 והן ברבעון השלישי.

התשואה על ההון (במונחים שנתיים) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עומד על 12.1%. הרווח הנקי הסתכם לסך של 534 מיליוני שקלים, לעומת רווח נקי של 219 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווחיות החיתומית הסתכמה בסך של 688 מיליוני שקלים (לפני מס), לעומת רווחיות חיתומית של 531 מיליוני שקלים (לפני מס) בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה על ההון (במונחים שנתיים) ברבעון השלישי עמדה על 18.3%. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בסך של 270 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 182  מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווחיות החיתומית הסתכמה ב326 מיליוני שקלים (לפני מס), לעומת רווחיות חיתומממממ בסך של 205 מיליוני שקלים (לפני מס) בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווחיות הושגה ממגוון החברות ותחומי הפעילות בקבוצה והיא נובעת בעיקרה מרווחיות חיתומית גבוהה בפעילויות הלישל הקבוצה ואינה מושפעת מהותית מפעולו חד פעמיות.

יחס כושר הפירעון של מנורה מבטחים ביטוח, ללא תקופת הפריסה, המשיך לצמוח ועמד על 154.5%, נכון ל-30 ביוני 2023 – לעומת יחס של 144.5% ב-31 בדצמבר2023, על סך של כ2.5 מיליארד שקל. החברה חילקה מתחילת השנה דיבידנד בסך של כ-175 מיליוני שקלים.

סך הפרמיות ודמי גמולים, שנגבו על ידי הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכמו בכ-22.5 מיליארדי שקלים, לעומת פרמיות ודמי גמולים בסך של כ-20.5 מיליארדי שקלים בקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ9.7%.עור הגידול ברבעון השלישי עמד על סך 12.4%.

סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים על ידי הקבוצה הסתכם לאריך הדו" בכ305 מיליארדי שקלים, לעומת כ-277 מיליארדי שקלים ב-31 בדצמבר 2022. ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-6.3 מיליארדי שקלים, לעומת כ-5.9 מיליארדי שקלים ב-31 בדצמבר 2022.

בקבוצה הבהירו, כי השפעות המלחמה אינן באות לידי ביטוי בדו"ח ושלב זה החברה אינה צופה השפעה מהותית על תוצאות הרבעון הרביעי ועל תוצאות הסולבנסי.

"אנו מסכמים את הדו"חות עם תשואה על ההון ורווח נקי גבוהים ביותר (הן ברמה השנתית המצטברת והן בכל הקשור לרבעון השלישי) וצמיחה ממוקדת התואמת את יעדי הקבוצה", ציין מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח, מיכאל קלמן.

לדבריו, עיקר הרווחיות נובעת מרווחיות חיתומית גבוהה בפעילויות הליבה של הקבוצה ועם השפעות חד פעמיות שאינן מהותיות.

קלמן אמר עוד, כי פעילות הקבוצה, המאופיינת בין השאר, במבילות בתחום הפנסיה, בביטוח האלמנטרי, בעודפי הון משמעותיים ובתמהיל פעילויות מגוון – מביאה לידי ביטוי את פוטנציאל הרווחיות ופוטנציאל הצמיחה, כפי שבאות לידי ביטוי בדו"חות ובהתאם למגמת הקבוצה בשנים האחרונות.

"חזקות אלו ניכרות אף תקופות מאתגרות ותנודתיות בשוק ההון, כך שהקבוצה מצליחה לייצר רווח משמעותי לאורך תקופה", הוא ציין עוד.