דוח מבקר המדינה שמפורסם היום (רביעי) מעלה כי אגף שיקום של נכי צה"ל במשרד הביטחון עדיין לא פעל לתיקון הליקויים שהועלו בביקורת קודמת. לפי המבקר יוסף שפירא, התברר שלא רק שלא חל שיפור בהיבט זה, אלא משכי הטיפול בתביעות של הנכים התארכו. בשונה מהביטוח הלאומי, לא נקבעו פרקי זמן מרביים למרבית השלבים בתהליך, בהם משך הזמן הכולל לטיפול בתיק מרגע הגשתו ליחידת הווע"ר (ועדה רפואית) באגף שיקום ועד שמסתיים הטיפול בתיק - קרי קביעת דרגת הנכות. 

לפי הדוח, משך הזמן אינו התקצר בשנים האחרונות, כאשר, למשל, בווע"ר עליונה בממוצע בכ-69% מהתיקים הסתיים הטיפול בתוך שבעה חודשים, ובמקרים רבים נוספים נמשך הטיפול עד שנה ואפילו עד שנתיים. אחד הגורמים לכך הוא שבכל מחוזות האגף התיקים הרפואיים אינם נסרקים, ולכל תיק רפואי יש עותק פיזי אחד בלבד, כך שבתביעה שמורכבת מכמה פגימות ומצריכה אפוא התכנסות של מספר וע"ר בתחומי מומחיות שונים - משך זמן הטיפול מתארך.

ליקוי משמעותי שהתגלה הוא היעדר תשתית מוסדרת בתוכני ההכשרה וההשתלמות של רופאי הווע"ר: הממונים על הווע"ר לא קבעו מתכונת להכשרה מקיפה של הרופאים הכוללת התייחסות להיבטי פעילותם הייחודיים. חלק מהמיומנויות הבסיסיות הנחוצות לביצוע עבודתם של רופאי הווע"ר אינן מוקנות להם לפני תחילת עבודתם, וחלקן אינן מקבלות ביטוי במסגרת התכנים המועברים להם במהלך תקופת עבודתם בווע"ר.

כמו כן, ליקויים בפעילות הווע"ר שבאים לידי ביטוי בפסיקת בתי המשפט אינם מתורגמים לכדי תכנים המועברים לרופאי הווע"ר במסגרת תכנית הדרכה קבועה.