המדד המשולב למצב המשק בחודש דצמבר עלה ב-0.2%, וממשיך לגדול בקצב שמאפיין אותו לאחרונה. העלייה במדד המשולב משקפת עלייה במרבית רכיביו ובעיקר עלייה חדה בייצור התעשייתי לחודש נובמבר האחרון. מנגד, הירידה בייצוא הסחורות בדצמבר מיתנה את קצב עליית המדד. המדד לחודש נובמבר עודכן מעט כלפי מעלה כיוון שהנתונים בפועל היו חזקים מהאומדן עבור הייצור התעשייתי ועבור יצוא השירותים לאותו חודש. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.
בסיכום שנת 2015, המדד המשולב  עלה ב-2.9%, לאחר גידול של 2.1% אשתקד. קצב גידולו של המדד המשולב הואץ, בניגוד להתמתנות הקלה בקצב הצמיחה של התוצר העסקי מ-2.3% ב-2014 ל-2.1% השנה. סיבה מרכזית לכך היא שהמדד המשולב כולל שני רכיבים אשר מבטאים את השיפור שחל השנה בשוק העבודה (משרות השכיר במגזר הפרטי ושיעור המשרות הפנויות). הפער השנתי בקצב הצמיחה משקף את הפער ברבע השני של השנה, שבו ירד התוצר העסקי ב-1.1%, בעוד שהמדד המשולב עלה ב-3%. ההאצה בקצב הגידול של המדד המשולב ב-2015 שיקפה במיוחד האצה בקצב הגידול של מדדי הפדיון במסחר ובשירותים ועלייה נאה בשיעור המשרות הפנויות, בעוד שהירידות במדדי היצוא של הסחורות והשירותים קיזזו מקצב העלייה השנתית במדד.