פרסום דוח מררי שקבע כי המשטרה חרגה מסמכותה ונמצאו ליקויים בכל הקשור להפעלת האזנת הסתר, מעלה ממצאים מטרידים לפיהם המשטרה עושה תדיר שימוש בתוכנת רוגלה כנגד חשודים ונחקרים פוטנציאלים, וכל זאת בניגוד לחוק וללא צו שיפוטי המאפשר לה לעשות זאת.

השיטה הקיימת, לפיה נציגי המשטרה ניגשים לשופט כדי לאשר את הצו, לא מקנה ערובה כי השימוש בהאזנות סתר ותוכנות רוגלה נעשה בפועל בהתאם לצו או לחוק.

במילים אחרות, מנגנון הפיקוח הקיים היום במשטרה אינו יכול להבטיח שפעולות אלה אכן מבוצעות בהתאם לנהלים ולחוק. לכן, נדרשת היום חשיבה מחדש בצמרת המשטרה בכל הקשור לביצוע האזנות סתר, שיפקח וימנע מעשים לא חוקיים מצד המשטרה.

הפונקציה המתאימה לכך היא מינוי קצין ציות. מדובר בתפקיד שהוא פנים ארגוני ושעליו לפקח על מידת עמידת הארגון בהוראות הדין החל עליו. פונקציה זו, הפועלת בתחומים מוגדרים בראש (כגון, הלבנת הון) בוחנת את התהליכים בארגון, תוך כדי התהוותם, ומתריעה על חריגה מהוראות.

על מנת להבטיח ניטור יעיל של התהליכים בארגון, עורך קצין הציות תוכנית אכיפה פנים ארגונית ופועל ליישמה. מעבר לכך, מה שנראה שמשטרת ישראל זקוקה לו בעת הזו יותר מכל, בעקבות דוח מררי, הוא קצין הציות שיסייע להנהלה בגיבוש מדיניות ציות, וביצירה והטמעה של נהלים שנועדו להבטיח את הציות הנדרש.

ואכן ישנן מדינות, כגון ארה"ב, שם נהוג למנות קציני ציות במשטרה וביחידות לאכיפת החוק, שמסייעים, בין היתר, בביקורת ובניתוח נתוני ביצוע של יחידות המשטרה השונות, כדי לבדוק את עמידתם בהוראות הדין החל ושהבקרות הפנימיות אכן אפקטיביות.

קצין הציות חוקר, מנטר ובוחן מידע ותלונות על התנהגות בלתי הולמת ומדווח על תוצאות הבדיקה לגורמים הרלוונטים. קצין הציות מוודא, כי המשטרה מפעילה כוח וסכמות בהתאם לחוק, וכי התרבות הארגונית אכן מעודדת ציות.

בישראל כיום יש חובת מינוי קצין ציות בארגונים פיננסים, המנהלים עבור הציבור את כספיו (בנקים וחברות ביטוח בעיקר). אולם נראה, כי בשלה העת למנות פונקציה שזו גם בגופים בטחוניים האמונים על הסדר במדינה, כדי להבטיח שהמשטרה תנהל את המידע שהיא שואבת מהציבור בהתאם לחוק.

רק אדם מקצועי שכזה, שפועל בהתאם לתקינה המקצועית ולקוד האתי של קציני הציות, ושעבר קורס הכשרה ייעודי, יוכל להבטיח שהמשטרה אכן פועלת לתקן את הליקויים שדוח מררי העלה.

עתה, כאשר פועל בישראל גוף מקצועי, שקבע קודקס מקצועי לקציני ציות, הכולל קוד אתי, תקנים מקצועיים והנחיות מקצועיות, המקיים הכשרה שתוכר בעולם, נראה כי הבשילה העת לאמץ גם בגוף כמו המשטרה קצין ציות. וטוב תעשה המשטרה אם תיזום בעצמה מינוי של בעל תפקיד זה, ולא תמתין שהרגולטור או המחוקק יורו לה לעשות כן.

הכותב הנו יו"ר האגודה הישראלית לציות, אכיפה מנהלית וביקורת

עו''ד אלון קוחלני (צילום: יח''צ)עו''ד אלון קוחלני (צילום: יח''צ)