נצטווינו בפרשתנו שלאחר שגדל הפרי הראשון בשדה יש לסמנו בחוט אדום בטרם הגיע לידי גמר, ולומר: "הרי זה ביכורים". לאחר שנגמר גידולו צריך להביא את הפרי לבית המקדש וליתנו לכהן. ואמרו רבותינו ז"ל שבזכות ביכורים נברא העולם. יש להבין מה המיוחד במצוות ביכורים שעליה אומרים חז"ל שבזכותה נברא העולם. 

זמני כניסת השבת ויציאת שבת והדלקת נרות - פרשת כי־תבוא | 01.09.23

בספר "מעם לועז" מוסבר: "מפני שהקב"ה ברא את העולם ונתן לנו אותו כדי ליהנות מטובו, ובלבד שנכיר טובה לחסדו יתברך ונברכו. וזאת כוונת ה' במצוות ביכורים, שנדע שכל הטובה שהגיעה אלינו היא  מאתו יתברך וכדי להכיר טובה לבורא על הפרות שהוציאה השדה צריך האדם להביא ביכורים אותם פירות חדשים".

מצאנו גם אצל משה רבנו שלא הכה את העפר, כיון שכשהרג את המצרי העפר הטמין אותו, וכן הוא לא הכה את היאור במכת דם משום שהכיר טובה ליאור על שהצילו כשהיה בתיבה.מבאר הרב אליהו דסלר זצ"ל (מנהל רוחני בישיבת פוניבז') שמידת הכרת הטוב עיקר חשיבותה הינה לטובת מקבל הטובה ולא למען נותן הטובה. ולכן החיוב להכיר טובה אפילו לדומם (כגון לעפר ולמים) שאם האדם לא יכיר טובה לדומם אז הרגש הנפשי של הכרת הטוב ייפגם, וממילא סופו שגם כלפי חברו לא יכיר טובה וזה יגרור אותו אף לכפור בטובתו של הקב"ה. עלינו מוטלת החובה להפנים שלא "כוחי ועוצם ידי" עשו לי את כל הטובה הזאת, אלא אותה טובה קיבלתיה מידי אחרים. גם אם אותו אחד שגמל עמנו טובה לא התכוון לכך, בכל זאת מחובתנו להיות אסירי תודה לכל מי שגרם לנו הנאה, וזאת לא רק כגמול למי שעשה לנו טוב אלא כדי שלא נפגום במידות שלנו.

מספרים על הרב זאב גוטסמן זצ"ל שהיה גאון מופלא ומאחרוני דייני וילנא בטרם השואה (שעלה ארצה והקים ישיבה  בירושלים) מעשה מרגש שנהג בעצמו כדוגמה לחיוב הכרת הטוב. בצעירותו למד אצל הגאון הרב חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל (גדול הדור שגר בוילנא אך מצודתו פרוסה הייתה על פני העולם היהודי כולו שהפנו אליו את ספיקותיהם) ויום אחד החל הרב ללמד את תלמידו את סודות הצמחים והסביר לו שצמח מסוים בריא, בשני יש ויטמינים, אחד הוא רעיל והשני מזין. והיה הדבר תמוה בעיני התלמיד. לאיזו מטרה לימדו רבו את אלו.

לימים פרצה המלחמה והחלה השמדת היהודים באירופה. הרב גוטסמן הצליח לברוח וחבר לפרטיזנים. בחלק גדול מהמלחמה הסתתר ביערות ושם הצמחים מהם ניזון הצילו את חייו. אז  הבין למה ר' חיים עוזר זצ"ל לימדו על הצמחים.

בשנותיו בירושלים היה נוהג לגדל צמחים בביתו והיה מקפיד להשקותם בעצמו ולא  הניח לאף תלמיד לסייע מתוך הכרת הטוב שהצילו אותו.

הכרת הטוב הוא הערך שעבורו שווה היה לברוא את העולם.