הבורסה לניירות ערך בתל אביב מפרסמת היום (חמישי) קול קורא לקבלת הערות הציבור לבחינת שתי חלופות להוספת יום שישי כיום מסחר על ימי המסחר הקיימים, זאת בשיתוף ובתיאום עם רשות ניירות ערך ובנק ישראל. שלושת הגורמים מבקשים לבחון את התועלות וההשלכות הנובעות משינוי המתכונת הקיימת של ימי המסחר, וזאת מתוך רצון להסיר חסמים עבור משקיעים גלובליים, לייצר תועלות גבוהות יותר עבור החברות הישראליות והמשקיעים המקומיים ולהגביר את הנזילות. 

בהמשך לדיונים רבים שהתקיימו בנושא לאורך השנים ועל רקע החשיבות הקריטית של חיזוק הפרופיל הבינלאומי של שוק ההון הישראלי, במיוחד בעת הזו, הוחלט לבחון פעם נוספת ובאופן מעמיק את שינוי ימי המסחר בבורסה והתאמתו לסטנדרט המקובל בעולם, לפי אחת משתי חלופות:
1) מעבר ממסחר בימים ראשון עד חמישי כמקובל היום, למסחר בימים ראשון (מהשעה 12:00) עד שישי.
2) מעבר ממסחר בימים ראשון עד חמישי כמקובל היום, למסחר בימים שני עד שישי.

לנוכח מורכבות המהלך, בבורסה מעוניינים לקבל מידע, תובנות ועמדות הנוגעים לשינוי זה, לרבות: התייחסות עקרונית, הבנה מהי החלופה המועדפת בהיבטים שונים; פירוט הגורמים שעשויים להיות מושפעים מהמהלך; השלכות כלכליות צפויות בטווח הזמן הקצר והארוך; השלכות על ציבור העובדים הרלוונטי מבחינת ימי ושעות עבודה; השלכות בנוגע לאטרקטיביות של שוק ההון הציבורי הישראלי בעיני משתתפי שוק זרים; השלכות על החברות הציבוריות, לרבות נושא הדיווח המיידי וגיוסי ההון; ועוד. 

במצב הנוכחי, המסחר בבורסה המקומית מסתיים ביום חמישי, בשעות חפיפה מורחבות עם השוק האירופי ושעות חפיפה ספורות עם ארה"ב. המסחר בארה"ב נמשך בחמישי אחה"צ שעון ישראל, והמסחר בחו"ל מתחדש גם בשישי. כלומר לאחר סיום שבוע המסחר בתל אביב מתקיימים עוד שני ימי מסחר רצופים - חמישי אחה"צ ושישי. הדבר משפיע הן על השחקנים המקומיים, אך בפרט על משקיעים גלובליים, המציינים באופן עקבי כי הצורך בקיום מתודות מסחר יוצאות דופן עבור ישראל יוצר מגבלה של ממש.

מבחינת המשקיעים הגלובליים - היעדר מסחר בתל אביב ביום שישי מרתיע כניסת משקיעים גלובליים ומקשה על פעילותם בניירות ערך מקומיים, בשל העובדה שפער ימי המסחר מייצר קשיים בביצוע התאמות עבור ני"ע הנסחרים בבורסה, הכלולים במדדים גלובליים, צורך בגידור במידה ומשקיעים זרים מעוניינים לבצע פעולות בשישי בניירות הנסחרים בבורסה וכן צורך לפעול ביום ראשון, שהוא יום המנוחה בחו"ל.  

התאמת ימי המסחר של הבורסה למקובל בעולם, תסייע בהגברת הנגישות לשוק המקומי עבור משקיעים בינלאומיים אקטיביים ופאסיביים וכן עבור עושי שוק בינלאומיים, באופן שעשוי להגדיל את הסחירות והנזילות בשוק המקומי. השתתפותם של משקיעים גלובליים בשוק המקומי חשובה ביותר, הן עבור החברות המקומיות והן עבור הכלכלה הישראלית.

מבחינת המשקיעים המקומיים – אלו נותרים חשופים לתנודות באותם שני ימי מסחר רצופים ויכולים להגיב רק ביום ראשון, חשיפה אשר הינה בעלת משמעויות מבחינת פערי מידע, קושי להגיב בזמן מתאים למתרחש בשווקים הגלובליים וצורך בביטחונות נדרשים כתוצאה מחפיפה חלקית בין ימי המסחר בארץ ובחו"ל. 

מעבר למתן מענה לבעיות האמורות, בבורסה מציינים כי מסחר ביום שישי עשוי לסייע בצירוף ישראל למדד MSCI Europe. תועלת נוספת היא מתן גמישות למשקיעים המקומיים השונים לסחור ולהגיב להודעות שוק מהותיות בחו"ל בימי שישי. בנוסף, פתיחת האפשרות לסחור ביום שישי, תאפשר יום מסחר נוסף באג"ח ממשלתי במערכת ה- MTS. סך התועלות עשוי להביא לגידול בפעילות הבינלאומית, בנזילות השוק, יאפשר לגופים המוסדיים המקומיים להגדיל פעילותם בשוק ההון המקומי ויגדיל את השתתפותם של שחקנים מקומיים נוספים.

יש לציין כי מהלך שינוי ימי המסחר, יחייב היערכות מורכבת של הבורסה, חברי הבורסה (הבנקים ובתי ההשקעות) וגורמים נוספים כמו מנהלי קרנות הנאמנות ותאגידים מדווחים. על מנת להתמודד עם המורכבות הקיימת בפעילות בימי שישי, המסחר בימי ראשון יחל מהשעה 12:00, כך שיאפשר להשלים את התהליכים שבוצעו ביום שישי ולא יסתיימו עד כניסת שבת. 

הגשת ההתייחסות בכתב תהיה עד ליום 30.6.24 ובבורסה מציינים כי תהיה התייחסות "בכובד ראש לכלל הפניות שיגיעו אליה" ובמידת הצורך ייווצר קשר עם גורמים רלוונטיים לנושא.