אחוז כוח העבודה בחודש פברואר, עמד על 62.5%, ללא שינוי לעומת החודש הקודם. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטקה. שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) עמד בפברואר על 60.5%, לעומת 60.4% בינואר.

שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה עמד בפברואר על 3.3%, לעומת 3.2% בינואר. עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי שיעור בני 64.25 בכוח העבודה עמד בחודש שעבר על 80.6%, לעומת 80.3% בינואר. שיעור התעסוקה בקרב בני 64.-25 עמד בפברואר על 78.2%, לעומת 77.9% בינואר.

שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 היה 3%, בדומה לינואר. שיעור המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל, מכלל המועסקים עמד ביטדש שעבר עח 78%, לעומת 77.4% בינואר.

מהנתונים עולה, כי בפברואר נרשמה עלייה במספר המועסקים שעבדו בהיקף מלא (36 שעות ויותר בשבוע) ועלייה במספר המועסקים שעבדו בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות) לעומת ינואר.