זכויות סוציאליות כמו פיצויי פיטורים, ימי חופשה ומחלה ותשלום עבור שעות נוספות, מוקנות לעובדים שכירים מכוח חוקי העבודה. תנאי יסודי לביסוס זכאותו של עובד לזכויות הללו ולזכויות נוספות הוא כי בינו ובין מזמין השירות מתקיימים יחסי עובד-מעביד . בית הדין לעבודה הוא הגורם המוסמך להכריע בסכסוכים הנוגעים לזכאותו של עובד לקבל זכויות הנובעות מקיומם של יחסי עובד-מעביד .

האם נותן שירותים אשר הנפיק חשבוניות יכול להיות מוכר כעובד?
במקרים מסוימים, אף שנותן השירותים נקרא "קבלן", ואפילו אם הוא מנפיק חשבוניות, ייחשב אותו אדם לעובד. בשורה של מקרים קבע בית הדין לעבודה כי אין משמעות להגדרה הפורמלית אותה קבעו הצדדים בתחילת ההתקשרות, אלא יש להתחקות אחר מערכת היחסים האמיתית בין הצדדים. זאת באמצעות שורה של מבחנים. 

כך, יתכן כי אפילו במקרים בהם יש בין הצדדים הסכם כתוב המגדיר את מערכת היחסים ביניהם כקבלן ומזמין שירותים, הרי שבפועל יקבע בית הדין כי מדובר במערכת יחסים של עובד ומעסיק. במקרה שבו בית הדין לעבודה יכיר בנותן השירותים כעובד, הוא יהיה זכאי לתשלום הזכויות הסוציאליות הקבועות בחוק, לרבות פיצויי פיטורים, הפקדות לפנסיה, תשלום דמי הבראה, פדיון ימי חופשה, תשלום עבור שעות נוספות, וכיוב'.

יחד עם זאת, בית הדין רשאי לקבוע במקרים מסוימים כי מזכויותיו של אותו עובד יהיה המעסיק זכאי לקזז סכומים, אשר שולמו לו לכאורה בעודף, בהשוואה למה שהיה משולם לו מלכתחילה לו היה שכיר.

לפניה ישירה אל עורכת הדין טליה רג'ואן, לחץ/י כאן

מהם המבחנים לקביעת יחסי עובד-מעביד?
כאמור, בית הדין לעבודה יבחן היטב את התנאים בהם בוצעה העבודה, ואת נסיבות ההתקשרות בין הצדדים. כך למשל יבחן בית הדין לעבודה את ההיבטים הבאים:
· האם נותן השירות השתלב בעסק והיה חלק מהמערך הארגוני שלו.
· האם לנותן השירותים ישנו עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן שירותים לגורמים אחרים (במקרים מסוימים בית הדין קבע כי נותן השירותים ייחשב כקבלן בעסק אחד, אולם יוגדר כעובד שכיר בעסק אחר).
· האם נותן השירותים משתמש בציוד אשר ניתן לו במקום העבודה, או שמדובר בציוד אישי שלו.
· האם עבודתו של נותן השירותים כפופה לפיקוח מצד המעסיק.
· האם הוא מקבל הוראות ישירות מצד המעסיק, והאם הוא מדווח על שעות העבודה שביצע.
· האם נותן השירות רשאי להעמיד אדם אחר תחתיו כדי לבצע את העבודה, או שהוא מחויב לבצע אותה באופן אישי.
· האם נותן השירותים תלוי בעסק לצורך פרנסתו.
· בחינת הימשכות קשרי העבודה בין הצדדים על פני תקופה ארוכה, כאשר התפיסה היא כי ככל שתקופת העבודה ממושכת יותר, כך ייטה יותר בית הדין לראות בהתקשרות כמקיימת יחסי עובד- מעביד.
כל זאת בצד מבחנים נוספים, ובחינת הנסיבות הספציפיות של אותו עניין.

בית הדין לעבודה פסק תשלום פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות למדריך פילאטיס שהנפיק חשבוניות
לאחרונה ניתן פסק דינו של בית הדין לעבודה בתל אביב (סע"ש 2067-02-17), שם נקבע כי מדריך פילאטיס אשר הנפיק חשבוניות לסטודיו בו העביר שיעורים, ייחשב כעובד שכיר של הסטודיו. 

באותו מקרה, טענה החברה שהפעילה את הסטודיו לפילאטיס, כי המדריך נתן שירותים למכוני כושר נוספים, השתכר כעצמאי שכר גבוה יותר מזה של שכיר, והנפיק חשבוניות. בית הדין בחן את הטענות הללו, ובסופו של דבר דחה אותן, בקובעו כי אין בהן כדי לבטל את יחסי העבודה בין הצדדים. נוכח הקביעה כי מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד, הורה בית הדין למפעילת הסטודיו לשלם לעובד כ-107 אלף שקלים.

עורכת הדין טליה רג'ואן (צילום: Q Elite Beauty)
עורכת הדין טליה רג'ואן (צילום: Q Elite Beauty)

כדי לברר האם אתה זכאי לתשלום זכויות סוציאליות בשל היותך עובד, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני עבודה. המידע המוצג אינו מהווה יעוץ משפטי. עורכת הדין טליה רג'ואן מוסמכת כנוטריון ועוסקת בדיני עבודה, משפט מסחרי אזרחי, דיני ירושה וליטיגציה. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין ליחסי עובד-מעביד LawGuide.