"ושמרתם את חוקותיי ולא תעשו מכל התועבות האלה... כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם... כאשר ראה את הגוי אשר לפניכם" (ויקרא יח, כו-כח).

פרשת אחרי | הרב ישראל מאיר זינגרביץ'
פרשת מצורע - שבת הגדול | הרב ישראל מאיר זינגרביץ'

המגיד מדובנא מבאר את הדברים כדרכו באמצעות משל: עשיר אחד בקש לאלף את בנו בינה ודעת ולכן שכר מלמד שיבוא מדי יום ללמוד אתו. כדי לספק לבנו חברה אסף אל ביתו יתום כדי שילמד גם הוא עמו. אך לדאבון לב אותו יתום התגלה עד מהרה כשובב המפריע למהלך השיעורים ומחוסר ברירה הפסיק האב העשיר את השתתפות היתום בשיעורים.

כעבור ימים אחדים החל גם בנו להפריע למהלך השיעורים. או אז קרא לו העשיר אל חדרו והחל לייסרו במלקות כואבות. בכה הבן ושאל: "אבא! מדוע אותי אינך משחרר מן השיעורים כשם שעשית לאותו יתום? למה אתה מוסיף מכה על מכתי ולא מסתפק בגירושי מהשיעורים?"

ענה לו אביו: "הילד הזה איננו בני. רק גמלתי אתו חסד כאשר צרפתי אותו לשיעורים. אם אין הוא רוצה ללמוד אינני מתעסק אתו. אך אתה בני אהובי וממך אכפת לי עד מאד ולכן מקפיד אני עליך שלא כמו על אותו יתום".

כאשר אומות העולם חטאו השליכם הקב"ה מן הארץ, אך אם חושבים ישראל שבמקרה בו גם הם יחטאו הם יקבלו עונש זהה טועים הם טעות גדולה. כי דינם חמור מדין הגויים.

על כן אומר הפסוק: "ולא תקיא הארץ...בטמאכם אותה..." אתם לא תקבלו רק הקאה מן הארץ כמו שקבלו הגויים אשר לפניכם אלא ממשיכה התורה ואומרת: "כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם".

אתם בניו של הקב"ה ולכן אתכם הוא ייסר במלקות ועונשים כבדים ואפילו בכרת כי... מכם אכפת לו מאד.. בדרך כלל אסור לקטרג על עם ישראל, מלבד פעם בשנה והיא החובה המוטלת על הכהן הגדול ביום הכיפורים שהיה מתוודה על כל עוונותיהם של ישראל.

החלק הזה של עבודת יום הכיפורים בוצע כאשר שלחו את השעיר למדבר ונאמר: "ושלח ביד איש עתי המדברה". מיהו אותו איש עתי?

הסביר הרב מאיר שפירא זצ"ל שעתי הוא עיתונאי. ישנו מקצוע בעולם ועיתונאי שמו. העיתונאי יכול להביא בשורה לעולם, להפיץ דברי אחדות וחיבה באמצעות פרסום מעשים טובים המרבים אהבה, אך אם אותו אדם בוחר במקצוע כדי להרבות שנאה הרי שהוא הופך את מלאכתו מקדוש לטמא.

ולמה היו צריכים עיתונאי בשביל מצווה זו? ודווקא אחד כזה המקטרג על  עם ישראל וזוכר את כל העוונות של מנהיגים ושל מונהגים וכיוון שהייתה כאמור חובה להזכיר את כל חטאות בני ישראל (על מנת שאלו יכופרו ביום הכיפורים) ורק עיתונאי זוכר פרטי פרטים של כל חטא ועוון של כלל ישראל ואף מהדר ב "מצוות" זכירה זו...

כך נזף הרב מאיר שפירא זצ"ל בחדות לשונו באוזניו של איש עתי שנהג במאמריו להצליף ולהאיר כל פינה חשוכה בחיי הקהילה ולפרסמה ברבים.

אך בחלוף יום הכיפור, מגיע תורם של אנשי העתי טובי הלב וברוכי הכישרון בהגיע זמן שמחתנו כולנו מתאחדים באהבה לא רק עם כל אחינו בית ישראל אלא אף מקריבים קרבנות בבית המקדש לזכותם של אומות העולם. זוהי שעתם היפה של אנשי העתי לפרסם את מעשיהם הטובים של בני אנוש.