לחג פורים הגלוי, כפי שהוא נחוג בפומבי, יש תוכן נסתר, משמעויות חסויות ומהות פנימית ברמה ובעומק העולים לאין שיעור על כל חג ומועד אחר בלוח השנה היהודי. קריאת מגילת אסתר, משלוח מנות, מתנות לאביונים, חובת ההתבסמות ביין עד דלא ידע – אפשר להגדירם כתחפושת, ככיסוי למשמעות האמיתית של החג. זהו החג החשוב, הייחודי והמהותי מכל חגי ישראל. פורים הוא גם החג הנצחי ביותר. היחידי מבין חגי ישראל שקיומו, נוכחותו ושמירתו מובטחים בכתובים גם אחרי ביאת משיח.

"כל החגים עתידים להיבטל וימי הפורים אינם בטלים לעולם", קבעו חכמינו במדרש. זה לא הכל. מגילת אסתר, שקריאתה היא האירוע המרכזי של החג, חשובה יותר מכל ספרי הנביאים והכתובים. בגמרא (תלמוד ירושלמי, מגילה פ"א) אומר ר' יוחנן שנביאים וכתובים עתידים להיבטל בימות המשיח, מלבד חמישה חומשי תורה. מוסיף שם ריש לקיש, "גם מגילת אסתר קיימת לעולם". כלומר, מגילת אסתר לא תתבטל אחרי בוא המשיח.

הסיבה למיוחדות של פורים ולמעלותיו הייחודיות מרומזת במגילת אסתר. "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" (ט, כח). בגמרא ובמדרשים פזורים רמזים על מעמדו המיוחד של פורים ועל נצחיותה של מגילת אסתר. מכל האמרות והרמזים עולה הסבר פשוט והגיוני. בסיפור החג, כפי שהוא נסקר ומתועד, אין נס גלוי. גורמי היווצרותו של פורים אינם כוללים שום אירועים מחוץ לטבע. היהודים בימי מרדכי ואסתר לא חוו, לא ראו ולא הרגישו שום מאורעות או התפתחויות שניתן היה לפרשם כנסים גלויים. המאבק של מרדכי בגזירות המן ומאמציו להעביר את רוע הגזירה שגזר על יהודי פרס ומדי, כללו יוזמות ומהלכים שהתנהלו באופן אנושי, פשוט, בלי שום ביטוי על־טבעי. בדיוק בעובדה זאת צפונה מיוחדותו של חג הפורים ומוכחת מעלתו על שאר חגי ישראל.

שלא כמו רוב חגי ישראל, פורים איננו מאופיין בהרבה מצוות מעשיות. חובה לקיים שבע מצוות שכולן מדרבנן. קריאת המגילה, משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים, קריאת התורה, תפילת "על הנסים", הסעודה "משתה ושמחה" ואיסור להתענות.

בחגי ישראל הדגש הוא על משפחתיות. בפורים מושם דגש על התחום של היחסים בין אדם לחברו - משלוח מנות ומתנות לאביונים. פורים הוא חג שמטרתו קירוב, אחדות, אהבת האדם ועזרה לנצרך. חכמי התלמוד מציינים שהחג אינו חל בשבת, משום שביום זה אי אפשר לקיים מצוות צדקה לעניים. זאת כנראה סיבה נוספת לנצחיות של פורים ולהבטחת קיומו גם לאחר ביאת המשיח.