חברת המים הלאומית "מקורות" פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2023, מהם עולה שהחברה רשמה רווח נקי של כ-57 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של כ-283 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי מקורה במכירת מתקן ההתפלה של החברה ברבעון השלישי אשתקד,  כך שבנטרול האירוע החד פעמי החברה רשמה רווח נקי של כ-57 מיליון שקל לעומת כ-7 מיליון שקל בלבד בתקופה המקבילה ב-2022. 

הרווח הנקי התלת רבעוני הסתכם בכ-146 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-423 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בו כאמור נרשמה מכירת מתקן ההתפלה באשדוד. 

פילוח נתוני הצריכה הארציים מעלה שבתקופת הדיווח נרשמה עליה בסך צריכת המים במגזר החקלאי בשיעור של כ-6.4%, כאשר צריכת המים למגזר משקי הבית רשמה עליה מתחילת השנה ובשיעור של כ-1.2%. בסיכום הנתונים לתקופת הדיווח עולה שסך צריכת המים המצטברת הסתכמה בכ-1.38 מיליארד קוב, זאת לעומת סך צריכה של כ-1.33 מיליארד קוב בתקופה המקבילה ב-2022, עליה משוקללת של כ-3.3%. במקביל, סופקו לרש"פ ולממלכת ירדן מתחילת השנה כ-155 מיליון קוב, היקף דומה לזה שסופק בשלושת הרבעונים הראשונים של 2022. 

עיון בתוצאות החברה מעלה שסך ההכנסות לרבעון השלישי של 2023 הסתכמו בכ-1.8 מיליארד שקל, עליה של כ-21% ביחס לסך ההכנסות ברבעון השלישי של 2022, בו רשמה החברה הכנסות בסך של כ-1.49 מיליארד. הגידול מיוחס  בעיקרו לעליה בהכנסות ממכירת מים בשיעור של כ-3.3%, כמו גם מעליית תעריפים ממוצעת בשיעור של כ-6.3%. עלות המכירות והעבודות גדלה מכ-1.15 מיליארד שקל לכ-1.26 מיליארד שקל ברבעון השלישי, שעיקרה רכישות מים בהתאם להוראות הרגולציה. הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם לסך של  כ- 544 מיליון שקל בהשוואה לסך של כ-339 מיליון שקל , ואילו הרווח התפעולי הסתכם בכ-481 מיליון שקל, זאת בהשוואה לכ-282 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנה שעברה, עלייה של כ-71%. 

עיקרי השפעות מלחמת חרבות ברזל על פעילות החברה: דירקטוריון החברה מבצע הערכות מצב באופן שוטף ופועל על מנת לאפשר רציפות תפקודית והמשכיות עסקית, וזאת בין היתר במטרה לשמור על אספקת מים רציפה. נכון למועד זה, לא חלו שיבושים באספקת המים הרציפה בשל המלחמה. כמו כן, לא חלה פגיעה מהותית בתזרים המזומנים של החברה. 

מנכ"ל החברה עמית לנג אמר ש"מקורות מציגה תוצאות חזקות לרבעון השלישי ובכלל. הרווח התפעולי עלה בכ-200 מיליון שקל, כאשר ה- EBITDA לתשעת החודשים שהסתיימו ב 30 בספטמבר עלה בכ-5% והסתכם בכ-851 מיליון שקל. במקביל, החברה  קיבלה באוקטובר האחרון אשרור לדירוג ilAAA המעולה שלה. התוצאות משקפות המשך יישום האסטרטגיה של החברה לפיתוח מסיבי של תשתיות, השקעות גדולות בחדשנות ובטכנולוגיות מתקדמות ומצוינות תפעולית בלתי מתפשרת. מאז פרוץ המערכה מקורות פועלת מסביב לשעון במטרה לספק מים לכלל צרכי המשק ובכללם כוחות הביטחון, וצוותי החברה נשלחו לדרום ולצפון במטרה לשקם תשתיות מים שנפגעו בקרבות". 

יו"ר דירקטוריון החברה יצחק אהרונוביץ' הוסיף ש" בשנים הקרובות יעמדו בפני חברת מקורות אתגרים תפעוליים, הנדסיים ופרויקטאליים ייחודיים ורחבי היקף במשק התשתיתי הישראלי. לצד אלה תמשיך החברה לספק מים באופן סדיר ובאיכות גבוהה לכל תושבי מדינת ישראל, לבית, לחקלאות ולתעשייה".