"ודם ענב תשתה חמר" (דברים לב, יד).

מסביר רש"י שזהו תיאור השפע בימי עשרת השבטים (בטרם חטאו ונענשו). ידועה ההלצה על בעל יקב שחלה ונטה למות. ביקש להיפרד מבניו ולהוריש את סוד היין המפורסם במפעלו. בשארית כוחותיו לחש באוזניהם: "תדעו שגם... מענבים ניתן לייצר יין ולא רק מסוכר ותמציות". זו הלצה, אך לקחה רב.

יום כיפור 2023: זמני תחילת וסיום הצום והלכות החג 
זמני כניסת השבת ויציאת שבת והדלקת נרות - פרשת האזינו | 22.09.23

התורה נמשלה ליין "ושתו ביין מסכתי" (משלי - ט, ה). אבל גם לחלב נמשלה "דדיה ירוך בכל עת" (משלי ה, יט). התורה שבכתב נמשלה לחלב שהוא משקה טהור מראשיתו והתינוק לוגמו כמות שהוא. אך התורה שבעל פה נמשלה ליין שמופק בעמל, בדריכה וסחיטה, ותלמידי חכמים היגעים בה נמשלו לאשכולות (מסכת חולין צב), ותורתם ליין (מס' אבות ד, ב).

לכן, קיבלו ישראל את התורה שבכתב שנמשלה לחלב ומייד אמרו "נעשה ונשמע", ואילו התורה שבעל פה "שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות והיא קשה כשאול לפי שאין לומד אותה, אלא מי שאוהב הקב"ה בכל לבו, שיש בה צער גדול ונדוד שינה נצרכו לה כפיית הר כגיגית" (מדרש תנחומא נה-ג).

עד שקיבלוה מרצון בימי אחשוורוש. לפיכך בחג השבועות אוכלים מאכלי חלב כיוון שבו קבלו את התורה מרצון, ובפורים "חייב איניש לבשומי" (חייב אדם להשתכר) ולעשות אותם ימי משתה, משום שהתורה שבעל פה נמשלה ליין וכמו שדרשו בתלמוד ירושלמי (מסכת עבודה זרה ע"ז): "וחכך כיין הטוב" שחביבים דברי סופרים כדברי תורה. וכמו שנדרש עמל להפיק יין, כך תורה שבעל פה רק אלו שעמלים להבינה יומם וליל זוכים לטעום מצוף מתיקותה.

בראש השנה נכתבנו לחיים וביום כיפור נחתם לחיים טובים. אין לנו הבנה בדרכי ה' ובהנהגתו את העולם במשך השנה שחלפה, וכך במשך השנה הבאה עלינו לטובה ועלינו מוטלת החובה להתפלל ולהגות בדברי תורתנו, שנזכה לראות גם בעינינו את כל הטובה. "כל דרכיו משפט", אך בעיני בשר ודם לא תמיד המשפט והגיונו גלוי.

מסופר כשנגזרו גזירות קשות על היהודים באירופה, הרעיש ר' אלימלך מליז'נסק זצ"ל (מראשוני וגדולי תנועת החסידות במאה ה 18 במזרח אירופה, נודע כצדיק גדול ובעל מופת) עולמות. ראה בחלומו את רבו, המגיד ממזריטש זצ"ל, והתמרמר: "רבי!  למה אתם מחשים ולא מרעישים  שם בשמים?" ענה לו: כשהייתי בעולם השפל התפללתי גם אני על הצרות על מנת שיסורו מעלינו, אבל עתה כשאני בעולם העליון רואה אני שהכל חסדים. אבל אתה שאינך יודע מה גדולה הטובה, עליך מוטלת החובה להתפלל בעת צרה.

אחד מגדולי האדמורי"ם זכה לאריכות ימים מופלגת וכשנשאל מהו סודו ובמה זכה לכך, ענה "מעולם לא היו לי שאלות". ביאר את דבריו כי מי שיש לו שאלות על הבורא  אומרים לו: עלה לכאן ונסביר לך... לי אין שאלות לכן לא ממהרים לקרוא לי.

יהי רצון שנחתם לאורך ימים טובים!