רשות התחרות פרסמה היום (שני) להערות הציבור דו"ח מחקר בנושא בנקאות במגזר הערבי. ממצאי המחקר מעלים אינדיקציות לתחרות מועטה יותר בהספקת שירותים למגזר הערבי, בהשוואה למגזר היהודי.

בפעם התשיעית ברציפות: בנק ישראל העלה את הריבית ב-0.25%

מהדו"ח עולה כי במחקר זוהתה ריכוזיות גבוהה משמעותית בהספקת שירותים ללקוחות מהמגזר הערבי. נתח השוק המצרפי של שלוש הקבוצות הבנקאיות המובילות במגזר הערבי מתקרב ל-90% לעומת כ-70% במגזר היהודי. בנוסף, נמצא כי לקוחות מהמגזר הערבי משלמים ריבית גבוהה יותר על אשראי (הן אשראי למשקי בית והן אשראי לעסקים קטנים), גם כאשר לשניהם מאפייני הלוואה וסיכון דומים. נמצא כי הריבית על אשראי צרכני בסניפים ערביים גבוהה בממוצע בכ-10% בהשוואה לזו שבסניפים יהודיים והריבית על אשראי לעסקים קטנים וזעירים גבוהה בממוצע בכ-7%, באותה רמת סיכון.

בנוסף ניתן לראות כי עבור כל רמת סיכון, הריבית בסניפי המגזר הערבי היא ברוב המקרים גבוהה יותר מאשר סניפים במגזר היהודי. תופעה זו נשמרת גם כשבוחנים מדדי סיכון אחרים.

המחקר גם בחן את התמריצים של הבנקים שאינם פעילים בהיקף משמעותי ביישובים ערביים להרחיב את הפעילות שם. ריכוזיות גבוהה בהספקת השירותים יחד עם מחירי אשראי גבוהים היו צפויים לכאורה לתמרץ הרחבת פעילות כאמור.

תוצאות המחקר הראו כי סניפים ביישובים ערביים מניבים לבנק הכנסות נמוכות יותר, בעיקר בשל בעיות בהעמדת משכנתאות לנכסים ביישובים ערביים. לפיכך, קטן התמריץ של הבנקים לפתוח סניפים חדשים ביישובים אלה. לאור זאת, ייתכן שפתרון של בעיית העמדת המשכנתאות לנכסים ביישובים ערביים תסייע גם בהגברת התחרות על חלקים אחרים של "סל השירותים הבנקאיים", בפרט אשראי צרכני.

יצוין כי בשנים האחרונות קודמו מספר רפורמות להגברת התחרות במערכת הבנקאית, ביניהן רפורמת הבנקאות הפתוחה וחוק נתוני אשראי. גם כעת פועלת רשות התחרות יחד שותפים נוספים בממשלה במטרה לקדם רפורמות נוספות, כגון: קידום אסדרת העיסוק בשירותי תשלום; הגדלת נגישות של מלווים חוץ-בנקאיים למקורות אשראי ועוד. צעדים אלו מטרתם להגדיל את התחרות במערכת הבנקאית לרווחת כלל האוכלוסייה, ובין היתר עבור לקוחות במגזר הערבי.