"כי אם אל המקום אשר יבחר ה'... ובאת שמה"

מדוע דווקא הר הבית נבחר כמקום המקדש, ושעליו יבנה במהרה הבית השלישי, שם הקריבו אדם הראשון, הבל ונוח, את קרבנם ושם נעקד יצחק? בספר "מעשה ניסים" מצאנו סיבה נוספת שהיא כה אקטואלית לימינו (את הציטוט מביא הרב שלום ולך בספר "מעיין השבוע").

זמני כניסת השבת ויציאת שבת והדלקת נרות - פרשת ראה | 11.08.23

המקום עליו נבנה בית המקדש היה שדה נחלתו של איכר. בפטירתו הייתה השדה לנחלתם של שני בניו. לאחד משפחה ענפה, אישה ובנים, והשני עדיין רווק. התגוררו האחים בבית אביהם בשלום ושלוה ועיבדו יחדיו את חלקת השדה, חרשו וזרעו וקצרו ברינה, חבטו את השיבולים ועשאום שתי ערמות גורן, שוות בגודלן. שבו אל הבית שמחים בעמלם.בלילה נדדה שנתו של האח הרווק. אמר לנפשו: "אין זה הוגן. אני רווק, הוצאותיי מועטות,  לא כן אחי היקר, יש לו אשה וילדים וחייב הוא לפרנסם וכיצד אטול לעצמי מחצית מהיבול? אין זה הוגן! קם ממיטתו וחמק החוצה באישון ליל, התגנב לשדה, נטל אלומות מגורנו ונשאו לגורן אחיו.

באותה עת נדדה גם שנת אחיו. אמר לאשתו: "אין זה הוגן. אני מאושר. חנני ה' באשת חיל ובילדים מחוננים ואחי רווק הוא.. חייו משמימים חייב הוא לחסוך כסף לנדוניה ליתן דמי מוהר. אין זה ראוי שנתחלק שווה בשווה. בואי עמי ונעביר מחלקנו לחלקו. עשו כן קמו בלילה והלכו לשדה ונשאו אלומות מגרנם לגרנו.

קמו בבוקר והלכו לשדה, וראו זה פלא: שתי הערמות שוות כביום אתמול. השתאו ולא אמרו מאומה. החליטו לתקן את המעוות בלילה הבא. קמו באישון ליל נשאו אלומות מכאן לשם ומשם לכאן. ובבוקר היו הגרנות שווים. כך בלילה השלישי והרביעי. החליטו כל אחד לחוד לחקור בדבר.

הסתתרו בגורן ולא ארע דבר. החליטו לשאת את האלומות-הגיחו ממחבואם ופגשו זה את זה באמצע הדרך. השליכו את האלומות מכתפיהם וחיבקו איש את אחיו. אמרו: "אכן נודע הדבר!" והודו לבורא עולם אשר חננם באח כה מסור ונפלא.

הקב"ה השקיף משמים ממכון שבתו, ראה ובחר באותו מקום אשר חשבו האחים איש על טובת רעהו ובמקום זה בחר לבנות את ביתו, וזו הכוונה בפסוק ככתוב: "ואהבת לרעך כמוך- אני ה'", במקום בו שוררת אהבת אחים שוכנת השכינה.

חז"ל אומרים שכל דור בו לא נבנה בית המקדש כאילו חרב בימיו. כלומר, בל נטעה לחשוב שאמנם דור החורבן לקה בשנאה איש לרעהו, בשנאת חוג אחד אל עבר חוג אחר, הבריונים מול הסיקריקים וביחד שרפו את האסמים ולחמו בנאמני בית ישראל שהילכו בנתיב חכמים, וכך נתפרדה החבילה. ובפרוע פרעות בישראל נפערו הסדקים והאויב החיצוני פלש דרכם, ושילחו אש בירושלים, ואילו היינו טובים מהם היה נבנה בית המקדש. כיוון שלא זכינו עלינו להיטיב את דרכנו ולשוב לחיות כאחים.