מצוות מחיית עמלק דורשת ביאור. כל מצוות התורה חתומות בחותם של חסד ורחמים, ובמצווה זו נדרשים אנו לזכור את שנאתו של עמלק לנצח. למה לשמר את שנאת עמלק בזכרוננו?

תשובה לתמיהה זו מצאנו במשנתו של הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל (מחשובי רבני גרמניה בשלהי המאה ה 19 ומגדולי מפרשי התנ"ך). שונה היא שנאת אומות העולם לישראל מזו של עמלק. מה שחלק מהאומות עשו ועושים בסתר (בימינו אין זה מצטלם יפה לומר אני אנטישמי) עשה עמלק בפומבי. הוא אינו מסביר את פשר מלחמתו. דגלו הוא השנאה. לא כיבוש שטחים. עצם השנאה לעם ה'.

עמלק הגיע ממרחקים אל המדבר כדי להלום בעם יוצאי מצרים למרות שישראל כלל לא התקרבו אל תחומו. עמלק מסמל רוע ורשעות הניזונות מעצמן וגם לעתיד לבוא אין להם כל אפשרות של תיקון רוחני.

האופי של עם ישראל הוא הניזון מצדק וחסד, ובכך תפארתו ומתפקידו להנחיל תכונות אלו לכל המין האנושי. תפארתו של עמלק הוא החרב והמלחמה. רמיסת החלש הוא טבעו. הכחדת חסרי המגן מסמלת את מהותו.  הניגוד הגמור לעם ישראל.

כשישראל צעד את צעדו הראשון כעם מיד התנפל עליו עמלק. תכונות כה הופכיות ומנוגדות לא יכולות לדור בכפיפה אחת בעולם. כשמוע עמלק את עלילות עם ישראל, תכונות נפשו ודבקותו בחיי קדושה מיד נעורה אש שנאתו. שנאת עולם לעם קדוש. כח הטומאה יצא למלחמת השמד  בכח הקדושה. מסע של עם חסר בית על נשותיו וילדיו דיו לעורר רחמים בעיני כל רואיו. לא כן אצל עמלק. הוא הריח חולשה ולא רגש של רחמים.

עצם הופעתו של שבט עבדים שלפתע זקף קומתו והפך לעם  עורר את איבתו של עמלק. עמלק חש סכנה מעצם הנוכחות של שבטי עבדים אשר בחרו בחופש. זה היה שינוי בסדרי העולם הקדמון. ממש רפורמה משטרית בניהול העולם. לזאת לא הסכים עמלק אשר ראה במהפכה זו סכנה לעצם קיומו.

האמת שעם ישראל בישר לעולם את בשורת השוויון בין בני האדם, עבדים ובני חורין בפני האלוקים וזכותו של כל בן אנוש  להיות חופשי מעולו של בן אנוש אחר וזכותו של עם לנשום אויר פסגות של חרות ללא מגע יד משעבדיו.  אלה לא התקבלו כלל על דעת עמלק.

הבין עמלק בצדק שאם המוסר של עם ישראל יתפשט  עולמו שלו יחרב. לכן  יצא לחנוק מציאות זו בעודה באיבה. מלחמתו  נערכה "בדרך". בעוד עם ישראל בדרכו להר סיני לקבל את התורה הגיע עמלק במטרה למנוע את מעמד הר סיני  וקבלת כל הערכים של התורה שהיוו סתירה מוחלטת לערכי עמלק.

צדק עמלק. ערכי השנאה, הרוע והטומאה שלו לא יוכלו לעולם לדור עם ערכי אהבת אדם, טוב לב ורחמים שניטעו בעם ישראל. מלחמה לנו בערכי עמלק מדור דור.