בשבוע שעבר הבשילו האישורים המשפטיים להצעת חוק חדשה של חברת הכנסת מירב בן ארי (כולנו), העומדת בראש הוועדה לבחינת סוגיית המזונות בכנסת. מטרת הצעת החוק לאזן בין גברים לנשים בתיקי גירושים. היא כבר הונחה על שולחן הכנסת, וצפויה לקבל בקרוב את תמיכת הממשלה ולהיות מוצמדת להצעת חוק ממשלתית מקבילה שגיבש משרד המשפטים.ח"כ בן ארי אמרה אתמול ל"מעריב־אונליין": "2017 צריכה להיות שנת מפנה בכל הקשור לחישוב מזונות הילדים אל מול הכנסות הוריהם והזמן של כל ילד במשמורתו של ההורה. זהו תהליך שוויוני חשוב שבו בית המשפט רואה לפניו לא רק את הדין העברי אשר מחייב את האב בלבד לזון את ילדיו, אלא רואה גם את מצב הכנסתו של כל הורה. אם אנחנו רוצים לקדם שוויון בין שני ההורים, עלינו לראות אותם כשווים ולדאוג כי כל אחד ייטול חלק שווה בגידול ילדיו.הצעת החוק שלי מסדירה את המצב וקובעת כי האחריות והחובה של התמיכה הכלכלית בילד תוטל באופן שווה על שני הוריו. התמיכה תיקבע מעתה בהתאם ליכולת הכלכלית של כל הורה ובהתחשב במשך הזמן שבו שוהה הילד עם כל אחד מהוריו. כל זאת יחד תוך הוספת מנגנונים חשובים לאין שיעור, אשר יבטיחו את זכותם של הילדים לקבלת תמיכה כלכלית משני הוריהם, מבלי להטיל את עיקר הנטל הכלכלי על ההורה שבפועל מעורב יותר בניהול חיי הילד".על פי הצעת החוק החדשה, שעליה חתומות פרט לבן ארי גם חברתה לסיעה ח"כ רחל עזריה ויו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם־רפאלי, יעוגנו בחקיקה שישה קריטריונים חדשים שינחו את בתי המשפט למשפחה בתיקי גירושים. הראשון, שיעור התמיכה הכלכלית בילד ייקבע בהתאם לנוסחה שתשקלל את שיעור ההכנסה של כל הורה מתוך הכנסות ההורים יחד ואת זמני השהות של הילד עם כל אחד מההורים, תוך התבססות על גובה ההוצאה הכספית לגידול ילד. זאת, על בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר הוצאות משקי הבית בישראל. הקריטריון השני: שיעור ההוצאות לגידול ילד ייקבע בתקנות על ידי שרת המשפטים איילת שקד, כדי לאפשר גמישות ויכולת עדכון מדי שנה בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.שלישית, שיעור ההפחתה היחסית בגין ימי הורות בפועל ייקבע אף הוא בהתאם לטבלה בתקנות. בנוסף, הצעת החוק מבחינה בין הוצאות הקשורות לזמני השהות של ההורה עם הילד לכאלה שאינן קשורות לזמני השהות, דוגמת הוצאות בריאות, חינוך, פעוטון, תנועת נוער, תחבורה, ועוד. הוצאות שאינן קשורות בזמני שהות, יחולקו בין ההורים בהתאם להכנסה היחסית של הורה (לדוגמה הורה שבן זוגו מרוויח פי שניים ממנו יצטרך לשאת בשליש מעלות הפעוטון ואילו ההורה השני בשני שליש מעלות הפעוטון ללא קשר להסדרי השהות של הילד עם ההורים) ולא כחלק מהנוסחה המשקללת ימי הורות בפועל.לפי הקריטריון החמישי ייקבע "הורה ממונה" שיהיה אחראי על ניהול הוצאות הילד שאינן קשורות לזמני השהות של הילד עם ההורה השני. הורה זה יקבל תקציב לשם כך מההורה השני, בהתאם לאומדן של עלות הוצאות אלו ובהתאם לחלקו היחסי בהכנסה. זאת ועוד, יתוקן החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) הקובע כיום כי הדין החל עבור מזונות ילדים הוא הדין האישי. מוצע לקבוע במקום זאת כי חישוב שיעור מזונות ילדים ייקבע בהתאם למוצע בחוק החדש.