גיור בזכות ובאהבה 

בהמשך לדברי הרב הראשי שלנו, יצחק יוסף, על עולי ברית המועצות ז"ל, בהמשך לכאב המיותר שאנחנו גורמים להם, אני רוצה להזכיר לו (הוא מכיר זאת), לכם, ובעיקר לבני עמי ששבו לארצם ולעמם מרוסיה וסביבותיה, שעל פי ההלכה הם לא דחויים, אלא דווקא מאוד רצויים, מאוד יהודים. אזכיר שוב שהרב עוזיאל, הרב הראשי, הראשון לציון, הרב הראשי הראשון במדינת ישראל, היה פותר, ובדיוק על פי ההלכה, את סוגיית גיור יהודי רוסיה הגדולה, לו היה חי כיום. אצטט שוב, לא בפעם הראשונה, מדברי הראשון לציון, בן ציון מאיר חי עוזיאל. את הדברים האלה פרסמתי בעבר בעיתונות, גם בעיתונות דתית, אפילו אמרתי אותם בכנס רבנים, וגם שלחתי לרבנים חשובים. כנראה חייבים לחזור עליהם. 

למשל, מתוך פסק הלכה שלו שכותרתו: "גירות לנשי ובני ישראלים שאינם שומרי דת הרוצים לגייר נשותיהם הנוכריות עם בניהם" - מופיע במלואו בספר "פסקי עוזיאל", וגם במהדורה חדשה יותר: משפטי עוזיאל ז', וגם בספר מאת פרופ' צבי זוהר בשם "ולא ידח ממנו נידח" על עמדת סבי בנושא גיור, ובעוד ספרים (כשהרב עוזיאל כותב ישראלים, זו מילה נרדפת ליהודים). 

הסוגיה שהרב הראשי עמד בפניה הייתה, כמו היום,  גיור מי "שאינם שומרי שבת ויום טוב ומאכלות אסורות ומצוות עשה ולא תעשה". הנה מעט מתוך תשובת הרב הראשי, הראשון לציון, הרב עוזיאל: "תדע עוד שהרי בגוי הבא להתגייר מודיעים אותו עיקרי הדת, שהיא ייחוד ה', ואיסור עבודה זר, ומאריכין עמו בדבר זה, ואילו בקבלת המצוות - מודיעים אותו מקצת מצוות קלות וחמורות, ומודיעין אותו מקצת עונשים של מצוות, ואין מרבין עליו, ואין מדקדקין עליו להודיעו כל דקדוקי עונשין וכו', דְשֶׁמָּא כוונתו לשמיים. מכאן מפורש יוצא שאין דורשים ממנו לקיים את המצוות ואף לא צריך שבית דין ידעו שיקיים אותן, שאם לא כן, לא יתקבלו גרים בישראל, דְמִי יערוב שגוי זה יהיה נאמן לכל מצוות התורה? אלא מה, שמודיעים לו מקצת מצוות כדי שאם ירצה יפרוש, וכדי שלא יוכל לומר אחר כך: אילו ידעתי לא הייתי מתגייר".

ועוד: "מכל האמור ומדובר, תורה יוצאה שמותר ומצווה לקבל גרים וגיורות, אף על פי שידוע לנו שלא יקיימו כל המצוות, משום שסופם יבואו לידי קיומם, ומצווים אנו לפתוח להם פתח כזה. ואם לא יקיימו את המצוות, הם ישאו את עוונם ואנו נקיים".

ועוד ויותר מזה, ממש אזהרה מפני עבירה אם לא נגייר:

"ובדורנו זה אחראית וקשה מאוד נעילת דלת בפני גרים, לפי שהיא פותחת שערים רחבים ודוחפת אנשים ונשים מישראל להמיר את דתם ולצאת מכלל ישראל, או להיטמע בגויים, ויש בזה משום אזהרת רבינו זיכרונם לברכה: 'לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת' (סוטה מ"ז)". 

ועוד: "אפילו אם הם בני גויה, הרי מזרע ישראל המה, ואלה הם בבחינת צאן אובדות, וירא אנכי שאם נדחה אותם לגמרי... ניתבע לדין, וייאמר עלינו: את הנידחת לא השיבותם ואת האובדת לא ביקשתם (יחזקאל ל"ד) וגדולה היא תוכחה זו מאותה התוכחה של קבלת גרים".

בפסק הלכה אחר שלו, גם הוא מפורט על פני כמה עמודים, מופיע נימוק נוסף לגייר במהירות נוכרית שנישאה ליהודי: "כדי שלא יילכד באיסור בעילת בת אל נכר כל ימיו. והשם הטוב יכפר עוונו. ולא יוסיף עוד לחטוא כל ימיו". ועוד ועוד (העברית קצת מורכבת לעילגים כמונו, אבל את האהבה והתבונה והאחריות לעם ישראל קל להבין). 

ויש עוד ועוד פסקי הלכה מפורטים שלו בנושא הגיור. 

אני לא איש הלכה. סליחה מראש אם בורותי בהלכה מולידה כתיבה פסקנית או שחצנית. אני גם מעריך את המאמצים היומיומיים של ציבור מקיימי המצוות, אבל אלה אינם דברי עיתונאי כמוני, אני מצטט את סבי, הרב הראשי הראשון במדינת ישראל. הוא אשר קבע איך מגיירים במדינה הזו, ופסק בהחלטיות שחייבים, לא רשאים, חייבים, לגייר באהבה ובלי לדרוש קיום מצוות. במיוחד את בני נישואי תערובת שהתקבצו מהגלויות. זוהי החובה, זוהי המצווה, ולדעת הראשון לציון זצ"ל, זו ההלכה. 

אוסיף בכל זאת משלי: אם הרבנים רוצים שהמתגיירים יקיימו מצוות, צריך לזכור שהם יקיימו מצוות גדולות: הרי הם חיים, בונים ולוחמים בארץ ישראל. על כך נאמר בפירוש: "כל הַדָּר בארץ ישראל שרוי בלא עוון", וגם: "כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא", וגם: "ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות בתורה", וגם, כמו שאמרו לא פחות מחמישה מרבני חז"ל: "מצוות יישוב ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות כולן". מה עוד אתם רוצים?

הרבנים הראשיים דהיום צריכים פשוט להסכים לגייר על פי ההלכה שקבע הרב עוזיאל. הוא היה הרב הראשי במדינת ישראל לפניהם, וכך הוא החליט בסמכותו כרב ראשי של ישראל. הראשון לציון שאחריו, הרב יצחק נסים, סבר גם הוא כך. בנו, השר (לשעבר) משה נסים כתב על הגיור דוח ברוח זו לפני כשנתיים, ומיד נתקל בהתנגדות בהובלת הרב הראשי יצחק יוסף. כן, אותו רב שהרגיז אותנו בימים אלה. 

מה פתאום השינוי לחומרה? לי זה נראה כמרד בהלכה. בסדר, אם יש עולה שלא ירצה בשום אופן לחזור לדת וללאום של משפחתו, וירצה דווקא להיות נוצרי או מוסלמי או להירשם כחסר דת, ובכן, לא צריך בכוח. הוא לא יהודי. מבחירה. כל האחרים: ברוכים השבים. 

בעולם הביטוח 

חברות ביטוח מתכננות להציע פוליסה לביטוח הצחוק של רותם סלע. 

אז הגיעה דרישה לביטוח הצחוק של אופירה אסייג, ואחר כך ביקשה גם ליהיא גרינר לבטח את הצחוק שלה. כינסו שמאים וביקשו הערכה: איזה מהם שווה כלכלית יותר? 

פינת השלולית

בקבוצת הוואטסאפ של הארמון הופיעה הודעה: הנסיך והנסיכה החדשה שלו עוזבים את הקבוצה וחוזרים לשלולית. הם ינסו את חיי הצפרדעים בבוץ. 

"ידעתי", אמרה הסבתא המלכה, "ידעתי ברגע שראיתי אותה. נשיקה מנסיך לא עזרה להפוך אותה באמת לנסיכה". u

משהו: הסידור האפשרי היחיד: אחרי שישמעו את דעתו של היועץ המשפטי, יש לפעול באחריות ולפנות לעוד משפטן בכיר כדי לקבל סקנד אופיניין.