עו"ד מור יוגב, מחלקת דיני עבודה במשרד ש. פרידמן עונה על השאלות הכי חשובות על הזכויות שלכם ושלכם בנושא דיני עבודה ביום הזיכרון ויום העצמאות

מתי מטס חיל האוויר יעבור מעל היישוב שלכם

האם יש זכות להיעדר מהעבודה בערב יום הזיכרון וביום הזיכרון עצמו?
ערב יום הזיכרון ויום הזיכרון עצמו הם ימי עבודה רגילים. עם זאת, יום הזיכרון הוא גם ערב יום העצמאות, ועל כן משך העבודה במהלכו הוא כפי שנהוג בערב חג. במקומות עבודה בהם מתכונת ההעסקה היא של 6 ימים בשבוע, העבודה תמשך 7 שעות וישולם עבור 8 שעות, ובמקומות עבודה בהם אורך שבוע העבודה הוא 5 ימים, תימשך העבודה ביום הזיכרון 8 שעות וישולם עבור 9 שעות או לחלופין תימשך העבודה 7 שעות וישולם עבור 8. אם במקום העבודה חלה הוראה מיטיבה, למשל עבודה של 6 שעות בערב חג במקום בו מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים, אזי תחול ההוראה המיטיבה.

חוק שעות עבודה ומנוחה מקנה לעובדים זכות לנצל את אחד מימי החופשה השנתית במהלך יום הזיכרון, ובלבד שנתנו על כך הודעה מראש של 30 יום לפחות למעסיק. גם המעסיקים, מצידם, יכולים להחליט על הוצאת העובדים לחופש במועד זה, בתנאי שקיימת לעובדים יתרה חיובית של ימי חופשה.

עורכת הדין מור יוגב (צילום: עמית עזריאל)עורכת הדין מור יוגב (צילום: עמית עזריאל)


מהן הזכויות של קרובי משפחתם של חללי צה"ל ופעולות האיבה?
בני משפחה מקרבה ראשונה של החללים, כלומר בני ובנות הזוג, הורים, ילדות וילדים, אחיות ואחים, רשאים להיעדר מעבודתם ביום הזיכרון, וכך גם סבתות וסבים של הנופלים. על אף היעדרות כאמור יראו את בני המשפחה שבחרו בכך כאילו הם עבדו באותו יום, וישולם להם בגינו מלוא השכר. ההיעדרות אף לא תנוכה ממכסת ימי החופשה הצבורה לזכותם.

האם ניתן לחייב עובדים לעבוד במהלך יום העצמאות?
יום העצמאות הוא יום שבתון על פי חוק יום העצמאות, אך הוא לא נמנה על מועדי ישראל לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט, בהם אסורה העסקה של מי שהוא יהודי. בהתאם לחוק יום העצמאות, בסמכות ראש הממשלה להוציא צו המורה על קיום עבודה ושירותים במהלכו, שלדעתו אין להפסיקם, לרבות בדבר אופן הפעלתם.

לפיכך, נראה כי מעסיק רשאי לבקש מעובד לעבוד במהלך יום העצמאות, מצד אחד, אך העובד יכול לסרב לכך ולא ניתן יהיה לכפות זאת עליו אם מקום העבודה לא נכלל בצו כאמור, מצד שני. עם זאת, שני הצדדים כפופים לחובתם לנהוג בתום לב בקיום יחסי העבודה. על כן, דרישה או סירוב לעבוד במהלך יום העצמאות, צריכים להיות ענייניים, סבירים ומוצדקים, בהתאם לסוג העבודה ואופייה, הנוהג במקום העבודה, ונסיבותיו האחרות של כל מקרה לגופו.

מי העובדים הזכאים לתשלום עקב היעדרות ביום העצמאות?
עובדים במשכורת חודשית מקבלים תשלום שכר הכולל תמורה גם עבור ימי החג שחלו במהלך החודש בגינו שולם השכר החודשי, ואף שלא עבדו באותם ימים הם אינם מנוכים משכרם. לעומתם, עובדים שעתיים או יומיים משתכרים על פי היקף עבודתם בפועל, ואינם זכאים לשכר בגין ימי החג. על מנת שגם עובדים אלה יוכלו ליהנות ממנוחה בחג מבלי שתיפגע הכנסתם, נקבעה זכאותם לדמי חגים, חרף השכר שלא משולם להם עבור ימים אלה.

הזכאות לדמי חגים לעובדים שעתיים או יומיים ניתנת עבור ימים בהם היו אמורים לעבוד לולא החג. כמו כן, היא מותנית בוותק בעבודה של לפחות 3 חודשים, וכן בכך שעבדו יום לפני החג ויום לאחריו. אולם אם ההיעדרות מהעבודה בסמוך לחג הייתה בהסכמת המעסיק, לא תיפגע הזכות לתשלום דמי חגים. במקום בו מתבצעת העבודה במשמרות, והעובדים התייצבו לעבודה על פי סידור העבודה שנקבע להם, היעדרות בימים הסמוכים לחג התואמת את סידור העבודה נחשבת כהיעדרות המוסכמת על המעסיק.

מהי התמורה המגיעה עבור עבודה ביום העצמאות?
בעוד שלגבי מועדי ישראל, וכן מועדי העדות האחרות, נקבע בחוק תגמול בשיעור 150% מהשכר עבור עבודה ביום החג, וכן מנוחה חלופית, לא הוסדרה בחוק התמורה המגיעה למי שעבדו במהלך יום העצמאות, שאינו חג דתי.

על פי הנחיות משרד הכלכלה לגבי מקומות שנכללים בצו הנ"ל, עבור עבודה ביום העצמאות זכאים העובדים לקבל 150% מהשכר הרגיל, ועוד יום מנוחה חלופי, או 200% מהשכר אם לא ניתן להם יום מנוחה אחר. לגבי מקומות עבודה שלא נכללים בצו, בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה יש לשלם שכר בשיעור 150% עבור עבודה ביום העצמאות, אך לא נקבעו מסמרות בשאלת הזכאות למנוחת פיצוי.

כמו כן, לגבי עובדים שעתיים או יומיים, נפסק כי אם העבודה ביום העצמאות היתה מתוך כורח ולא מתוך בחירה, אזי בנוסף לשכר בשיעור 150% הם יהיו זכאים גם לדמי חגים בגובה השכר הרגיל, ככל שמתקיימים התנאים לקבלת דמי חגים. כלומר לעובדים כאלה ישולם גמול בשיעור כולל של 250% מהשכר הרגיל.