התפרצות נגיף הקורונה בישראל וההגבלות שהוטלו על הציבור בעקבותיה גרמו למשבר כלכלי חסר תקדים בקרב העובדים בישראל. בעקבות ההגבלות שהוטלו על הפעילות העסקית והמסחרית במשק בעלי עסקים ועובדים עצמאים רבים הפחיתו את היקף פעילותם באופן משמעותי וחלקם אף הפסיקו את פעילותם לחלוטין.

בד בבד גם מעסיקים רבים נאלצו להוציא את עובדיהם לחופשות ללא תשלום אשר בחלק מהמקרים אף הסתיימו בפיטורים, כדי לצמצם הוצאות תוך ניסיון לשרוד את המשבר הכלכלי. המצב הכלכלי החדש שנוצר מהווה שינוי נסיבות מהותי אשר מונע מחייבים, בין אם הם עובדים שכירים ובין אם הם עובדים עצמאים, לעמוד בחובת התשלומים שלהם באופן מלא או חלקי בהתאם להליכי חדלות הפירעון שבהם הם משתתפים.

מענה למצב זה ניתן על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר ביום 15.3.20 פרסם נוהל זמני. לפי הנוהל, עובדים שכירים ועצמאים שהם חייבים בהליכי חדלות פירעון רשאים להגיש בקשות להפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי במסגרת ההליכים או לפטור זמני מחובת התשלום החודשי. 

לפניה ישירה אל משרד עורכי דין מזרחי - מלכה ושות', לחץ/י כאן

מי יכול ליהנות מהנוהל החדש?
הנוהל החדש תקף ביחס לחייבים אשר הכנסתם נפגעה ישירות עקב התפרצות נגיף הקורונה באופן שמונע מהם לעמוד בצורה מלאה או חלקית בתשלומים החודשיים שנקבעו להם במסגרת הליכי חדלות הפירעון. 

הנוהל חל ביחס לחייבים שכירים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, שפוטרו מעבודתם או שתנאי העסקתם השתנו לרעה באופן משמעותי והם אינם זכאים לקבל תשלומים או קצבאות כלשהן בעקבות זאת. נוסף על כך, הנוהל חל גם ביחס לחייבים עצמאים שהכנסתם נפגעה באופן משמעותי בשל המצב. 

כיצד ניתן להגיש את הבקשה?
הנוהל הזמני יוצר אבחנה בין חייבים שהליכי פשיטת הרגל נגדם נפתחו לפני 15.9.2019- מועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ובין חייבים שהליכי חדלות הפירעון שלהם החלו מאוחר יותר. הליכים מכוח פקודת פשיטת הרגל מתנהלים בבית המשפט המחוזי ובפני הכונס הרשמי. לפיכך, בהליכים כאלה הבקשה להפחתת סכום התשלום החודשי או לקבלת פטור זמני מתשלום תוגש לבית המשפט המחוזי אשר בפניו מתנהל ההליך.

לעומת זאת, חייב שנמצא בהליכי חדלות פירעון לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי יגיש את הבקשה לממונה באופן מקוון. חייב שאינו מיוצג על ידי עורך הדין רשאי להגיש את הבקשה באמצעות דואר אלקטרוני, במסירה אישית במשרדי הממונה או באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

במסגרת הבקשה החייב יפרט את העובדות הרלבנטיות לבקשה, את הנימוקים המצדיקים את קבלתה ואת הסעד המבוקש – שינוי סכום התשלום החודשי או לחילופין קבלת פטור מתשלום תקופתי.

הגשת בקשה להפחתת התשלום החודשי או לפטור עבור חייב שכיר
אם מדובר בחייב שכיר, הוא יצטרך לפרט בבקשתו את משך התקופה שבה עבד ואת שכרו מעבודה במהלך תקופה זו, את מועד פיטוריו או את מועד יציאתו לחופשה ללא תשלום. נוסף על כך חייב שכיר יצטרך לפרט את סיבת הוצאתו לחופשה ללא תשלום, סיבת פיטוריו או סיבת שינוי תנאי העסקתו בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה לגופו. במקרה ששונו תנאי עבודתו של החייב, הוא יידרש לפרט את השינוי שחל בתנאי העסקתו לרבות שינויים בתנאי השכר.

בהתאם לנסיבות המקרה, החייב נדרש לצרף לבקשתו חמישה תלושי שכר אחרונים וטופס אישור מהמעסיק על שינוי תנאי העסקה או "אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר" שהגיש למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל דמי אבטלה.

הגשת בקשה לפטור מתשלום או להפחתתו עבור חייב עצמאי
במקרה שמדובר בחייב עצמאי, הבקשה להפחתת התשלום או לפטור זמני מתשלום תכלול פירוט של השינוי שחל בעסק בעקבות המצב. יתרה מזאת, אם החייב הוא עוסק מורשה הוא יצטרך לצרף לבקשתו דו"חות מע"מ שמתייחסים לכל שנת 2019 וכן לשנת 2020 וזאת עד למועד הגשת הבקשה, כמו גם מאזן בוחן ממנהל חשבונות או רואה חשבון שמתייחס לתקופות האמורות. 

חייב המוגדר כעוסק פטור יצטרך לצרף לבקשתו דיווחי מקדמות למס הכנסה המתייחסים לכל שנת 2019 וכן לשנת 2020 עד למועד הגשת הבקשה. זאת נוסף על מאזן בוחן מרואה חשבון או מנהל חשבונות שמתייחס לתקופות האמורות. חייב עצמאי נדרש להגיש בכל מקרה תצהיר יחד עם בקשתו וזאת ללא קשר לסיווגו כעוסק מורשה או עוסק פטור.

הכרעה בבקשות המוגשות לבית המשפט לפי פקודת פשי
במקרים שבהם הוגשה בקשה לבית משפט כאמור על ידי חייבים שעומדים בקריטריונים אך טרם הוכרזו כפושטי רגל, הכונס הרשמי ישקול האם לתמוך במתן פטור זמני מהעברת התשלומים או בהפחתה זמנית של סכום התשלום התקופתי. הכונס הרשמי ייבחן את נסיבות המקרה וימליץ על מתן הקלות בהתאם לצורך. במקרה שחייב כבר הוכרז כפושט רגל ונקבעה לגביו תוכנית פירעון, הכונס הרשמי ייבחן את נסיבות המקרה וישקול האם לתמוך בשינוי זמני של סכום התשלום התקופתי או בהשהיה זמנית של תוכנית הפירעון.

הכרעה בבקשות המוגשות להכרעת הממונה על הליכי חדלות פירעון
אם טרם ניתן צו לשיקום כלכלי בעניינו של החייב, אך הוא הגיש בקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון, הממונה ישקול בחיוב האם לקבל את הבקשה למתן פטור זמני מחובת התשלומים או להפחתה זמנית של התשלום התקופתי.

אם כבר ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי אשר כולל במסגרתו גם תוכנית תשלומים, הממונה ישקול את להיעתר בחיוב לבקשה בהתאם לנסיבות. יש לציין כי במקרה שבו כבר ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי שכולל חובת תשלומים והחייב מעוניין לקבל פטור זמני מחובת התשלום, לפי עמדת הממונה, הפטור יינתן במצבים שבהם תוארך תוכנית הפירעון. על כן, החייב יצטרך להגיש בקשה להארכת תוכנית התשלומים לבית משפט השלום כאשר הממונה ישקול האם לתמוך בבקשה בהתאם לנסיבות המקרה. 

חשוב לציין כי גם אם בקשתו של החייב התקבלה, הוא אינו פטור מהגשת דוחות דו חודשיים בדבר הכנסותיו והוצאותיו ומחויב להמשיך לעמוד בחובות שהוטלו עליו במסגרת ההליך. נוסף על כך, חייב שבקשתו התקבלה מחויב לדווח לממונה באופן מידי ביחס לכל שינוי במצבו הכלכלי. הממונה צפוי להתייחס בחומרה לאי מילוי של חובות שחלות על חייב שבקשתו התקבלה, לרבות היעדר דיווח מידי על שינוי במצבו הכלכלי.

הממונה על הליכי חדלות פירעון הפחית לחייב תשלום תקופתי ב-75%
לאחר שעיין בבקשה למתן צו לפתיחת הליכים לחייב שמיוצג על ידי משרדנו, הממונה על הליכי חדלות פירעון הורה בין היתר לתת לחייב צו לפתיחת הליכים, להקפיא את ההליכים המשפטיים נגדו ולבטל עיקולים והגבלות שהוטלו עליו במסגרת הליכי גבייה. הממונה קבע כי במהלך התקופה שבין ה- 10.6.20 ועד ל-10.9.20 החייב יעביר תשלום חודשי לטובת הנושים בסך של 150 שקלים ואילו בתום התקופה הוא יצטרך להעביר תשלום חודשי בסך של 600 שקלים.

משרד עו"ד מזרחי - מלכה ושות' מתמחה בהוצאה לפועל והליכי חדלות פירעון, הסדר חובות, מחיקת חובות, ייצוג חייבים וזוכים, פשיטות רגל ואיחוד תיקים. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לחדלות פירעון LawGuide.

עורכי הדין שמעון מזרחי וקובי מלכה (צילום: יח''צ)עורכי הדין שמעון מזרחי וקובי מלכה (צילום: יח''צ)


*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.