ועדת החוקה אישרה היום (רביעי) כי יופחתו הסכומים המותרים לשימוש במזומן. במסגרת זו, יוטלו לראשונה קנסות על אנשים פרטיים שיפרו את הסכומים המותרים.

לפי הצו אותו אישרה הוועדה הסכום המותר לתשלום במזומן בו מעורב עוסק, בעניין עסקה, תשלום שכר עבודה, תרומה או הלוואה, יעמוד על 6,000 שקלים במקום 15,000 שקלים. הסכום המותר לתשלום במזומן לאדם שאינו עוסק, בעניין עסקה, תשלום שכר עבודה, תרומה או הלוואה, יעמוד על 15,000 שקלים במקום 50,000 שקלים. זאת, חוץ מעסקה לרכישת כלי רכב שהסכום המותר לגביו יישאר 50,000 שקלים.  

עוד אישרה הוועדה: קנס של 5 אחוזים מסכום ההפרה יינתן על קבלת תשלום של שכר עבודה במזומן בסכומים שבין 8,500-6,000 שקלים. קנסות של 10 אחוזים, 15 אחוזים, או 25 אחוזים מסכום ההפרה על עבירה (בהתאם לסכום העסקה) בעסקה שאינה שכר עבודה.

הפחתת הסכומים תחל בראשון באוגוסט ובשנתיים הראשונות תחול הוראת שעה לעניין שכר עבודה, לפיה לא יוטל קנס מינהלי על עבירה לעניין שכר עבודה אלא אם נשלחה התראה; בעבירה חוזרת יוטל כפל קנס.