"כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם" (במדבר א', ג')

לראשונה נצטווה משה לארגן את עם ישראל בסדר צבאי. ספירת השבטים, דגלים לכל שבט. סדר זה הונהג אמנם במדבר אך שימש כגרעין בעת שהתארגן הצבא בימי מלכות בית דוד.

המפרשים מסבירים כי בעת ההיא כשהתכוננו להיכנס ארצה היה צורך לדעת מצבת כח האדם של צבא המלחמה כמחנה ההולך למלחמה תחת שרי האלפים והמאות. הרמב"ן מוסיף שהנשיאים צריכים היו לדעת את מספר חלוצי הצבא היוצאים למלחמה וכן מספר כל שבט ושבט ומה יפקוד עליו במערכות המלחמה (כי התורה לא תסמוך על הנס/ההבטחה שירדוף אחד מכם אלף אויבים).

אבל, הוסיף הקב"ה, שהספירה איננה רק על הכלל והפרטים בתוכו נמוגים. אלא צריכה לכבד את כבודו של כל איש. וכך כותב הרמב"ן: ציווה למנותם בכבוד ובגדולה לכל אחד ואחד, לא תהיה אומר לראש המשפחה: כמה במשפחתך? כמה בנים יש לך? אלא כולם יהיו עוברים לפניך באימה ובכבוד ואתה מונה אותם. כך עושה מלכות בבואה למלחמה כי עתה היו מזומנים לבוא במלחמה. 

צורה זו של ספירת בני ישראל באופן יחידני הביאה את מעצבי תנועת המוסר להפקת לקח חיוני.

פרשת במדבר תמיד נקראת לפני חג השבועות הלא הוא חג קבלת התורה. התורה אומרת לכל יהודי. דע לך שהקב"ה סופר אותך. גם אם אתה חושב שאינך שווה הרבה, תדע לך - אתה ממוספר, סופרים אותך. מבלעדיך כלל ישראל לא מושלם. בלעדיך אי אפשר לקבל את התורה. זוהי ההקדמה הראשונה לקבלת התורה.

רבינו תם (נכדו של רש"י ומגדולי בעלי התוספות . צרפת 1171-1100 ) שואל למה הראש של הבהמה כלפי האדמה ואילו הראש של האדם כלפי מעלה? אלא שהבהמה נפשה וגידולה כולה מהעפר לכן היא נמשכת כלפי האדמה וראשה כפוף אבל האדם נשמתו אצולה ממקום עליון על כן ראשו עומד בקומה זקופה.

יהודי צריך ללכת עם ראש מורם, "שאו את ראש עדת בני ישראל" תרים את הראש! סופרים אותך!

מכל יחיד הקב"ה רוצה משהו אחר. לכל אחד עבודת ה' המיוחדת לו ואין שני לו בעולם שיוכל לעשות זאת במקומו.

המהר"ל מפראג מבאר שהקב"ה מנסה את כל אחד בנסיון שונה. לאחד קשה התפילה, לשני קשה בלשון הרע, לשלישי קשה בנתינת צדקה אבל זה מה שהקב"ה רוצה ממך. שתתגבר על מה שקשה לך. זהו הנסיון שלך.

"אם אין אני לי מי לי" מסביר חידושי הרי"ם (הרב יצחק מאיר אלתר, מייסד חסידות גור, פולין 1866-1799) שאם אתה לא תמלא את התפקיד הזה בעבודת ה' אין מי שיעשה זאת.

לכן אומר רש"י שהקב"ה כה מחבב כל אחד "מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה!"

ממש כפי שבצבא, כל איש בצוות טנק תפקיד המיוחד לו ובלעדיו הצוות מושבת, כך בעם ישראל כל איש ממוספר כי בלעדיו כל העולם לא מושלם.