במלאת עשור להקמתה: מפלגת יש עתיד הכריזה הערב (שבת) על כינוס הוועידה הראשונה של המפלגה, במהלכה יערכו לראשונה בחירות לראשות המפלגה. המועד האחרון להודיע על התמודדות לתפקיד יו"ר המפלגה יהיה ה-21 בדצמבר 2021, כאשר הוועידה עצמה וההצבעה תתקיים ברביעי לינואר 2022. כאלף חברי מפלגה יבחרו לוועידה הראשונה. 

הועידה תורכב ברובה מפעילי השטח של המפלגה בשנים האחרונות, בראשם ראש מטה השטח של המפלגה, מנהלי האזורים, ראשי מטות השטח וקהילות המפלגה, לצד חברי הכנסת ושרים שאינם חברי כנסת המכהנים מטעם המפלגה בכנסת ה-24, ראשי רשויות, סגני ראשי רשויות, וראשי סיעות במועצות המקומיות מטעם המפלגה, וכן בעלי תפקידים מטעם המפלגה במוסדות הלאומיים, בקרן היסוד, בהסתדרות הציונית, בקק"ל, בסוכנות היהודית, בסיעה בכנסת, נכון ליום ההודעה על בחירות לוועידה. 

בנוסף, תכלול הועידה עד 30% מתוך מייסדי המפלגה אותם תקבע הנהלת המפלגה, חברי הנהלת המפלגה וחמישה חברי כבוד שייבחרו על-ידי יו"ר המפלגה באישור הנהלת המפלגה על בסיס מעמדם הציבורי ו/או תרומתם למפלגה. 

לקראת הכינוס, פרסמה מפלגת יש עתיד את התקנון החדש של המפלגה. בין הנקודות המרכזיות מפורטות מטרות העל של המפלגה וכן רשימת זכויות וחובות של חברי המפלגה, שקובעת בין היתר כי חבר מפלגה לא יהיה מי שהורשע בפסק דין בעבירה שיש עמה קלון.

תקנון יש עתיד by Alma Reem-Tarshish on Scribd

עוד פורטו סמכויות הוועדה המסדרת לבחירת הרשימה לכנסת, אשר תהיה אמונה על בחירת חברי המפלגה המועמדים מטעמה ברשימת המועמדים לבחירות לכנסת, וכן את סדרם ברשימה. הוועדה תכלול את ח"כ מכהן או לשעבר מטעם המפלגה, מנכ"ל המפלגה, ושני חברי הנהלה נוספים. 

ליו"ר המפלגה תהיה שמורה הזכות לשבץ ברשימת המועמדים לכנסת מטעם המפלגה מועמדים שלא נבחרו על-ידי הוועדה לבחירת הרשימה לכנסת ("שריונים"), ובלבד שמספר השריונים לא יעלה על 2 בכל עשיריית מועמדים, ובסה"כ 6 עד המקום ה-30. למען הסר ספק, יו"ר המפלגה יוכל לשריין כמועמד גם את מי שאינו חבר המפלגה.