שמירת איכות הסביבה.

שבט לוי לא קיבל נחלה בארץ ישראל כיתר השבטים. תפקיד השבט, מעבר לעבודתו בבית המקדש, היה להנחיל תורה לכל העם בהתאם לברכת משה רבנו: "יורו משפטיך ליעקב". כדי להגשים ייעוד זה, היה על שבט לוי לגור בקרבת עם ישראל לשבטיו, ולא להסתגר בנחלה פרטית משלו. לכן מצווה התורה על יתר השבטים שנחלו את הארץ לתת ללויים חלק מאחוזתם וכנאמר (במדבר ל"ה, כ'): "צו את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת". 48 ערים ברחבי הארץ.

אך המעניין הוא שמלבד הציווי לתת ללוויים ערים שיוכלו לבנות בהן בתים לדור בהם, הוסיפה התורה חובה להוסיף מגרשים מסביב לאותן ערים, ומפרטת התורה את גודלם של אותם מגרשים: "ומידותם מחוץ לעיר אלפיים אמה".

ואומרים חז"ל שאותם אלפיים אמה מחולקים לשני חלקים. היו אלו שני מעגלים סביב העיר. אלף הפנימיים, מחומת העיר לחוץ, היוו מגרש ומטרתו כדברי רש"י "רווח, מקום חלק חוץ לעיר סביב להיות נוי לעיר ואין רשאים לבנות שם בית ולא לנטוע כרם ולא לזרוע זריעה". המקום לא ישמש לבניין בתים וגם לא לגידול תוצרת חקלאית. את כל אלה יעשו באלף האמה של המעגל החיצוני. שם המקום שישמש את השדות והכרמים של הלוויים תושבי העיר, מלבד השימושים העירוניים שבתוככי העיר.

בספר "בעקבות פירוש רבי שמשון רפאל הירש", מוסיף הרש"ר נופך לציווי זה מתוך הגותו על הכבוד וההוקרה שמחויבים כל תושבי תבל לכבד את הטבע והבריאה ולשמור על שלמותה מבלי להזיקה חלילה. (אגב, כל הגופים בארץ ובעולם "הירוקים" הנלחמים את מלחמת שמירת האקלים והטבע, קולעים למטרה האלוקית הזהה ואין כל סיבה לזלזל בהם או להגחיך אותם, אלא יש להצטרף אליהם ולעודדם).

וכך כותבים בשם רש"ר: "דומה שהתורה עומדת כאן על נקודת איכות מיוחדת שההתמודדות עמה והניסיון לפתור את קשייה, מעסיקים רבות את האנושות. תושבי הערים כלואים בתוככי בתיהם ורחובותיהם הצרים ללא קשר ישיר עם העולם הטבעי שברא ה', ללא קשר עם יופי הבריאה ועם האוצרות שטמן בה הבורא".

החיים בטבע קרובים יותר ליוצר בראשית, והאדם חש בהם את קרבת ה'. התורה מעוניינת שלערים תהיה סביבם חלקה של הטבע, נוי לעיר, חלקה זו תביא גם לחיזוק האמונה והקשר עם ה' יוצר העולם.

זכותו של כל אדם ליהנות ממרחבי הבריאה שנותרו בצורתם כפי שנבראו בששת ימי בראשית. לכן חשוב להותיר מרחב שיהיה נוי לעיר, כדי שגם לתושבי הערים יהיה מגע עם המרחבים שברא ה', עם הבריאה הבראשיתית ועם היופי הטבעי שהעניק הבורא לעולמו.