המכון לחקר החברה הערבית במכללה האקדמית גליל מערבי בחן את שיעור הנרצחים לנפש ביישובים הערביים ביחס לשיעור הנרצחים לנפש בסקטור הלא ערבי (יהודי ואחר). ממצאי הבדיקה מעידים כי שיעור הנרצחים ביחס לגודל האוכלוסייה במגזר הערבי גבוה עשרות מונים בהשוואה למגזר היהודי.

המחקר סקר 84 יישובים ערביים בשנים 2018‏־‏2020, ומצא שיותר מ־54% מהנרצחים בשנים הללו בחברה הערבית בישראל נרצחו בעשרה יישובים, שרובם ממוקמים במרכז הארץ. שיעור הנרצחים הממוצע לנפש ביישובים הערביים הוא הגבוה ביותר במחוזות המרכז, חיפה ותל אביב.

כדי לבחון את מאפייני הקשר שבין מדדים סוציואקונומיים ומקרי הרצח בכלל היישובים הערביים, מיינו חברי המכון את כלל היישובים הערביים על פי מספר הנרצחים שבהם. הממצאים מעידים על התאמה בישובים ערביים עם שיעור נרצחים גבוה לשיעורי תעסוקה נמוכים, בשיעור גירושים גבוה ובאחוז עצמאים נמוך. כמו כן, ממצאי הדו"ח מעידים כי יישובים שמאופיינים בשיעורי נשירה גבוהים ממערכת החינוך סובלים משיעור נרצחים גבוה.

נוסף לכך, ביישובים שבהם יש שיעור גבוה יותר של בעלי תואר אקדמי מקרב בני 35־55, מספר הנרצחים נמוך יותר – ממצא שמעיד כי עלייה בהשכלת ההורים מובילה להפחתת הפשיעה של הדור הצעיר. נמצא גם שככל שעולה מספר כלי הרכב והדירות לנפש, ישנה ירידה בשיעור נרצחים. גם שיעור הסטודנטים בגילאי 20־25 ביישובים מרובי נרצחים עומד על 14% בלבד לעומת 16.7% סטודנטים ביישובים ערביים ללא נרצחים. חבר המכון ונשיא המכללה פרופ' נסים בן דוד מעיד: "מצאנו כי ביישובים שבהם שיעור גבוה של מובטלים ועצמאים המשתכרים שכר מינימום ומטה, ישנה עלייה ניכרת במספר הנרצחים".

חברי המכון ממליצים לרכז את המאמץ של הטיפול בפשיעה בעשר הערים שבהן יש מספר מרובה של רציחות, ובסדר יורד במחוזות: מרכז, תל אביב – בעיר יפו, ובמחוז חיפה – בערי ואדי ערה. כמו כן הם ממליצים לפעול להגברת התעסוקה של שכירים בחברה הערבית ולהגדלת ההשקעה בהשכלה אקדמית.