"עקב עמדת חברת הבקרה מטעם המדינה, כי נותרו עדיין סיכונים כבדי משקל לעמידה בלוח הזמנים ובתקציב שעליו מצהירה נת"ע, עליה להציג בהקדם תכנית פעולה להקטנת הסיכונים", כך מתריע היום (רביעי) מבקר המדינה, יוסף שפירא, בדוח ביקורת על נת"ע, המבצעת את פרויקט הקו האדום של הרכבת הקלה. "על משרדי התחבורה והאוצר לתת את דעתם לסיכונים האמורים, לעקוב אחר התקדמות הפרויקט ולפקח עליו", ממליץ שפירא.
על פי התכנית, 'הקו האדום' של הרכבת הקלה המתחיל בפתח תקווה וממשיך דרך בני ברק, רמת גן, תל אביב ויפו עד לבת ים - אמור להתחיל לפעול באוקטובר 2021 ועלותו מוערכת בכ-16 מיליארדי שקלים. במקביל, החברה אמורה להתחיל עד סוף 2019 את עבודות "הקו הירוק' ו'הקו הסגול' של הרכבת הקלה. בדוח הביקורת מתריע שפירא על ליקויים ועיכובים ממושכים בחלק מהמכרזים. "הליכי רכישת 90 הקרונות ל'קו האדום' נמשכו כשלוש שנים עקב דחיות במועדי הגשת ההצעות, בדיקת החשב הכללי במשרד האוצר ומאות בקשות הבהרה של המתמודדים במכרז ובקשות מצידם לדחיות", קובע המבקר.
עוד נטען בדוח, כי גם במכרז הרמזורים של 'הקו האדום' היו עיכובים של כארבע שנים. "בשנת 2012 פורסם הליך מיון מוקדם למכרז המערכות וכעבור ארבע שנים נשלחה הזמנה להשתתף במכרז. מדובר בפרק זמן ארוך מאוד, שבמהלכו יכולים להתרחש שינויים מהחייבים את עדכון המכרז", מצוין עוד בדוח. "הליקויים העיקריים שהועלו בדוח מלמדים על עיכובים משמעותיים הקשורים להימשכות הליכי מכרז הקרונות ומכרז המערכות על פני שלוש עד ארבע שנים", נקבע.

"עקב מורכבות המכרזים של נת"ע והיקפם הכספי הגדול, עליה לערוך תהליך הפקת לקחים ממכרז הקרונות, כדי שבמכרזים עתידיים, ניתן יהיה לצמצם את משך הזמן שבו מתנהלים הליכי המכרז", ממליצים מחברי הדוח - "בביצוע פרויקטים מורכבים יש יתרונות וחסרונות לכל חלופה שתיבחר, ועם קבלת ההחלטה על בחירת החלופה המועדפת על המעורבים בתהליך לעמוד מאחורי ההחלטה, למעט במקרים חריגים במיוחד".

"ליקויים משמעותיים". פיר הרכבת הקלה בתל אביב. צילום: אבשלום ששוני

 
"הקמת 'הקו האדום' חיונית לציבור ולמשק, עקב הגודש הרב בכבישי המטרופולין", מדגיש שפירא "הפרויקט הנמצא כעת בשלבי ביצוע, הוא אחד מהמורכבים בפרויקט התשתית שבוצעו בישראל, והוא כרוך בתקציבי עתק. חשוב לבצע את הפרויקט בלוחות הזמנים שנקבעו. כך אפשר יהיה לספק במועד הנקוב שירותי תחבורה ניאותים לציבור ולצמצם את הפגיעה שנגרמת לתושבים ולבעלי העסקים במהלך העבודות".

"עיכובים משמעותיים בהימשכות המכרזים"
 
"הליקויים העיקריים שהועלו בדוח מלמדים על עיכובים משמעותיים הקשורים להימשכות הליכי מכרז הקרונות. בדוח גם נמתחת ביקורת על התקשרויות עם יועצים חיצוניים. "מסמכי ההתקשרויות אינם מרוכזים ואינם מנוהלים באגף הרכש, אלא פזורים בקרב גורמים שונים בחברה, וכדי לאתרם נדרשים עובדי החברה להשקיע זמן רב", נכתב, "התנהלות זו מקשה את פעילות החברה, ומלמדת על כשל בשימורו של הזיכרון הארגוני באופן הפוגע בבקרה הפנימית ובבקרה החיצונית".
עוד עולה מהדוח, כי ביוני 2014 החליטה ועדת המכרזים להעביר לחברה א' את ניהול הפרויקט בפטור ממכרז, בהיקף של 800 מיליון שקל כולל מע"מ. אולם, ההחלטה התקבלה ללא התייעצות מוקדמת עם ועדת ההיגוי של הפרויקט, לצורך קבלת אישור עקרוני למהלך ולקביעת עקרונות יסוד ומתווה להתקשרות. "התנהלות זו הביאה לעיכובים רבים עד אישור ההתקשרות - כ-20 חודשים".
 
עוד נטען, כי העברת סמכויות הניהול לגורם חיצוני יוצרת תלות של החברה בגורם החיצוני שצובר את הניסיון ואת הידע הנוגעים לפרוייקט ואף עלול ליצור קשיים בפיקוח ובקרה אפקטיביים עליו. עוד נכתב בדוח, כי נת"ע התקשרה עם יועץ לליווי פעילות חטיבת הכספים בהיקף מיליוני שקלים בפטור ממכרז. ההתקשרות, שהחלה כהתקשרות דחופה ללא מכרז, הוארכה לארבע שנים, והיקפה הכספי המאושר עד מועד סיום הביקורת הוא מעל לארבעה מיליון שקל. 

צילום: אבשלום ששוני
בדוח נקבע עוד, כי במכרז תכנון רמזורים נפלו פגמים שונים: נת"ע לא בדקה בטרם יצאה למכרז את היתכנותם של תנאי ההשכלה לגבי מתכננים זרים ואת ההסמכה המקצועית הנדרשת מהם, לא הגדירה כראוי מונחי יסוד במסמכי המכרז כדי למנוע אי-בהירות בקרב המציעים, לא הביאה בחשבון את מכלול הנתונים בקביעת תנאי הסף למכרז ואמות המידה ולא צירפה למסמכי המכרז רשימה מלאה ומפורטת של כל המסמכים שעל המציעים לצרף להצעותיהם.
בדוח גם נטען על ליקויים במכרז לתכנון מיגון אקוסטי דירתי. נת"ע יצאה למכרז להקמת מנהלת מיגון אקוסטי, אשר תנהל ותתכנן את המיגון האקוסטי של הדירות הזקוקות למיגון באזור ביצוע עבודות הרכבת הקלה, בהיקף כספי של 18 מיליון שקל, ומאוחר יותר הגדילה את ההתקשרות ל-32.7 מיליון שקל.

בדוח נקבע, כי נת"ע לא ערכה סקר לבחינת היקף העבודה כדי לקבל הערכה סבירה וריאלית בטרם החלה בהליך המכרז. נת"ע הטילה על המנהלה לקבוע את עמידת הדירה בתנאי הזכאות למיגון והיקפה בהתאם לקריטריונים שקבעה, אף כי המנהלה היא זו שקובעת את היקף העבודה ושכרה נגזר מהעבודות המבוצעות בהתאם להחלטתה זו. "הדבר בעייתי במיוחד בהתחשב בעובדה שהמנהלה היא הגורם הבלעדי שמבקר בדירות ובודק את עמידתן בקריטריונים למיגון, ואין בקרה הדוקה על עבודתה ועל החלטותיה. התנהלות זו עלולה להעמיד את נת"ע במצב של ניגוד עניינים", צוין.
"על החברה לארגן ולרכז את כל המסמכים הנוגעים למכרזים ולהתקשרויות, וכן להקפיד לתעד את כל תהליכי ההתקשרויות, כדי לייעל ולשפר את תפקודה וכדי שניתן יהיה לקיים בקרה פנימית ובקרה חיצונית יעילות על פעולות החברה", צויין בסיכום הדוח – "על דירקטוריון החברה להנחות את הנהלת החברה לקיים את כללי המכרזים בהתקשרויותיה, ולבצע את הליכי ההתקשרויות מתוך הקפדה על יעילות ועל חיסכון".
"פרויקט הרכבת הקלה הוא אחד המורכבים בפרויקטים של תשתיות בישראל, והוא כרוך בתקציבי עתק שמממנת המדינה. בהיות חברת נת"ע גוף מתכלל ומתאם בין עבודת מאות יועצים, עליה לפעול ביעילות, בשקיפות, בחיסכון ובאופן המבטיח לה את מרב היתרונות", מסכם שפירא, "הממצאים שהועלו בדוח זה מלמדים על מאמצים ניכרים מצד החברה להתמודד עם פרויקט גדול, מורכב וחדשני, ואולם נמצאו גם ליקויים בנת"ע בנושאים הקשורים להתקשרויות עם יועצים ובהכנת המכרזים. ליקויים אלה בהיערכות הארגונית של נת"ע עלולים לפגום בהתקדמות הפרויקט ולפיכך גם להגדיל את העלויות".

תגובת נת"ע
 
"בארבע השנים האחרונות מאז כניסתה של ההנהלה הנוכחית של נת"ע עברה החברה שינוי ארגוני עמוק, שכלל את תיקון ליקויי העבר, תוך הפקת לקחים והסדרת נהלים לשיפור וייעול הפעילות. הישגי החברה בשנים אלה מדברים בעד עצמם: נכון להיום פרויקט הקו האדום מתבצע בהתאם ללוח הזמנים ובמשימות רבות אף מקדים אותו, מתוך מחויבות עמוקה של החברה להפעיל את הקו במועד ובמסגרת התקציב שנקבע". 
 
בנושא המכרזים: "נת"ע מנהלת מכרזים גדולים ומורכבים בעבודה יסודית של ועדת המכרזים בהתאם לחוק ובליווי יועצים מקצועיים. כמו בכל פעילויות החברה, גם בנושא המכרזים מתבצעת הפקת לקחים מתמדת לצורך שיפור וייעול התהליכים. התנהלות נת"ע בעניין מכרז הקרונות נבחנה לעומק על ידי בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון. בשתי הערכאות קבעו השופטים שוועדת המכרזים פעלה באופן ראוי ומקצועי". 
 
"נת"ע נאלצה בשנה שעברה לבטל את מכרז המערכות בשל הצעות מחיר שנופחו במיליארדי שקלים. החלטה זו שהתקבלה מתוך אחריות לניהול כספי ציבור הוכחה כנכונה כאשר המכרזים החוזרים הסתיימו בהצלחה ללא חריגה תקציבית. במקביל, ביצעה החברה התאמות בתכנית העבודה שיבטיחו עמידה בלוחות הזמנים להפעלת הקו האדום".
 
בנושא לוחות הזמנים: "נת"ע מנהלת את פרויקט הקו האדום מתוך מחויבות עמוקה להפעיל את הקו באוקטובר 2021 כמובטח ובמסגרת התקציב שנקבע. לוחות הזמנים מנוהלים בקפדנות ברמה חודשית, שבועית ויומית, במקביל לניהול הסיכונים. כל זאת בסיוע משרד התחבורה ובכפוף לוועדת ההיגוי העליונה. מטבע הדברים בפרויקט מורכב מסוג זה עולים אתגרים רבים שהחברה מתמודדת איתם, ותכניות העבודה מתעדכנות בהתאם על מנת להבטיח עמידה בזמנים. נכון להיום כריית המנהרות מקדימה את לוחות הזמנים, ותכניות העבודה לוקחות בחשבון את כלל המשימות הדרושות לשם סיום הפרויקט בזמן. נת"ע מודעת היטב לסיכונים הכרוכים בפרויקט ופועלת כל העת לצמצם אותם".
 
בנושא ההתקשרות עם חברת PB: "כמקובל בפרויקטי תשתית בארץ ובעולם, מונה גורם חיצוני בעל מומחיות מקצועית וניסיון בינלאומי לניהול הפרויקט. נת"ע מפקחת על הניהול באופן צמוד תוך ירידה לפרטי פרטיו, והיא הנושאת באחריות הכוללת כלפי הממשלה, בדגש על לוחות זמנים, תקציבים ואיכות".

תגובת משרד התחבורה

"משרד התחבורה מקדם כיום מערכת הסעת המונים בגוש דן, הכוללת רשת של רכבות עיליות ותחתיות שישנו לחלוטין את המציאות התחבורתית במטרופולין תל אביב. הקו הראשון של הרכבת הקלה בגוש דן (הקו האדום), שהיה אמור לצאת לדרך לפני יותר מארבעה עשורים, מתקדם בקצב מואץ, תוך שיתוף פעולה מלא עם כל הרשויות המקומיות והגורמים הנוגעים בדבר".
 
"מאז שהמיזם הענק יצא לדרך, לפני כשנתיים וחצי, העבודות להקמת הרכבת נמצאות בעיצומן, נחתמו כל החוזים הקבלניים המרכזיים של הפרויקט וחברת נת"ע עומדת בתקציב ובלוחות הזמנים שנקבעו באופן ראוי להערכה. חזון הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב, שרבים הטילו ספק לגביו הופך למציאות, צפוי להיחנך לקראת אוקטובר 2021". 
 
"ועדת ההיגוי של הפרויקט מתכנסת בהתאם לצורך בכל עת שנדרש לקבל החלטות מהותיות. נציגי משרד התחבורה, אגף התקציבים, החשב הכללי, חברת נת"ע וחברת הבקרה הבינלאומית מטעם משרדי התחבורה והאוצר, מלווים ומבקרים את הפרויקט, ומקיימים דיונים מקצועיים שוטפים כמעט מדי שבוע. הביצוע המתקדם של הפרויקט כיום הוא ההוכחה הטובה ביותר לתפקוד התקין של חברת הבקרה על משרד התחבורה וחברת נת"ע בפרויקט הקו האדום". 
 
"טיוטות סיכומי הדיון של ועדת ההיגוי מופצות לכלל המשתתפים, טרם הפצת סיכום הדיון הפורמלי. זאת, לצורך קבלת הערותיהם של המשתתפים וכדי לוודא שהסיכום משקף נאמנה את הנאמר בדיון. מכאן, שלא ברורה הערת המבקר, כי הפרוטוקולים אינם משקפים את תוכן הדיון ולא ברור כלל על מה מתבססת".