הגירעון בסחר הסחורות הסתכם בשנת 2015 ב-30.5 מיליארד ש"ח, לעומת 49.4 מיליארד ש"ח, הגירעון שהיה בשנת 2014 ו-51.3 מיליארד ש"ח, הגירעון בשנת 2013. זהו הגירעון בסחר הסחורות הנמוך ביותר משנת 2011. ייצוא הסחורות הסתכם בשנת 2015 ב-207.7 מיליארד ש"ח, גבוה ב-0.8% מהיצוא בשנת 2014.

ייצוא הסחורות, ללא אניות, מטוסים ויהלומים, הסתכם בשנת 2015 ב-178.3 מיליארד ש"ח, עלייה של 4.2% בהשוואה לשנת 2014. הייצוא כאחוז מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) היה ב-2015 83.7%, לעומת 76.6% בשנת 2014 ו-76.3% בשנת 2013.
 
בשנת 2015, הסתכם יבוא הסחורות ב-238.2 מיליארד ש"ח, לעומת יצוא סחורות של 207.7 מיליארד ש"ח. הגירעון בסחר הסחורות הסתכם כאמור ב-30.5 מיליארד ש"ח. יבוא הסחורות בשנת 2015 ירד ב-6.8% לעומת השנה הקודמת. יבוא הסחורות, ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה, עלה בשנת 2015 ב-3.5% (עלייה של 6.3 מיליארד ש"ח). עיקר הירידה ביבוא סחורות נרשמה ביבוא חומרי אנרגיה שירד ב-36.6% וביבוא אניות ומטוסים שירד ב-47.2% בהשוואה לשנת 2014.
 
מהנתונים עולה עוד כי בשנת 2015 הסתכם היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה (ללא יהלומים) ב-175.6 מיליארד ש"ח, גבוה ב-4.4% בהשוואה ל-2014. היצוא החקלאי ירד ב-8.5% בהשוואה ל-2014, והסתכם ב-4.6 מיליארד ש"ח. יצוא היהלומים (מלוטשים וגולמיים) הסתכם ב-28.0 מיליארד ש"ח, ירידה של 15.8% בהשוואה לשנת 2014.


פירוט היצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית מצביע על עלייה של 23.4% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית, בהשוואה לשנת 2014. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית ירד ב-12.8%. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד ב-7.9% ויצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית עלה ב-4.9%.