הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, החליט על הטלת עיצום כספי בסך של 10,720,000 שקלים על שירביט, חברה לביטוח בע"מ. העיצום הכספי הוטל בגין הפרות משמעותיות ונרחבות של הוראות הממונה בתחום ניהול סיכוני הסייבר. הרשות התרשמה כי ניהול סיכוני הסייבר בחברה אינו מבוצע בצורה נאותה ובהתאם להוראות הממונה בעניין זה. לחברה נערך הליך של שימוע שלאחריו החליט הממונה כי בשל ממצאי הביקורת יוטל על החברה עיצום כספי.

ההפרות התגלו בביקורת מקיפה בתחום ניהול סיכוני הסייבר שערכה הרשות במהלך שנת 2020. בביקורת, אשר בחנה בצורה מקיפה את עמידת החברה בהוראות חוזר גופים מוסדיים, נמצא כי בשנים 2020-2018 החברה הפרה רבות מהוראות הממונה בעניין ניהול סיכוני סייבר, הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטי ממשל תאגידי וניהול שוטף.

בין היתר, נמצא כי החברה לא הקצתה משאבים נאותים לתחום מערכות המידע והגנת הסייבר, כי לא התקיימו מנגנוני בקרה ופיקוח נאותים בתחום ניהול סיכוני סייבר וכי החברה לא פעלה בהתאם לנהלים, תכניות העבודה ותוכניות סקרי הסיכונים, לרבות אלו אותם הגדירה בעצמה.

כמו כן, בביקורת עלה כי מערכות טכנולוגיות מרכזיות ומהותיות לניהול סיכוני הסייבר לא הופעלו בצורה נאותה, לא עודכנו, לא טויבו, או לא הותקנו כלל. אי העמידה בהוראות הממונה הביאה לכך שהחברה הייתה מצויה בחשיפה מהותית לסיכוני סייבר וכי רמת הניהול של סיכונים אלה לא עלתה בקנה אחד עם רמה ההולמת גוף מוסדי. 

ד"ר ברקת אמר כי "הטלת העיצום נעשית בסופו של תהליך ביקורת מקיף ומקצועי על מערך ניהול סיכוני הסייבר בשירביט חברה לביטוח. הביקורת משדרת מסר ברור לפיו הרשות מצפה כי גופים מוסדיים ינהלו את סיכוני הסייבר ברמה גבוהה, וכי היא תמשיך לפעול בנחישות ובעקביות להבטיח טיפול נאות בסיכונים אלה".