שנת הלימודים תשע"ח תפתח בעוד יומיים, וממחקר חדש של מרכז טאוב, שמתפרסם הבוקר (רביעי), עולה כי למרות הפערים בתקציבים בין המגזר היהודי למגזר הערבי בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים, כ־20 אלף שקל לתלמיד בית ספר יסודי במגזר היהודי לעומת כ־16 אלף במגזר הערבי, ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים השתפרו באופן ניכר בשנים האחרונות, ובכמה תחומים הם מדביקים אתך הפערים בהשוואה לתלמידים היהודים.המחקר החדש של נחום בלס ממרכז טאוב בדק את השינויים שחלו במערכת החינוך במגזר הערבי, בהיבטים של משאבים המופנים אליה ושל תוצאות לימודיות. את ההתקדמות הגדולה בשיעורי הלמידה אפשר לראות בחינוך לגיל הרך - בתוך 15 שנים בלבד סגר המגזר הערבי את הפער בגילי 4־5 כמעט לחלוטין. מבדיקה של שיעורי הלמידה בחטיבה העליונה, במגזר היהודי הם עלו מאז 1990 מכ־90% ל־97%, ובמגזר הערבי הם עלו בקצב מהיר יותר – מ־63% ל־93%. העלייה הגדולה ביותר ניכרת בקרב הבנות - מ־59% ב־1990 ל־94.3% ב־2015.עוד עולה כי שיעור המורים האקדמאים במגזר הערבי גבוה כיום משיעורם במגזר היהודי - 95% לעומת 91% בחינוך היסודי - וגם שיעור המורים בעלי תואר שני במגזר הערבי מתקרב לזה של היהודים וגדל מהר יותר. מבחינת הרפורמה של שר החינוך נפתלי בנט להקטנת מספר התלמידים בכיתה, אפשר לראות כי במגזר הערבי התוצאות היו משמעותיות יותר מאשר במגזר היהודי – ב־2015 היה מספר התלמידים בכיתה בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים במגזר הערבי נמוך יותר מבמגזר היהודי.עוד מראה המחקר כי מספר הניגשים לבחינות בגרות במתמטיקה באוכלוסייה הערבית עלה ב־43% בין השנים 2005 ל־2014 וכי חלה ירידה קלה במספר הניגשים לבגרות בחמש יחידות לימוד במגזר היהודי. פרט לעלייה בשלוש יחידות לימוד, ביתר הבחינות חלה ירידה גדולה.במקצוע האנגלית, שאותו שר חינוך מתכוון לקדם, בדומה לרפורמה שעשה ללימודי המתמטיקה, ניכר כי בו נמצא הפער הגדול ביותר בין המגזרים. בין 2005 ל־2014 רואים שיפור קל בקרב הערבים ושיפור ניכר בקרב הדרוזים, אך שיעורי הזכאים נמוך עדיין משיעורו בקרב היהודים. שיעור הזכאים בחמש יחידות לימוד במגזר הממלכתי־יהודי עמד על 58% ב־2014 והציון הממוצע היה 87.98, בעוד במגזר הממלכתי־ערבי הציון אומנם היה גבוה מעט ועמד על 91.28, אך שיעור הזכאים היו 14% בלבד. במגזר הדרוזי, הציון היה 87.66 ושיעור הזכאים היה 25%.