ועדת השרים לענייני הפרטה בהובלת שר האוצר משה כחלון אישרה היום (שני) פה אחד את הפרטת חברת דואר ישראל. זאת לאור מגמת ירידה ברווחיות החברה, בתזרים המזומנים שלה, פעילות הדואר על ידי תחליפים אלקטרוניים. ההחלטה התקבלה למרות שהחל מאפריל 2015, חברת הדואר מיישמת את תכנית הבראתה כפי שנקבע במסגרת ההסכם הקיבוצי הכולל, פתיחת מרכזים למסירת דברי דואר, שינוי שעות הפתיחה של סניפי הדואר, תכנון מחדש של המערך התפעולי וצמצום מספר המשרות.

על פי המתווה שהציגה רשות החברות הממשלתיות, 20% ממניות החברה יוצעו למכרז פרטי לטובת משקיע אסטרטגי בארץ או בחו"ל. בשלב השני, לאחר שנתיים, תתבצע הצעה לציבור של 20% נוספים ממניות החברה ודואר ישראל תהיה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב. על פי ההצעה, ההנפקה תסייע לחברה בהשגת שקיפות, יעילות ורווחיות ארוכת טווח.

עוד נקבע כי שיעור אחזקותיה של המדינה בחברה לא יפחת מ-60% ולמשקיע הפרטי שירכוש את המניות המופרטות יובטחו זכויות עודפות. בנוסף, בין המדינה לבין הרוכש ייחתם הסכם אשר יאפשר למשקיע להשפיע על בחירת מנכ"ל, ויו"רים של ועדת הכספים ו-וועדת משאבי אנוש יהיו דירקטורים. המשקיע יחויב לשמור על אחזקתו במניות החברה לתקופה של שבע שנים. ההחלטה גם קובעת חלופה של הצעת מניות לציבור של עד 40% במקרה והליך המכירה למשקיע הפרטי אינו צולח.

עוד נקבע, כי רשות החברות הממשלתיות תגבש, בהסכמת משרד האוצר, משרד התקשורת ושירות הביטחון הכללי, את האינטרסים החיוניים של המדינה בחברה ובחברת בנק הדואר, ודרכי הסדרתם. בתוך כך, תבחן האפשרות להגביל את ההחזקה של 5% ויותר ממניות החברה בלא אישור מראש. הרשות תגיש לוועדה את המלצותיה ודרכי ההגנה על האינטרסים החיוניים, בכללם קידום התחרות ומניעת ריכוזיות במשק.

עובדי חברת הדואר יתוגמלו על ההפרטה ייעשה על פי נוהלי רשות החברות בדבר תגמול עובדים בהליכי הפרטה, בהתאם לדרך ההפרטה הרלוונטית ושינוי ההסכם הקיבוצי לשם כך.

מעבר לשינויים המהותיים במבנה ובפעילות החברה, שלבי ההפרטה צפויים להניב תמורות למדינה כתוצאה ממכירת אחזקות באופן ישיר למשקיע בשלב ראשון ומהנפקת מניות לציבור בשלב שני. התייעלות בפעילות החברה וכניסתה לתחומי פעילות פיננסיים חדשים יחד עם כניסת גורמים מתמחים באותם תחומים כשותפים לפעילות החברה, צפויים להביא לשיפור בתוצאותיה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בשנה.

הצעת ההחלטה מקדמת את הליך ההפרדה בין חברת הדואר לבנק הדואר ומשמעויותיו בהתחשב במטרתו של שר האוצר להפוך את בנק הדואר לבנק חברתי, עצמאי שנותן שירותים מיטביים לציבור הישראלי.שר התקשורת, איוב קרא, אמר בתגובה למהלך כי "דואר ישראל יוצא לדרך חדשה. דרשתי שהפריסה האוניברסלית תהיה חלק אינטגרלי וחשוב ברפורמה, ותינתן עדיפות להעצמת הפריפריה בישראל, בכל מה שקשור לשירותי הדואר. עמדתי על כך שבנק הדואר יהיה חברתי ויהיה תחת קבוצת דואר ישראל".