אחת הבעיות בתחרות בין הבנקים היא הקושי של הלקוח לעבור בנק, ורבים מהלקוחות מרגישים שבויים. בבנק ישראל זיהו את הבעיה ומפרסמים היום (שני) את הכללים שיאפשרו ללקוח לעבר בין בנקים באופן מקוון ותוך שבעה ימי עסקים בלבד. מדובר ברפורמה שמקדם בנק ישראל יחד עם משרד האוצר, שתיכנס לתוקפה  במהלך שנת 2021. העיכוב מוסבר בכך שמדובר בפרויקט טכנולוגי מורכב ובעל עלות גבוהה למערכת הבנקאית. עם השלמת הפרויקט יוכלו לקוחות הבנקים לעבור בין הבנקים באופן מקוון ונוח, כאשר הליך המעבר יהיה ללא עלות עבור הלקוח ויושלם בתוך כשבעה ימי עסקים. רפורמה זו, תפשט את הליך המעבר בין הבנקים, תגביר את התחרות במערכת הבנקאית ותעודד חדשנות ויעילות בבנקים, לטובת הלקוחות.על פי הכללים שפרסם נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, ניתן יהיה לנייד בין בנקים בצורה מקוונת כ-80% מחשבונות העובר ושב. החשבונות אשר לא יהיו ניתנים לניוד בצורה אוטומטית הם חשבונות שקיימת לגביהם מורכבות או מניעה משפטית (כגון חשבונות נאמנות, חשבונות נפטרים, חשבונות אפוטרופסות וכדומה). במקרים אלו העברת הפעילות בין הבנקים תהיה בהתאם לתהליכים שהיו קיימים עד כה. כמו כן, ייתכנו מקרים בהם לא ניתן יהיה לבצע את הניוד, בשל פעילות מסוימת שקיימת בחשבון הישן. כך למשל, לא ניתן יהיה להשלים את הניוד אם ללקוח ישנה יתרת חוב בחשבון שהוא מעוניין להעביר ואותו חוב אינו מגובה בביטחונות מספקים או שלא הושגה לגביו הסכמה עם הבנק באשר לאופן המשך פירעונו.חלק מהפעילויות הפיננסיות ינוידו לבנק החדש באופן אוטומטי: יתרות זכות בשקלים ובמט"ח; יתרות חוב בשקלים ובמט"ח; הרשאות לחיוב חשבון עובר ושב; הוראות קבע (למעט חריגים); שיקים; ניירות ערך שניתנים להעברה; חיובים בכרטיס חיוב בנקאי; חיובים בכרטיס חיוב חוץ בנקאי.הלקוח יקבע


בהודעת בנק ישראל מפורטות גם ההנחיות שניתנו לבנקים בנוגע לניוד חשבונות: בין היתר, נקבעו הוראות לעניין הגילוי הנאות שיינתן ללקוח לאורך התהליך וההסכמות שהוא נדרש לספק, השלבים השונים של התהליך, הכללים לשמירת הרציפות בפעילות הפיננסית של הלקוח והוראות לתקופת הניתוב. כל זאת, במטרה לאפשר תהליך קל, ברור, הגון ופשוט ללקוח.כך למשל, יוכל הלקוח לחקבוע את יום ניוד החשבון, הוא יוכל לבטל את הבקשה להעברת הפעילות (עד יום לפני יום המעבר בפועל). בנוסף, הלקוח זכאי שההטבות וההנחות בבנק הישן ישמרו לו לפחות למשך 3 חודשים ממועד הבקשה (במידה והניוד מתעכב או מתבטל) או עד למועד המעבר בפועל במידה והוא מוקדם יותר. עוד נקבע כי הלקוח רשאי להעביר מספר חשבונות לחשבון אחד, הבנק החדש ישמש ככתובת לכל פניות הלקוח אודות התהליך, אולם גם הבנק הישן מחויב לתת מענה לפניות הלקוח הנוגעות לפעילות שנותרה אצלו. הבנק הישן, אם ירצה לשמר את הלקוח, יעשה זאת באופן הגון וללא לחצים.המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, אמרה כי "אנו ערים לכך שלקוחות רבים חוששים לעבור בנק, ושאלה שכן עוברים חווים תהליך ארוך ולא ידידותי. מסיבה זו, ולנוכח ההתקדמות הטכנולוגית, קידמנו יחד עם משרד האוצר, את פרויקט מעבר מבנק לבנק באופן מקוון. לקוחות שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לעבור בין בנקים בקלות ובמהירות, תוך שהם פונים לבנק החדש בלבד וזה מבצע עבורם את כל הנדרש תוך 7 ימים. מדובר בפרויקט מורכב טכנולוגית למערכת הבנקאית ולכן הוא יעלה לאוויר בשנת 2021, על-פי הכללים שאנו מפרסמים היום. פרויקט זה יחזק את כוח המיקוח של הלקוחות אל מול הבנק שלהם, גם אם הם בוחרים להישאר בו".