מבקר המדינה, יוסף שפירא, מפרסם מסקנות קשות באשר למימון נסיעות ראש הממשלה בנימין נתניהו לחו"ל בתפקיד בתקופת היותו שר האוצר, בפרשה שזכתה לכינוי "ביביטורס" ונחקרה כבר בעבר. כזכור, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, יהודה וינשטיין, שבדק את התיק וסגר אותו ב-2014, ציין כי "בסופו של יום, במכלול החומר שנאסף לא נמצא שיש מקום לפתיחה בחקירה בחשד לביצוע עבירה פלילית מצידו של מר נתניהו". לאחרונה התפרסם כי חלקים מדוח המבקר הועברו  ליועץ המשפטי לממשלה במטרה לבחון אם יש בהם חשד לפלילים.בין הנושאים שנבדקו בדוח ניתן למצוא כי נסיעות בתפקיד של נתניהו ושל בני משפחתו שנלוו אליו, מומנו בידי גורמים חיצוניים ובהם גורמים פרטיים; נסיעות במימון הבונדס; תשלום הוצאות על ידי ראש הלשכה של מר נתניהו; ליקויים בהליך הגשת בקשות לנסיעות שרים לחו"ל ואישורן על ידי הממשלה. הביקורת העלתה כי נסיעותיו של נתניהו ובני משפחתו במימון גורמים חיצוניים בתקופת היותו שר האוצר חרגו מהכללים החלים בנושא, בדוח כותב המבקר כי "הדבר עלול ליצור מראית עין של קבלת טובת הנאה או של ניגוד עניינים. יצוין כי בכל אותם מקרים, בדומה לשרים אחרים באותה תקופה, לא פנה מר נתניהו לוועדת המתנות או לוועדה למתן היתרים כדי שתבחן אם יש בקבלת המימון החיצוני משום קבלת טובת הנאה או מתנה אסורה".

בדוח מובאות דוגמאות כגון נסיעות רעיית ראש הממשלה באותה תקופה:
 

בביקורת עלה כי נסיעות לחו"ל בתפקיד של נתניהו מומנו על ידי גורמים חיצוניים, בהם ממשלות של מדינות אחרות, הבונדס, גופים ציבוריים, אנשי עסקים ואנשים פרטיים בעלי קשרים שונים לשר האוצר דאז או למשק הישראלי. על פי הדוח: "מימון זה נעשה ללא בחינה משפטית של האפשרות שהוא מעמיד את מר נתניהו בניגוד עניינים בינו לבין הגורם המממן או שהוא בגדר מתנה האסורה לפי חוק המתנות. יצוין כי כך נהגו גם שרים אחרים באותה תקופה.

"למרבית נסיעותיו של מר נתניהו בתפקיד התלוותה רעייתו. חלק מנסיעותיה מומנו על ידי גורם חיצוני; בחלק מן המקרים הגורם החיצוני שמימן את נסיעתה של רעיית השר היה אחר מזה שמימן את נסיעת השר, ולא היה לו קשר לנסיעה; במקרה מסוים התלווה ילדו של מר נתניהו לנסיעה, והוצאותיו מומנו במימון חיצוני. גם מימונים אלה נעשו ללא בחינה משפטית של האפשרות שהמימון הוא בגדר מתנה אסורה לשר או שהוא מעמיד אותו בניגוד עניינים."
 

המבקר: "נמצאו סוגיות חדשות שלא נבדקו"


במהלך עבודת הביקורת הועברו בשנת 2013 ליועץ המשפטי לממשלה לבדיקתו חומרים הנוגעים  למימון נסיעות מר נתניהו לחו"ל. בספטמבר 2014 הודיע היועץ המשפטי לממשלה (דאז) ויינשטיין ש"לא נמצא שיש מקום לפתוח בחקירה בחשד לביצוע עבירה פלילית מצידו של מר נתניהו" ובשל כך הודיע היועמ"ש למבקר המדינה על סיום בדיקתו בעניינים אלה.

מבקר המדינה מצידו המשיך את הביקורת ובמהלכה עלו סוגיות נוספות והתחדדו סוגיות קיימות המעלות חשש לפלילים. לפיכך העביר מבקר המדינה  שוב בחודש מאי ובחודש דצמבר 2015 חומרים ליועץ המשפטי לממשלה. המבקר החליט לפנות מחדש ליועמ"ש (דאז), בסוגיות הנוגעות לחשש למימונים כפולים, הסטת מימונים וכן לגבי אי בהירות לגבי התחשבנות עם חברת אל על  בגין שימוש של משפחת נתניהו בנקודות בונוס של המדינה שנוצלו לכאורה לנסיעות פרטיות. לאור בדיקת היועץ המשפטי לממשלה, בעניינים אלה ונוספים, יש סוגיות הנוגעות לנושא שמבקר המדינה מנוע מלבדוק אותן במסגרת דוח זה.
 
ב-27.12.12 נמסרה למר נתניהו טיוטת הדוח שבה פורטו ממצאי הביקורת בנושאים הנוגעים אליו אישית. אולם עקב בדיקה שקיים היועץ המשפטי לממשלה בנושא, נבצר באותה עת ממשרד מבקר המדינה למסור למר נתניהו את החומר אשר שימש בסיס לאמירות הביקורת. לפיכך לא הייתה בידי מר נתניהו האפשרות להגיב על הממצאים שהעלתה הביקורת בהתאם לדין ולפסיקה, והדבר עיכב את המשך הטיפול בדוח וכפועל יוצא מכך את פרסומו.

רק ב-7.9.14 הודיע היועץ המשפטי לממשלה למבקר המדינה כי "לא נמצא שיש מקום לפתוח בחקירה בחשד לביצוע עבירה פלילית מצידו של מר נתניהו", ובשל כך הסתיימה בדיקתו בעניינים אלה, ואין מניעה להעביר למר נתניהו את החומר הנוגע לטיוטת הדוח. סמוך לאחר הודעת היועץ המשפטי לממשלה העביר משרד מבקר המדינה לבא כוחו של מר נתניהו את החומר הנוגע לטיוטת הדוח, התבקשה תגובתו ונסללה הדרך להכנת דוח ביקורת זה.

בדוח כותב המבקר כי עורכי דינו של נתניהו  "הדגישו את הקושי שיש, מטבע הדברים, במתן מענה על כל השאלות נוכח פרק הזמן שחלף מאז מועד הנסיעות. מר נתניהו, באמצעות באי כוחו, השיב על טיוטת דוח הביקורת בכתב בינואר ובנובמבר 2015 וכן בעל פה בפגישת שימוע
לבקשתו, עם מבקר המדינה ונציגי משרדו בינואר 2016".

כפי שפורסם אמש במעריב, היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הנחה את המשטרה לבדוק את החומרים שהועברו למשרדו.