בפרשתנו מסופר על אחת הטרגדיות הקשות שאירעה לאבותינו עוד בטרם היינו לעם, בזמן שבניין האומה הישראלית עמד בראשית הווייתו. מכירת יוסף על ידי אחיו.

רבבות מילים ואין ספור הסברים הופצו על ידי מפרשי התנ"ך בכל הדורות בניסיון להבין את פשר שנאת האחים. ככלל עלינו לדעת שהסיפורים המובאים בתורה עמוקים הם מתהומות שכלינו, ולא נוכל להשיג את עומקם ואמיתותם הפנימית. יחד עם זאת עלינו להשתדל ככל שידינו משגת להבינם בדלות שכל אנוש ולדלות עד כמה שאפשר את המסתתר בתוך כל סיפור תנכ"י.

הרב שמשון רפאל הירש (מחשובי רבני גרמניה בשלהי המאה ה-19 ומגדולי מפרשי התנ"ך) סלל דרך ייחודית להבנת פרשה סתומה זאת, ודבריו הוסברו בשפה עכשווית בספר "בעקבות הרש"ר הירש על ידי הרב זאב גרינולד לתועלת בני דורנו".

הצעד הראשון שהביא לניכור בין האחים נבע מהעובדה שיוסף הביא את דיבתם של אחיו אל אביהם, ואביהם אהב אותו מכל אחיו. הוא מסר לו את התורה שלמד בבית שם ועבר, ואף עשה לו בגד מיוחד – כותונת פסים. אך על אלו עוד אפשר היה לעבור לסדר היום ולפרשם באהבת יעקב לרחל, ולא דווקא כאפליה לטובה של יוסף.

אך אז אירע החלום הראשון. אלומתו של יוסף ניצבה בתוך השדה ואילו אלומותיהם סובבו אותה והשתחוו לה. מכך הסיקו האחים שיוסף גילה בכך את רצונותיו הכמוסים למלוך עליהם, ולא להניח להם לבנות את בית ישראל כרצונם.

יתרה על כך, האחים לא היו עובדי אדמה אלא רועי צאן. כיצד אם כן חלם יוסף על אסיפת התבואה לאלומות בשדה, אלא אם בוודאי זמם בדבר רצונו העתידי שגם כעבור מאות שנים, כאשר הם יתיישבו על אדמתם ויעבדו אותה, בדעתו לשלוט עליהם.

בחלום השני, הסיקו האחים, יוסף מרחיב את שלטונו. לא מספיקה לו האדמה שהם שוכנים עליה. גם השמש הירח והכוכבים משתחווים לשליט. חזון ממש מפחיד. וכאשר "אביו שמר את הדבר", שהיה ממתין ומצפה מתי יבוא (כהסבר רש"י), חששם גבר.

הדבר היה שני דורות לאחר שישמעאל ועשו התנכלו קשות לאביהם ולסבם, והאחים החלו לחשוש שמא התופעה חוזרת, וכשם שישמעאל ועשו זממו למנוע את בניין עם ישראל על ידי יצחק ויעקב, כך יוסף מתנגד להקמת העם בדרכם ויש לו תוכניות השונות מהדרך הנכונה.

לכן הם החליטו להתרחק ולרעות את צאנם ליד שכם כדי להתייעץ ללא הפרעה וללבן את המשך דרכם. לפתע יוסף נקלע בדרכם ונפל כפרי בשל בידיהם, והם, שחששו שיוסף מנסה להסיטם מהדרך, החליטו על מעשה המכירה.

אומנם קשה לנו לרדת לעומק המעשה, אך יש בדברי הרש"ר הירש כדי להסביר ולו במעט את שורשי שנאת האחים. הפחד שמא הכשל של ישמעאל אחי יצחק ועשו אחי יעקב אביהם שוב מופיע בדמות יוסף אחיהם ומנסה למנוע את הקמת בית ישראל כדרכם, הוא שורש יראתם.