עבודה במקום העבודה הרגיל ביום הבחירות

יום הבחירות בישראל מוגדר כיום שבתון שאין חובה לעבוד בו. החוק בישראל קובע כי עבודה ביום הבחירות מחייבת תשלום גבוה יותר מהרגיל וסירובם של מעסיקים לעמוד בכך מהווה עבירה על החוק. 

 • מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לחלופין לשכר רגיל עבור עבודתו, ושעות חופשה במועד אחר.
 • יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון בו אין חובה לעבוד, מבלי שינוכה לעובד יום חופש על כך.
 • מי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות ונעדר מעבודתו ביום הבחירות, זכאי לשכר רגיל עבור יום השבתון למרות שנעדר מהעבודה.
 • עובד זר בתחום הסיעוד זכאי לתשלום רגיל עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת ה-23 (02.03.2020), ואינו זכאי ליום חופשה חלופי או לתוספת שכר.

ניכוי מס לעובדים בעבודה בהליך הבחירות לכנסת

תקופת הבחירות נמשכת 60 ימים ומסתיימת ביום ה-14 שלאחר יום הבחירות (תקופת הבחירות לכנסת ה-24 תחל ב-06.02.2021 ותסתיים ב-06.04.2021). מתשלומים המשולמים לעובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית ינוכה במקור מס מיוחד בשיעור של 25%, עד לגובה תשלום כולל של 18,000 ש"ח לגבי הבחירות לכנסת. המס מוטל על מלוא התשלום, בלא זכות לניכוי, קיזוז, פטור או הפחתה כלשהם וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה או נמצא בשיעור מס שולי נמוך יותר. מתשלומים המשולמים לבני נוער (עד גיל 18) המועסקים בתקופת הבחירות, לא ינוכה המס המיוחד אך ינוכה במקור מס הכנסה לפי מדרגת המס.

 • המס מוטל על מלוא התשלום, בלא זכות לניכוי, קיזוז, פטור או הפחתה כלשהם וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה או נמצא בשיעור מס שולי נמוך יותר.
 • התשלומים עליהם יחול המס המיוחד הם כל תמורה בכסף או בשווה כסף ששולמו לעובד או לנותן השירות בתקופת הבחירות ע"י מפלגה או ע"י ועדת הבחירות המרכזית, עבור עבודה, שירות, הסעת נוסעים, הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות, ובלבד שלא נעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של מקבל התשלום.
 • הוראות אלה חלות רק אם העובד או נותן השירות מועסק על-ידי המפלגה או על-ידי ועדת הבחירות המרכזית באופן זמני בתקופת הבחירות בלבד, ואינן חלות אם העובד או ספק השירותים מועסקים באופן קבוע.
 • התשלום המשולם לעובד אינו נחשב "הכנסה" לצורך מס הכנסה, ולכן עצם קבלתו אינה מחייבת את העובד להגיש דוח למס הכנסה.
 • התשלום אינו מהווה "הכנסה" או "שכר", לעניין חוק מס ערך מוסף (מע"מ) ולכן מס ערך מוסף אינו מוטל על תשלומים אלה.
 • התשלום אינו מהווה "הכנסה" או "שכר" לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי, למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה. דמי הביטוח הלאומי בגין תשלומים אלה הם מופחתים. 

פגיעה בזכות ההעסקה בעקבות הבחירות לכנסת

הבחירות בישראל הן חשאיות ואסור לפטר אדם או לאיים בפיטוריו בגלל הצבעתו לכנסת או בגלל החלטתו שלא להצביע. העונש על פיטורים או איום בפיטורים הוא חמש שנות מאסר או קנס כספי.

 • אין לפטר אדם או לאיים בפיטוריו בגלל מעורבותו או העדר מעורבותו בתעמולת הבחירות (לטובת רשימה ספציפית או בכלל).
 • פיטורים או איום בפיטורים הקשורים להצבעה בבחירות או למעורבות בתעמולת הבחירות הם עבירה פלילית.
 • העונש על פיטורים או איום בפיטורים הנו מאסר של חמש שנים או קנס כספי.

אסור למנוע או לאיים למנוע מאדם עבודה בגלל הצבעתו לכנסת. העונש על מניעה או איום במניעת עבודה הוא חמש שנות מאסר או קנס כספי.

 • אין למנוע או לאיים למנוע מאדם עבודה בגלל מעורבותו או העדר מעורבותו בתעמולת הבחירות (לטובת רשימה ספציפית או בכלל).
 • מניעה או איום במניעת עבודה בהקשר להצבעה בבחירות או למעורבות בתעמולת הבחירות הם עבירה פלילית.
 • העונש על מניעה או איום במניעת עבודה הוא חמש שנות מאסר או קנס כספי.

חל איסור על מעסיקים להפלות בין עובדים בשל חברותם במפלגה, בכל אחד מאלה:

 • קבלה לעבודה.
 • תנאי עבודה.
 • קידום בעבודה.
 • הכשרה או השתלמות מקצועית.
 • פיטורים או פיצויי פיטורים.
 • הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה. 

עבודה בבחירות לכנסת בתקופת הזכאות לדמי אבטלה

מקבל דמי אבטלה שמועסק בעבודה חלקית רשאי לבחור אם לא לקבל דמי אבטלה עבור ימי העבודה וימים אלה לא ינוכו ממכסת ימי האבטלה שלו, או לקבל דמי אבטלה מופחתים וימי העבודה ידווחו כימי אבטלה. מקבל דמי אבטלה שגם עובד כעצמאי עשוי להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתו מעבודה כעצמאי.

ישנם מקרים שבהם מובטל מתחיל לעבוד במשרה חלקית (מבחינת היקף השעות או הימים) במהלך תקופת זכאותו לדמי אבטלה.

 • מי שעובד בתקופת האבטלה וזמין חלקית לעבודה, עשוי להמשיך ולהיחשב כמובטל אם בתקופה זו לשכת התעסוקה תחפש עבורו משרה חלקית נוספת או משרה חלופית מלאה.
 • המובטל רשאי לבחור אם ימי העבודה שלו ידווחו, או לא ידווחו, למוסד לביטוח לאומי כימי אבטלה: מי שימי העבודה שלו ידווחו, יקבל דמי אבטלה לאחר שיופחת מהם סכום השכר שקיבל באותם ימים, וימים אלה ינוכו ממכסת ימי האבטלה שלו.
 • מי שימי העבודה שלו לא ידווחו, לא יקבל דמי אבטלה עבור ימים אלה והם לא ינוכו ממכסת הימים המרבית שנקבעה לו.