היועצת המשפטית של משרד התרבות הדס פרבר־אלמוגי כתבה חוות דעת המביעה את התנגדותה הנחרצת לכוונת שרת התרבות מירי רגב לשנות את דרך המימון לקולנוע הישראלי. כיום המימון הממשלתי לסרטים ישראליים עובר באמצעות קרנות פרטיות לחלוטין, שאמורות לחלק את הכסף בצורה אובייקטיבית על ידי לקטורים מקצועיים. בפועל, נטען כי גופים אלה עובדים ללא שקיפות ולא ממלאים את ייעודם וכי הם בעלי הטיה "שמאלנית וחילונית".

בעקבות הטענות, החליטה השרה רגב להקים ועדה ציבורית שבחנה את דרך המימון ופרסמה לאחרונה את מסקנותיה. הוועדה מצאה כי "מנגנון התמיכה הקיים והנהוג כיום בישראל הינו לקוי ובעל חסרונות רבים". הוועדה הצביעה על מחדלים שלפיהם ראשי הקרנות מחלקים את הכסף כרצונם בניגוד או ללא ידיעת הלקטורים, וכי קיימת אפלייה המדירה חלקים נרחבים מהאוכלוסייה הישראלית. הוועדה המליצה להחליף את דרך התקצוב ולהקים במקום הגופים הפרטיים תאגיד ממשלתי שיחלק את התקציב בצורה שקופה על פי סטנדרטים אחידים.   

היועצת המשפטית קיבלה את הדוח, ותקפה את המסקנות. לדבריה, "מהלך זה מהווה למעשה הלאמה של תחום מימון הקולנוע", בניגוד למגמות הקיימות במערכת הציבורית הישראלית להפריט שירותים לאזרח. פרבר כותבת עוד בחוות הדעת כי "עולם היצירה הקולנועית, על כל הכרוך בו, הינו עולם המוגן על ידי חופש הביטוי וחירויות הפרט". לדעתה, חופש הביטוי לא נתון רק ליוצרים אלא גם לקרנות, להחליט באלו סרטים לתמוך ובאלו לא, ומשום כך "ההצעה אינה עומדת באמות מידה משפטיות, כיוון שהיא פוגעת בחופש הביטוי באופן שאינו מידתי".

פרבר הוסיפה כי מדובר בהצעה שמתאימה למשטרים חשוכים. לדבריה, "חסם ממשלתי ליצירה קולנועית הוא מאפיין של משטרים חשוכים, המבקשים לשלוט במידע המופץ לאזרחים". את חוות הדעת המשפטית שלה מסיימת פרבר־אלמוגי בציון הפרסים הרבים שבהם זוכה הקולנוע הישראלי. לאור זאת, היא קובעת כי "אין מחלוקת כי אין מדובר בגוף כושל שאינו מתפקד, אלא בגוף פועל, אשר יש צורך במאמץ לתקן ליקויים באופן התנהלותו".