"מדינת ישראל מחוייבת לשבויים ולנעדרים ולמשפחותיהם", כך אמר היום (שלישי) מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, שפרסם דוח ביקורת על ההתקשרות וסדרי הפעלתו של מתאם השבויים והנעדרים, "מדינת ישראל צריכה לפעול לשחרור הלוחמים והאזרחים הנמצאים בידי האוייב ועליה לפעול באופן הרגיש ביותר כלפי המשפחות". הדוח הנוקב מתפרסם כחודשיים לאחר שהמתאם ירון בלום סיים את תפקידו, בתום חמש שנים, וזאת בהתאם לחוזה העסקתו עם המדינה.  

מתאם השבויים והנעדרים ירון בלום יסיים את תפקידו: "ראיתי בתפקיד שליחות"
לאה גולדין נגד מתאם השבויים והנעדרים: "לבלום אין אינטרס להחזיר את בני מעזה"
ירון בלום: "נהפוך כל אבן כדי להחזיר את הבנים הביתה"

אנגלמן מזכיר כי ועדת שמגר הגישה בינואר 2012 את המלצותיה, בדבר השיקולים, העקרונות והתהליכים שנועדו להסדיר את דרכי הטיפול מטעם המדינה בשחרורם של שבויים ונעדרים. המסקנות הוגשו בעקבות עסקת שחרורו של גלעד שליט משבי חמאס. המלצותיה של הוועדה כללו בין השאר התייחסות למסגרת הארגונית לטיפול בנושא השבויים והנעדרים, לרבות הגורם הממשלתי העוסק בנושא במישרין וסמכויותיו וארגונו של צוות מיומן אשר יעסוק באופן שוטף בנושא. בדוח המבקר נטען בין היתר כי לא התקיימו דיונים נוספים של הממשלה, של הקבינט או של ועדת שרים אחרת בהמלצות ועדת שמגר, ולא התקבלו החלטות בנוגע להמלצותיה.

בדוח הביקורת נטען עוד כי "מתאם השבויים והנעדרים פעל במשך השנים בלי שמשרד ראש הממשלה קבע בהסכם ההתקשרות עימו או בכל מסמך אחר את תוכן תפקידו, את תחומי אחריותו, את סמכויותיו ואת מסגרת הפעולה המפורטת שלו. בנוסף, משרד ראש הממשלה אף לא קבע את ממשקי העבודה של מתאם השבויים והנעדרים עם גופי הביטחון השונים, ואת האמצעים אשר יעמדו לרשותו לצורך ביצוע תפקידו, לרבות כוח האדם הנדרש לכך".

עוד עלה בדוח המבקר כי משרד ראש הממשלה התקשר עם מתאם השבויים והנעדרים בלי שתכנן את הנדרש ממנו ואת התפוקות המצופות מעבודתו, לרבות תכנון גמיש בהתחשב בגורמי חוץ העשויים להשפיע על פעולותיו. המבקר מצא עוד כי "משרד ראש הממשלה פעל במשך שנים בנושא זה, בלי שקבע את המתכונת לניהול הקשר עם המשפחות, והסתפק בקביעה כי המתאם יוזמן לכל מפגש של ראשי גופי הביטחון עם המשפחות".

בני המשפחה של אחד השבויים והנעדרים הלינו בפנייה למשרד המבקר, על תוכן פגישותיה עם מתאם השבויים והנעדרים, ועל הדברים שהוא מסר לה. המשפחה הגדירה את הפגישות האלה "ריקות מתוכן" וכן ציינה כי המתאם לא הציג בפגישות האלה "מידע משמעותי" הנוגע לפעולות להשבת בן המשפחה.

ירון בלום (צילום: ירון בן חורין)
ירון בלום (צילום: ירון בן חורין)

"משימת ניהול המשא ומתן הוטלה על נציג ראש הממשלה שאינו עובד המדינה ואינו חלק מיחידה ממשלתית הפועלת בקביעות, אלא נותן שירותים למשרד באמצעות התקשרות לתקופה קצובה. כך, כמות המסמכים שבידי המתאם על עבודת קודמיו בתפקיד מצומצמת ביותר, כמו למשל, המסמכים בדבר עבודת המתאמים שכיהנו בעת שנחתמו עסקאות לשחרור חיילים שבויים ובדבר עבודת המתאם שקדם לו בתפקיד", נכתב עוד בדוח הביקורת.

אנגלמן הוסיף וציין עוד כי "בשלוש מחמש תקופות ההתקשרות עם מתאם השבויים והנעדרים, החלה תקופת ההתקשרות לפני שהתקבלו כל האישורים הנדרשים של ועדות היועצים והפטור, ובארבע פעמים החלה תקופת ההתקשרות לפני מועד החתימה על ההסכם עם המתאם". עוד נטען כי "מספר שעות העבודה השנתי של מתאם השבויים והנעדרים בארבע תקופות ההתקשרות הראשונות נע בין כ-1,900 לכ-2,200 שעות, ותמורת עבודתו שילם משרד ראש הממשלה בסך הכל בארבע שנים וחצי (מדצמבר 2017 עד מאי 2022) כ-2.74 מיליון שקל (כולל מע"מ) ובממוצע לחודש - כ-50 אלף שקל".

התשלום החודשי הממוצע של משרד רה"מ למתאם בתקופה האמורה היה דומה לשכר החודשי של מנכ"ל משרד ממשלתי (לרבות הפרשות מעסיק) באותה תקופה. היקף שעות ההעסקה שאושרו לו עומד על 2,160 שעות בשנה (180 שעות בחודש), קרוב להיקף השעות של עובד מדינה במשרה מלאה (182 שעות בחודש). המתאם דיווח על 165 שעות עבודה בממוצע לחודש, על 20 ימי עבודה בממוצע בחודש ועל שמונה שעות עבודה בממוצע ביום, פריסת שעות הדומה לזו של עובד מדינה במשרה מלאה. 

בדוח הביקורת נטען עוד, כי היקף העסקת מתאם השבויים והנעדרים לא עלה בקנה אחד עם הנחיות נציבות שירות המדינה, ולפיהן המשרד המתקשר בחוזה עם יועץ נדרש לוודא שהיועץ לא יועסק לאורך זמן בהיקף שעות חודשי הקרוב להיקף ההעסקה של עובד מדינה.

אנגלמן מציין כי התמודדות המדינה עם סוגיית השבויים והנעדרים מצריכה הסדרה של הפעילות, וממליץ כי משרד ראש הממשלה יפעל לקביעת מתכונת הטיפול בנושא השבויים והנעדרים, יקבע את תחומי אחריותו ואת סמכויותיו של מתאם השבויים והנעדרים, וכן יקבע תוכנית עבודה למתאם, הכוללת משימות, מדדים ולוח זמנים לביצוע המשימות, ויעקוב אחר יישומה. 

עוד מומלץ בסיכום הדוח, כי "ראש הממשלה יפעל לקביעת מתכונת הקשר של מתאם השבויים והנעדרים עם משפחות השבויים והנעדרים, ובכלל זה את התדירות המינימלית של הפגישות עימן, וכן יקבע מי מוסמך להחליט איזה מידע יוצג למשפחות".

בני הזוג גולדין וזהבה שאול (צילום: מרק ישראל סלם)
בני הזוג גולדין וזהבה שאול (צילום: מרק ישראל סלם)

ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה: "נושא השבויים והנעדרים מהווה סוגיה ליבתית, אשר נמצאת על סדר היום באופן שוטף ומנוהלת על ידי ראש הממשלה באופ אישי, בהובלת מתאם השבויים והנעדרים מטעמו ובמסגרתו מתנהלת פעילות נרחבת, מגוונת ורגישה – שבשל החשאיות הנדרשת, בין היתר אל מול השותפים השונים, לא ניתן לפרט מאמצים ותהליכים אלו. לגופן של הטענות, מסקנות ועדת שמגר עומדות לנגד מקבלי ההחלטות מאז פרסומן".

"בתוך כך, המלצות הוועדה הוצגו ונדונו בדיון בקבינט המדיני-בטחוני שהתקיים ביוני 2014 ועלו שוב בדיון שהתקיים בקבינט בינואר 2017, כמו גם בדיונים פנימיים נוספים. ההמלצות מוצגות בפורומים השונים ש מקבלי ההחלטות ובפורומים מקצועיים ואף הוצגו למתווכים השונים במו"מ המתקיים לשחרור השבויים והנעדרים. מתאם השבויים והנעדרים מטעם הממשלה עובד בשיתוף פעולה ובתיאום עם הגורמים האחראים על הנושא בגופן הביטחון השונים, תוך סנכרון ופגישוטת עיתיות עם כלל הגופים העוסקים במלאכה. ראש הממשלה והמתאם מטעמו שמרו על קשר וימשיכו לעמוד בקשר עם משפחות השבויים והנעדרים וללוות אותן", נכתב.

עוד נמסר: "באשר לסוגיית ההתקשרות עם המתאם, ההתקשרות, הארכותיה והיקף הפעילות הנדרש, נבחנו על ידי ועדת המכרזים המשרדית, בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו ובמסגרת זו, בוחנים נציגי החשב והיועצת המשפטית של המשרד את כלל ההיבטים הרלוונטיים להתקשרות, לרבות הנחיות החשב הכללי ביחס להתקשרות עם יועצים חיצוניים. ממשלת ישראל תמשיך ללא לאות במאמצים, גלויים וסמויים, להשבתם של השבויים והנעדרים, תוך בחינה מתמדת של כלל הצעדים הנדרשים".