מהי תקרת פטור ממס? האם לכלול מתנות ותרומות בדו"ח סופשנה? מדוע על עצמאים ובעלי עסקים להפקיד לקרן פנסיה עד לסוף שנה המס? רגע לפני סוף שנת המס, המלצות מרו"ח תמיר בן שמעון, שותף במשרד ליאון אורליצקי ושות' - Moore Israel, שיסייעו לבעלי עסקים לחסוך כסף.

יש לכם עוסק פטור? על מנת שעצמאים ובעלי עסקים קטנים לא יחויבו במס, עליהם לוודא שההכנסות שלהם עומדות בתקרת הפטור השנתית ממס (102,292 ₪ בשנת 2022), על-מנת שלא יחויבו במס שלא ציפו לו.

דיווח על-בסיס מזומן: בעלי עסקים המדווחים על בסיס מזומן, יכולים להקדים תשלומים של העסק (כמו: תשלומים לספקים) על מנת שאלו ייזקפו כהוצאות מוכרות כנגד הכנסות בשנת-המס הנוכחית וכדי להקטין את ההכנסה החייבת. מומלץ במקביל לדחות הכנסות לשנת המס הבאה. 

לחלופין, לעסקים שיש להם הכנסה נמוכה או אשר מצויים בהפסדים, מוטב דווקא לדחות את ההוצאות לשנת המס הבאה ולהקדים את ההכנסות לשנה הנוכחית בכדי לנצל חיוב במדרגות מס נמוכות (ולשמור את ההוצאות לניכוי כנגד הכנסות בשיעור מס גבוה יותר), מאחר ובלתי-אפשרי להעביר את אלו לשנה הבאה. 

משכתם כסף מחברה בבעלותכם? מוטב להחזיר עד לסוף השנה! בעלי מניות שמשכו כספים בסכומים של מעל 100 אלף ש"ח מחברות המוחזקות על ידיהם בשנת 2021, ואשר לא השיבו אותם עד למועד סוף השנה, עלולים להתחייב בתשלום מס על דיבידנד בשיעור 30%. 

בעלי תיקי השקעות בשוק ההון: לאור ירידות השערים בבורסה עשויים להיווצר הפסדים למחזיקים בתיקי השקעות בשוק ההון. כל עוד לא נמכרים ניירות-הערך המפסידים, אז ההפסד הוא "על הנייר" בלבד ולא ניתן להתיר אותו בקיזוז לצרכי מס. ביחס להפסדים "על הנייר" בניירות ערך, מוטב לממש אותם לפני תום שנת המס הנוכחית. בדרך זו, ניתן יהיה לקזז אותם מרווחי הון חייבים מכל מקור הוני אחר (לרבות שבח מקרקעין). 

דיווח על מתנות בדוח סוף שנה: בדוח סוף שנה ניתן לכלול רשימת מתנות שניתנו במהלך שנת המס לעובדים או לצדדים בעלי קשר עסקי עם העסק (כמו ספקים או לקוחות) בכדי לנכות את העלויות שלהן מההכנסה, תוך שימת לב לתקרת הסכום המותרת. 

תרומות: מי שתרם בשנת המס סכום מסוים ( מינימום 190 ש"ח נכון לשנת 2022) לקרן לאומית או למוסד ציבורי זכאי לזיכוי במס בשיעור 35% מסך התרומה. תרומה זו מוכרת במידה ולמוסד הציבורי אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. 

חלוקת דיבידנד בחברות מסוימות: פקודת מס הכנסה כוללת הוראות מיוחדות לעניין חישוב המיסים המשולמים למס הכנסה בחברות מסוג "חברה משפחתית" או "חברה בית". מדובר בחברות שאופן המיסוי החל עליהן בנסיבות מסוימות יהיה באופן שבו חל המיסוי על יחידים, ולא על חברות. במסגרת כללי חישוב המיסים המוטלים על חברות מסוגים אלה, קיימים רווחים מסוימים שחלוקת דיבידנד מהם לבעלי המניות לא תחויב במס. יש חשיבות למועד שבו בוצעה חלוקת הדיבידנד ללא החבות, ועל-כן עולה הצורך לבחון לבצע אפשרות זו לפני סיומה של השנה האזרחית. 

הפחתת שיעור החזקה: החוק משית מס רווח הון בשיעור 25% על בעל מניות שמכר את מניותיו. לעומת-זאת, קיים מס בשיעור של 30% על מימוש מניות בידיו של בעל-מניות מהותי (מי שמחזיק בלפחות 10% בחברה). הרשות בוחנת אם בעל-מניות הוא "מהותי" לפי שיעור ההחזקות שלו ב-12 החודשים שקדמו למועד מכירת המניות. כאשר ישנה כוונה לבצע מכירת מניות בעתיד, כדאי לשקול לצמצם את שיעורי ההחזקה במניות החברה בכדי לא להיחשב כבעל-מניות מהותי ובכך להקטין את שיעורי מס רווח ההון במעמד המכירה. 

עמדות חייבות בדיווח: יש לשים לב לחובה החלה על נישומים להודיע על עמדות חייבות בדיווח במסגרת דוח המס השנתי שלהם. הכוונה בעמדה מסוימת שאותה נקט נישום ששונה מעמדת רשות המיסים באותו עניין. 

קרן השתלמות: עצמאים ובעלי עסקים קטנים יכולים להפקיד הפקדה מוטבת לקרן השתלמות אשר הרווחים על הפקדה זו פטורים ממס. תקרת ההפקדה המוטבת לעצמאים עומדת על 18,960 ש"ח. החלק המוכר כהוצאה הוא עד 4.5% מההכנסה החייבת השנתית עד לתקרת הכנסה חייבת בסך 270,000 ש"ח בשנה. כלומר ההוצאה המקסימלית לשנה הינה בסך 12,150 ש"ח. 

קרן פנסיה: על עצמאים ובעלי שליטה להפקיד לקרן פנסיה (ולעצמאים, הפקדה זו היא אף בגדר חובה). הפקדה זו תקנה ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, בנוסף על הפנסיה וקצבת הנכות הנצברות לגיל פרישה. את ההפקדות לביטוח הפנסיוני יש לבצע עד לסופה של שנת המסשלגביה מופקדים התשלומים.

שיעורי ההפקדה המינימאליים לביטוח פנסיוני עומדים על 4.45% עד הכנסה (שנתית) בגובה 63,306 ש"ח; בעבור הכנסה שנתית שבין 63,306 ש"ח ועד 126,612 ש"ח, שיעור ההפקדה יעמוד על 12.55%. בגין הכנסה שחוצה את הסך של 126,612 ש"ח בשנה, אין חובה להפקיד לביטוח פנסיוני (אך עצמאים שמעוניינים בכך בהחלט רשאים להפריש גם ביחס להכנסה זו בכדי להגדיל את החיסכון הפנסיוני). 

חובות רעים: חובות רעים או חובות מסופקים שנאמדו כחובות שנעשו רעים (ושהוכח כי הם רעים להנחת-דעתו של פקיד השומה) מותרים בניכוי בתנאי שהנישום יכול להוכיח כי נקט באמצעים על-מנת לגבות את החוב (כמו למשל, פתיחת תיק בהוצאה-לפועל). לפיכך, מוטב לבצע את הפעולות הדרושות להוכחת חוב רע (או "אבוד") על מנת לנכות את סכומו מההכנסה החייבת.