בית המשפט העליון דחה הבוקר (חמישי) שלוש עתירות בהן התבקש להכריז על בטלות החלטת הכנסת מה-15 ביולי השנה, בה נבחרו חברי הכנסת צבי האוזר (דרך ארץ) ואסנת מארק (הליכוד) כנציגי המשכן בוועדה לבחירת שופטים. העתירות התבססו על טענה לקיומו של "מנהג חוקתי" המחייב את הכנסת לבחור לוועדה לפחות נציג אחד המשתייך לסיעות האופוזיציה.

שלוש העתירות נדחו פה אחד על ידי השופטים יצחק עמית, דפנה ברק ארז וענת ברון, שקבעו כי "במישור המשפט הרצוי נודעת חשיבות לבחירתו של נציג מאופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, אך כי אין עילה להורות על כך במישור המשפט המצוי. במישור העקרוני, נקבע כי ההכרה במנהג החוקתי תואמת את ניסיון החיים והולמת עקרונות מקובלים בשיטות משפט אחרות שהן רלוונטיות להתפתחותה של החשיבה
החוקתית בישראל. הכרה כאמור אף מתיישבת עם ההנחות המובלעות בפסקי דין קודמים שניתנו על ידי בית המשפט העליון".

עם זאת, בהחלטתם הודגש כי "במישור העובדתי, בית המשפט קבע כי מבט על התנהלותן של כנסות העבר מעורר קושי להצביע על פרקטיקה עקבית ואחידה לאורך עשרות בשנים שהפכה למנהג מחייב. מכל מקום מנהג כזה לא הוכח ביחס לממשלת אחדות פריטטית. לבסוף נקבע כי הכרה במנהג חוקתי אינה מיתרגמת לאפשרות לאוכפו באמצעות צו שיפוטי".לדבריהם, הגישה לפיה מנהג חוקתי אינו ניתן לאכיפה באמצעות צווים שיפוטיים, להבדיל מהכרה שיפוטית בו במקרים מתאימים, לצרכים כדוגמת פרשנות, היא הגישה המושלת בכיפה גם בשיטות משפט רבות אחרות. "לא כל שכן קיים קושי באכיפת מנהג חוקתי כלפי הכנסת, הן במישור העקרוני נוכח האיפוק והריסון של בית המשפט בהתערבות בהחלטות הכנסת והן במישור המעשי (בשים לב למאפייני ההחלטה, כדוגמת חשאיות ההצבעה).