נשיא המדינה יצחק הרצוג פרסם הערב (רביעי) את המתווה שגיבש עבור הרפורמה במערכת המשפט. מטרת המתווה הינה להתוות בסיס להליכי חקיקה. לפי המתווה, ביקורת שיפוטית על חוקים תתקבל בהרכב מורחב של 11 שופטים וברוב של שני שליש מהם, זכויות יסוד כמו הזכות לשוויון וכבוד האדם וחירותו יעוגנו בחוק יסוד ועילת הסבירות ביחס להחלטות ממשלה ומינויי שרים תבוטל. 

הרצוג הציג את המתווה: "מלחמת אחים היא קו אדום, לא אתן לזה לקרות"

בחירת שופטים

לפי המתווה, שופטי העליון יאבדו את הוטו שיש להם כרגע בוועדה לבחירת שופטים. עם זאת, הקואליציה לא תחזיק ביכולת וטו גם כן. הוועדה לבחירת שופטים תכלול 11 חברים: שלושה שרים, נשיא בית המשפט העליון, שני שופטים, שלושה חברי הכנסת, בהם: חבר קואליציה ושני חברי אופוזיציה מסיעות שונות. שני נציגי ציבור, משפטנים, שימונו על ידי שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון. בחירת שופטים תהיה ברוב של שבעה חברים, לפחות ארבע נשים ונציג אחד מהחברה הערבית. בנוגע לבחירת הנשיא, הוועדה תבחר את הנשיא בהתאם לנוהג הקיים. כמו כן, ליתר ערכאות השיפוט - בחירה ברוב של שבעה חברי ועדה, בהם שופט מכהן של בית המשפט העליון.

חקיקת חוקי יסוד

לפי המתווה, יחוקק חוק יסוד: החקיקה. חוק יסוד יתקבל בארבע קריאות במליאת הכנסת. שלוש הקריאות הראשונות יהיו ברוב של 11, ובקריאה רביעית - רוב של 80 חברי כנסת. בכנסת עוקבת הקריאה תתקבל ברוב של 87 חברי כנסת. הוראות בעניין בחירות יעברו ברוב של 80 חברי הכנסת בכל ארבע הקריאות. כמו כן, חוקי יסוד קיימים ישוריינו.

ביקורת שיפוטית

ביקורת שיפוטית על חוקים בהרכב מורחב של 11 שופטים תתקבל ברוב של שני שליש מהחברים. עם זאת, אין ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. בנוסף, יגובש מתווה מוסכם לשירות צבאי או לשירות לאומי אזרחי, שיחוקק כחוק יסוד ויהיה חסין מביקורת שיפוטית. ביקורת שיפוטית חוקתית תוסיף לחול על מלוא היקף הזכויות הנגזרות מהזכות לכבוד האדם.

עיגון זכויות

במערכת המשפט יעוגנו בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, הזכות לשוויון ואיסור הפליה; הזכות לחופש הביטוי, הדעה, ההפגנה והאספה, ובמקביל, יותנע מהלך חוקתי רחב בשיתוף ציבור בבית הנשיא לגיבוש והשלמה של מגילת זכויות יסוד מקיפה, בהסכמה רחבה.

עילת הסבירות

ביטול עילת הסבירות יהיה ביחס להחלטות הממשלה במליאתה, בענייני מדיניות ומינויים לשרים. יתקיים צמצום עילת הסבירות להחלטות של שרים בענייני מדיניות והלכת הסבירות תמשיך לחול ביחס ליתר רשויות המדינה ורשויות ציבוריות אחרות.

מעמד יועצים משפטיים

מינוי יועצים משפטיים לתקופת של שנה יתקיים בדרך של מכרז, כנהוג היום. תהיה אפשרות להעברת יועץ משפטי מתפקידו אם קיימים בינו לבין השר חילוקי דעות מהותיים ומתמשכים המונעים שיתוף פעולה יעיל ביניהם, בכפוף לאישור ועדה מיוחדת. חוות דעתם של היועץ המשפטי לממשלה ושל היועצים המשפטיים מחייבת.

בנוסף, הרצוג הדגיש כי שר יהיה זכאי לקבל ייצוג משפטי נפרד בפני ערכאות השיפוט וכי תהיה תכנית רב-שנתית להפחתת העומס במערכת המשפט.