לקראת יום השמיעה הבינלאומי, שיחול ביום שלישי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ראשון) דוח על לקויי השמיעה בישראל. מהדוח עולה כי 12%, כ-690 אלף אנשים, בגילאי 20 ומעלה מתקשים בשמיעה, 13% מהגברים ו-11% מהנשים. ל-10%, כ-553 אלף אנשי,  יש קושי שמיעתי מועט, ול-2.5%, כ-138 אלף אנשים, יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל.

מפילוח הנתונים עולה כי גברים מתקשים בשמיעה יותר מנשים, בכל קבוצות הגיל ובכל רמות הלקות. עוד ציינו בלמ"ס כי שיעור המתקשים בשמיעה עולה בהלימה לעלייה בגיל: 48%, כמעט ממחצית מבני ה- 75 ומעלה, מתקשים בשמיעה במידה כלשהי. כמו כן ל-14% מבני 75 ומעלה יש קושי רב בשמיעה או שאינם שומעים כלל.

לקות שמיעה בשוק העבודה:

מהנתונים עולה כי שיעור המועסקים בגילאי 64-25, בקרב אוכלוסיית האנשים עם לקות שמיעה כלשהי, עומד על 72%, לעומת 79% בקרב שאר האוכלוסייה. 26% מהאנשים עם לקות שמיעה כלשהי אינם מהווים חלק מכוח העבודה, לעומת 18% בלבד בקרב שאר האוכלוסיה.

עוד עולה מהדוח כי בכל קבוצות הגיל, שיעור בעלי השכלה נמוכה, שנמדד על פי שיעור חסרי תעודת הבגרות, גבוה יותר בקרב אנשים עם לקות שמיעה. בגילאי 74-25, שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב לקויי השמיעה עומד על 41%, לעומת 30% בקרב אנשים שאינם חווים קשיים בשמיעה. 

38% מהמועסקים עם לקות שמיעה, דיווחו שתפקידם מאפשר קידום, לעומת 49% בקרב כלל האוכלוסייה. זאת ועוד, רק 33% מהמועסקים עם לקות שמיעה דיווחו שקודמו בעבודתם, לעומת 40% בקרב שאר המועסקים.

לקות שמיעה ורווחה אישית:

מנתוני הלמ"ס עולה כי 13% מהאנשים עם לקות שמיעה, בין גילאי 74-20 חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 4% בקרב שאר האוכלוסייה. 14% מהאנשים עם לקות שמיעה חשים דיכאון לעיתים קרובות, לעומת 5% בקרב שאר האוכלוסייה.

17% מהאנשים עם לקות שמיעה דיווחו על קיומם של קשרים חברתיים, ו-13% דיווחו כי הם חשים שאין להם למי לפנות בשעת משבר או מצוקה, לעומת 7% ו-6% בהתאמה בשאר האוכלוסייה. עוד צויין כי אנשים עם לקות שמיעה העידו על שביעות רצון ואופטימיות פחותה ביחס לעתידם.

82% מלקויי השמיעה בגילאי 74-20 העידו על שביעות רצון גבוהה או גבוהה מאד, לעומת 90% בקרב אלה שאינם לקויי שמיעה. 45% מהאנשים עם לקות שמיעה (בגילאי 74-20) חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד ו-12% חושבים שחייהם יהיו פחות טובים, זאת, לעומת 62% ו-4% בהתאמה בקרב אלה שאינם מתקשים בשמיעה.

לבסוף, עולה כי 70% מהאנשים עם לקות שמיעה נותנים אמון במערכת הבריאות, לעומת שיעור גבוה יותר של 77% בקרב שאר האוכלוסייה. 32% מהאנשים עם לקות שמיעה דיווחו שחשו אפליה כלשהיא בשנה האחרונה ו-10% חשו שהאפליה היתה בשל מוגבלותם. זאת, לעומת 27% ו-3% בהתאמה בקרב שאר האוכלוסייה.