תורת משה: הערב נתחיל לחגוג את חג השבועות. חג השבועות מכונה בפי חז"ל, וכך אנו מכנים אותו בנוסח התפילה, "זמן מתן תורתנו". זהו המועד שבו חל המאורע ההיסטורי המכונן מעמד הר סיני, ובו ניתנה התורה לעם ישראל באמצעות משה רבנו. תחילה ניתנו עשרת הדיברות בהתגלות אלוקית פומבית לכל עם ישראל, ולאחר מכן עלה משה אל פסגת הר סיני, ושם ניתנו לו שאר מצוות התורה.

התלמוד הבבלי מביא אגדה מופלאה, המתארת ויכוח בין משה רבנו שעלה לקבל את התורה ובין המלאכים: בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמדה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו?

אמר הקדוש ברוך הוא למשה: הַחְזֵר להם תשובה! אמר לפניו: ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתוב בה? "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". אמר להם: למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם? שוב מה כתוב בה? "לא יהיה לך אלוהים אחרים" – בין הגויים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה? שוב מה כתוב בה? "זכור את יום השבת לקדשו" – כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות? שוב מה כתוב בה? "לא תישא את שם ה' אלוהיך לשווא" – משא ומתן יש ביניכם?! שוב מה כתוב בה? "כבד את אביך ואת אמך". אב ואם יש לכם? שוב מה כתוב בה? "לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב" קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא (מסכת שבת, דף פח־פט).

מה מסופר באגדה זו? משה רבנו "עולה למרום", כלומר מתעלה למעלה הגבוהה ביותר שאדם מסוגל להתעלות, וזוכה להתגלות אלוקית שבה הוא מקבל את התורה. אך יש מי שמבקש להפריע: המלאכים, שרואים בנתינת התורה לאדם ביזיון לתורה. המלאכים, אותם יצורים שמימיים המתוארים כמשרתיו של אלוקים, תמהים בפני אלוקים ואומרים לו: וכי אתה מתכוון לתת את החמדה הגנוזה שלך – את התורה – לבני אדם? ואלוקים איננו משיב להם אלא מציב למשה את האתגר לענות להם בעצמו.

משה רבנו עושה את הדבר המתבקש. הוא פונה אל התורה, מתבונן במצוותיה ושואל: למי התורה מתאימה אם לא לאדם? אל מי היא פונה בציווי "כבד את אביך ואת אמך" אם לא לאדם המתמודד בדיוק בשאלת היחס להוריו? מי נזקק לנוח ביום השבועי הקדוש – השבת – אם לא מי שעובד בששת ימי השבוע? מי הוא זה שיש צורך להזהירו "לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב" מלבד האדם שמסתבך ביצריו ובקשרים חברתיים מורכבים?

תשובתו של משה היא תשובה ניצחת. המלאכים נכנעו. אך מה התשובה הזו אומרת לנו? פעמים רבות אנו מביטים על התורה בהערכה, אך מרחוק. ודאי, התורה יקרה לנו, אך היא מדברת אל אנשים מרוממים. אולי לכאלה ששוקדים על לימוד התורה בבית המדרש, אולי ליהודים צדיקים במיוחד המסתגרים ונמנעים מחשיפה לעולם הרחב. האם התורה אכן מדברת אליי? האם כל נער ונערה במאה ה־21 מסוגלים לקרוא בתורה ולמצוא בה תשובה לשאלות הקיום המטרידות אותם?

משה רבנו טוען שכן. הוא לא רק טוען זאת אלא גם מוכיח. הַביטו בתורה עצמה וראו כי היא עוסקת בחיי היום־יום הרגילים, בבני אדם פשוטים, בשאלות שכולנו מתמודדים איתן. "לא בשמיים היא" – התורה איננה עוסקת רק ברעיונות נשגבים ועמוקים. אדרבה, התורה מציעה חיים מאוזנים, בריאים ומתוקנים לכל אדם.

חג שבועות שמח לכל עם ישראל.

הכותב הוא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים