בעקבות מבצע "חרבות ברזל", פרסמה רשות המיסים שורת מדריכים מפורטים עבור אזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה. בהקשר זה, חשוב לציין כי המדינה מחויבת על פי חוק לפצות אתכם על נזק שנגרם כתוצאה מפעולות אלו. עבור אלו מכם שנאלצו להתמודד עם פגיעה כזו, קיבצנו את עיקרי הדברים. 

הפרויקט שיציל חיים בצפון ומי מציע נעליים לכל מי שזקוק? המיזמים שאתם חיים להכיר

שאלות נפוצות

1. כיצד מפוצה מי שביתו נפגע כתוצאה ממלחמה/פעולת איבה?
 
המדינה לקחה על עצמה לפצות את אזרחיה, על פי חוק, בגין נזק שנגרם לרכוש כתוצאה מפעולת מלחמה או איבה, זאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן. עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע יגיעו אל האזרחים שביתם נפגע ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים על מנת לשקם את הנזק ע"י בעלי מקצוע לפי בחירת הניזוק. במקרים בהם הניזוק אינו יכול לטפל בשיקום הנזק או מעוניין שהשיקום יבוצע על ידי המדינה, השיקום נעשה על ידי חברות משקמות הפועלות מטעם מס רכוש.

2. האם יש צורך להודיע לאנשי מס רכוש בקרות אירוע נזק מלחמה?

מס רכוש עומד בקשר עם כוחות הביטחון וסמוך לזמן האירוע, מיד כשמתאפשר על ידי כוחות הביטחון, מגיעים אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) ברשות המסים לאזור הניזוק בלוויית שמאים ומהנדסים. הצוותים עוברים בין הדירות/ העסקים/ המשרדים שנפגעו, מסבירים לניזוקים מהן הזכויות שלהם ומנחים אותם כיצד להגיש תביעה. כמו כן, יכולים הניזוקים לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין הקרובים למקום מגוריהם/עסקיהם ולהגיש תביעה.

פגיעה ישירה בבניין בתל אביב (צילום:  אריק מרמור, פלאש 90)
פגיעה ישירה בבניין בתל אביב (צילום: אריק מרמור, פלאש 90)

3. כיצד מפצים על נזקים לעסק?

ציוד ומלאי בעסקים: פיצויים בגין הנזקים לציוד עסקי שנפגע הינו, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי), במצבו לפני הפגיעה. עליכם להוכיח את בעלותכם על התכולה שנפגעה. לגבי מלאי, הנכם זכאים לפיצויים בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע"מ) לאחר שצירפתם הוכחות כי המלאי היה בבעלותכם. בעת הפנייה לקרן הפיצויים יש לצרף לתביעה: רשימת הציוד/המלאי שנפגע, דוחות כספיים או מסמכים המעידים כי הציוד/המלאי בבעלותכם (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רו"ח וכיו"ב), אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור, צילום שיק או אישור מהבנק על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק. יש להעביר לשמאים המועסקים על ידינו את התביעה והמסמכים הנדרשים וכן כל מסמך שיידרש בהתאם לצורך. חשוב לדעת: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי מטעם קרן הפיצויים.

4. כיצד מגישים תביעה על נזקים לרכוש בשל פעולת איבה/פיגוע?
 
בעת קרות נזק בפעולת איבה/פיגוע, על הניזוקים להגיע לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הינו עקב פעולות איבה/פיגוע ולצרף מסמכים נדרשים בהתאם לאופי הנזק (רכב, מבנה וכו') מידע מפורט במדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולת מלחמה. פקיד מיסוי מקרקעין יפתח תביעה ויפנה לגורם המתאים לצורך המשך טיפול.

5. האם ניתן להגיש תביעה מקוונת?

ניתן להגיש תביעה מקוונת לנזק ישיר באמצעות יישום אינטרנטי, הזמין במחשבים, בטלפונים סלולריים ובאפליקציית הרשות. היישום כולל סרטון הדרכה המציג את תהליך מילוי התביעה והגשתה. ניתן לשמור כטיוטה את נתוני התביעה עד לאישורה הסופי ושליחתה לרשות. עם שליחת התביעה המקוונת מתקבל מספר תביעה, וניתן לברר באמצעותו את התקדמות הטיפול בתביעה. 

6. האם יש מגבלת זמן להגשת תביעה על נזקים לרכוש עקב פעולת איבה/מלחמה?

כן, הודעה על נזק יש להגיש בתוך שבועיים מיום קרות הנזק ותביעה לפיצויים יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק.

פינוי הרכבים בעוטף עזה (צילום: אנצ'ו גוש)
פינוי הרכבים בעוטף עזה (צילום: אנצ'ו גוש)

7. איך מפצים על נזק לחפצי בית עקב פעולת איבה/מלחמה?

פיצויים בגין חפצי בית שנפגעו משולמים, בהתאם לתקנות, לפי מחירון של סוגי "חפצי בית" ובהתאם לגודל המשפחה, עד לתקרות כמפורט (ללא תשלום פרמיה). ראה במדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים בגין כסף מזומן, המחאות, תכשיטים וחפצי אומנות שנפגעו באירוע.

8. האם ניתן לבטח את חפצי הבית בערך גבוה יותר מהערך הקבוע בתקנות?

תושב המעוניין לבטח את חפציו הביתיים בערך הגבוה מהערך הנקוב בתקנות, רשאי לפנות למשרד מיסוי מקרקעין טבריה, חיפה, ירושלים ותל אביב ומשרד מס הכנסה אשקלון ולמלא טופס "הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים", לערוך חישוב השווי הנוסף של נכסיו שברצונו לבטח ולשלם פרמיה בשיעור של 0.3% מהשווי הנוסף. השווי הנוסף לא יעלה, בסך הכול על 881,870 ש"ח. לטופס ההצהרה יש לצרף את שובר התשלום המאשר תשלום הפרמיה. לחילופין ניתן למלא טופס הצהרה מקוון ולשלם את הפרמיה בגינו, לחץ כאן לטופס. הביטוח ייכנס לתוקפו לאחר תשלום הפרמיה ואישור קבלת ההצהרה. את התשלום ניתן לבצע בבנק הדואר במזומן בלבד. לאחר מילוי הטופס וביצוע התשלום יש לשלוח את הטופס המלא בצירוף הקבלה אל רשות המסים – מחלקת פיצויי איבה כתובת: בנק ישראל 7 ת.ד 1170 ירושלים. וכמו כן יש לשמור העתק תשלום הביטוח בידיכם. הביטוח תקף מיום התשלום עד 31 בדצמבר באותה שנה.

9. מה באשר לנזקים לכלי רכב?

בעלי כלי רכב שניזוקו בפעולת איבה יפנו לעובדי מחלקת הפיצויים במקום, לצורך אומדן הנזק ויופנו מידית לתיקון הנזק בכל מוסך שיבחרו ובתנאי שהשמאי מטעם מחלקת פיצויים יאשר את התיקון לפני ביצועו.
בעת הפנייה לקרן הפיצויים יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
1. רישיון רכב
2. אישור משטרה (הכולל : מספר הרכב  וחתימת חוקר וקצין משטרה)
3. ייפוי כוח (אם מגיש התביעה אינו בעל הרכב).
4. הסכם ליסינג (אם הרכב בבעלות ליסינג לטווח ארוך).
5. הסכם שכירות (לבעלי מוניות).
6. אישור מחברת ביטוח (תיקון מעל 10,000 שקלים יש צורך לצרף אישור חברת הביטוח על העדר תביעה). 
7. צילום שיק/אישור מהבנק  על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק.

10. האם יש פיצויים בגין נזק לרכוש של עוברי אורח?

אם נקלעתם לפעולת איבה וחפצים אישיים שהיו עמכם נפגעו, עליכם לפנות לאנשי קרן הפיצויים הנמצאים בשטח או לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הינו עקב פעולת איבה. השתדלו להציג את החפצים שנפגעו על מנת שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם. 

ביטוח רשות של חפצים ביתיים, במקרה של נזקי מלחמה

על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות הנלוות, במקרה של נזקי מלחמה, מבוטחים חפציהם הביתיים של כל אזרחי ותושבי ישראל המצויים בדירת מגוריהם בפני נזקי מלחמה. תקרת הכיסוי ללא תשלום פרמיות על חפצי הבית: חפצי הבית מחולקים לפי קבוצות: רהיטים, ביגוד, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה וחפצי בית אחרים. החפצים מבוטחים ללא תשלום פרמיה של התושב.

כאשר מדובר ברהיטים - התקרה ליחיד היא 14,835 ש"ח, לזוג נשוי או הורה יחיד 26,654 ש"ח, לכל ילד (עד גיל 18) 5,187 ש"ח, למבוגר הגר עם זוג או עם יחיד 7,585 ש"ח. 

כאשר מדובר בבגדים - התקרה ליחיד היא 5,710 ש"ח, לזוג נשוי או הורה יחיד 11,420 ש"ח, לכל ילד (עד גיל 18) 1,713 ש"ח, למבוגר הגר עם זוג או יחיד 5,710 ש"ח. 

כאשר מדובר במכשירי חשמל ואלקטרוניקה - ליחיד 25,663 ש"ח, לזוג נשוי או להורה יחיד 31,107 ש"ח, לכל ילד (עד גיל 18) 521 ש"ח, למבוגר הגר עם זוג או יחיד 4,083 ש"ח. 

כאשר מדובר בחפץ ביתי אחר - ליחיד 9,712 ש"ח, לזוג נשוי או להורה יחיד 23,310 ש"ח, לכל ילד (עד גיל 18) 2,137 ש"ח, למבוגר הגר עם זוג או יחיד 4,273 ש"ח. 

בניין רשות המסים (צילום: פלאש 90)
בניין רשות המסים (צילום: פלאש 90)

ביטוח רשות של חפצים ביתיים

תושבים המעוניינים לבטח את חפציהם הביתיים בערך הגבוה מהערך הרשום בתקנות, יוכלו לעשות זאת באמצעות תשלום פרמיה בגובה של 0.3% מהשווי הנוסף של חפציהם. השווי הנוסף לא יעלה בסך הכול על 971,236 שקלים.

אין צורך לבטח חפץ ביתי המחובר דרך קבע למבנה כגון ארונות מטבח, מזגן, כלים סניטריים וכו'. חפצים אלו מכוסים בהתאם לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים.

הביטוח תקף מיום התשלום ועד 31 בדצמבר באותה שנה. הביטוח יכנס לתוקפו לאחר תשלום הפרמיה ואישור קבלת הצהרה. יש לשמור את טופס הביטוח לצורך הצגתו, במידת הצורך. ייתכן כי תיערך בדיקת התאמה בין החפצים שדווחו בטופס ביטוח הרשות לבין קיומם בפועל.

איך מבטחים?

הביטוח יתבצע באחת מהדרכים הבאות:

1. ביטוח מקוון - ניתן למלא טופס הצהרה מקוון ולשלם את הפרמיה בגינו יתכן כי יהיה צורך להוריד תוסף הנדרש לדפדפן לצורך כניסה לטופס). סיוע במילוי טופס ההצהרה המקוון ניתן לקבל באמצעות פניה לדוא"ל: (יש לציין שם ומספר טלפון להתקשרות).

2. ביטוח במשרדי הרשות – ניתן  לפנות למשרדים המפורטים מטה, למלא טופס "הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים", לערוך חישוב של השווי הנוסף של נכסיו שברצונו לבטח ולשלם את הפרמיה בבנק הדואר במזומן בלבד. לאחר מילוי הטופס וביצוע התשלום יש לשלוח את הטופס המלא בצירוף הקבלה אל רשות המסים - מחלקת פיצויי איבה: בנק ישראל 5 ת.ד. 1170 ירושלים, למחלקת פיצוי פעולות איבה.

4. היכן מקבלים את טפסי ההצהרה?

את טפסי ההצהרה ניתן לקבל באחד מהמשרדים הבאים:

משרד פקיד שומה אשקלון – רחוב עוז 1 אשקלון (קומה 2-).
משרד מיסוי מקרקעין תל אביב – דרך מנחם בגין 125 תל אביב(קומה 16).
משרד מיסוי מקרקעין טבריה – אלחדיף 23 טבריה (קומה 2).
משרד מיסוי מקרקעין חיפה – פל-ים 15 חיפה (קומה 6).
משרד מיסוי מקרקעין ירושלים – כנפי נשרים 66 ירושלים (קומה 3).

שימו לב: הביטוח יכנס לתוקפו לאחר תשלום הפרמיה ואישור קבלת הצהרה. יש לשמור את הטופס לצורך הצגתו במקרה הצורך. הביטוח תקף מיום התשלום ועד 31 בדצמבר באותה שנה. לא מן הנמנע כי תיערך בדיקת התאמה בין החפצים שדווחו בטופס לבין קיומם בפועל.