לך לך מארצך... אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול... ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה".

מסביר רש"י:  
"ואעשך לגוי גדול"- זה אלוקי אברהם.
"ואברכך"- זה אלוקי יצחק.
"ואגדלה שמך" – זה אלוקי יעקב.

זמני כניסת השבת ויציאת שבת והדלקת נרות - פרשת לך־לך | 27.10.23

אך מעניין לשים לב כי בברכה הראשונה של תפילת העמידה מזכירים את שלושת האבות, אבל חותמים אותה באברהם בלבד ("מגן אברהם").
מבאר הגאון מווילנה: על שלושה דברים העולם עומד - על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אלו שלושת העמודים עליהם נשען העולם.

בזמנים קדומים שלושת העמודים עמדו בתפארתם. הייתה לנו תורה - דור השופטים, הנביאים, התנאים, האמוראים. גם כיום יש רבים העוסקים בתורה, אך המרחק בין דורנו לדור התנאים הוא כמרחק האור מהחושך.

הייתה לנו עבודה. זוהי עבודת הקרבנות בבית המקדש, אך כיון שנחרב הבית אין לנו עבודה זו. אבל גמילות חסדים, יש היום כמו שהיה ואף יותר ממה שהיה. מעולם לא היו כל כך הרבה ארגוני חסד, מפעלי צדקה של מזון ועוד ועוד. מעולם בהיסטוריה לא הוציאו ביום אחד מספר עצום ורב כל כך של ארוחות חמות לנזקקים כמו בימינו.

שלושת האבות הצטיינו בכל המידות, אך כל אחד הצטיין במיוחד במידה אחת אותה הנחיל לדורות:
יעקב - מידתו היא לימוד התורה.
יצחק - מידתו היא העבודה שהרי הוא בעצמו עלה קרבן.
ואברהם - מידתו היא חסד שנאמר "וחסד לאברהם".

אומר הגאון מווילנה: באחרית הימים, מתוך שלושת העמודים שהם בסיס לקיום העולם, לא יהיה לנו בית מקדש ולא תורה בתפארתה, אבל הדבר  שעליו יעמוד העולם באחרית הימים הוא עמוד החסד. לכן אמר הקב"ה לאברהם שמידתו היא החסד - "בך חותמים" ואומרים "ברוך אתה ה' מגן אברהם".

מהו המסר מתובנה זו? למה דווקא עמוד החסד  מכל העמודים הוא זה שישרוד את כל המהמורות? ההסבר הוא כי אמנם התורה היא נחלת הכל, אבל לא כל העם מסוגל לעמוד על עומקה וסודותיה. אמנם בכל דור שותל הקב"ה נשמות גדולות והם גדולי התורה, שבכל דור הבקיאים בכל מכמניה והם מדריכים את כלל ישראל, אבל אחרי הכל הם יחידי סגולה. כנ"ל העבודה בבית המקדש שבטלה מזה אלפי שנים. 

אבל עמוד החסד שייך מאז אברהם אבינו, ולעולם לכלל ישראל - החל ממנהיגי הדור ועד אחרון היהודים הפשוטים. כל איש ואישה מחויבים להיטיב עם זולתם בין עשירים ובין עניים, כל אחד בהתאם ליכולתו וכשרונו. כל אחד מסוגל לעשות חסד ללא הבדל מעמד.

נכפתה עלינו מלחמה. אין לנו בית מקדש. לא כולנו בני תורה. אך העם כולו הפך לגוש ונחשול של גמילות חסד, והחסד מועבר מכל קצה של העם אל עבר הקצה ממול, ללא הבדלי השקפות או מגזרים. אכן בני אברהם הננו, חסד הוא עמוד עמידתנו. יגיעו ימים ולצד סיפורי הגבורה במלחמה זו, יסופרו לדורות מעשי החסד של כל שדרות עמינו בני אברהם.