לקראת כניסת השבת, להלן זמני הכניסה והיציאה של יום המנוחה ברחבי הארץ.
פרשת השבוע - הרב ישראל מאיר זינגרביץ'

בפרשה הקודמת תיארנו את תכונתו היסודית של המנהיג משה. השבוע מלמדת התורה בפרשתנו כיצד צריך המנהיג להתמודד עם תכונות שליליות של העם, איך להתעלות ולהתעלם מהן ולהנהיגם באהבה למרות האכזבות שינחל.

אכזבה ראשונה: ה' שולח את משה להודיע לעם לבל יתייאשו. למרות קושי השעבוד שמש הגאולה תזרח. "גאלתי אתכם בזרוע נטויה... והבאתי אתכם אל הארץ". והנה, במקום להתנחם ולשמוח, תגובת העם היא: "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח...". העם אינו רוצה לשמוע הבטחות עתידיות ותקוות משיחיות, אלא רוצה לשמוע ולראות הטבות כאן ועכשיו: הורדת מעמסת הלבנים ומכסתן, וחיים בטוחים במצרים כעבדים עדיפים על הסתכנות ביציאה למדבר, אפילו כבני חורין. "כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר" (שמות יד, יב).

משה פונה אם כן אל הקב"ה ושואל איך יפנה אל פרעה: "הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה?". הקשו המפרשים: איזה מין טענה טוען משה? הלא ישראל לא שמעו עקב עינויים ועבודה קשה. אך פרעה, שאינו לחוץ ופנוי למחשבה חופשית, אולי כן יקשיב?

תשובות לרוב אמרו המפרשים, ואוסיף את חלקי: עם ישראל נפל באותה עת לתהום הייאוש. הייאוש הינו המדרגה הקשה ביותר, והמצוי בה אינו מסוגל להבחין בכל קרן אור. מי שלוקה בה דומה לעיוור.

משה אינו אדם פרטי. הוא נציג עם ישראל. אדם אינו מסוגל לשכנע את זולתו בדבר שהוא בעצמו אינו מאמין בו. כך באדם פרטי וכך באומה. לא חשוב מהי הסיבה, ייאוש או הרהורי כפירה. אם עם ישראל החליט שטוב לו בחיי שעבוד במצרים תחת חיי דרור במדבר, לא יועילו כל הטיעונים שבעולם. זהו חוק שנחקק בטבע. אדם שהתייאש מצדקת דרכו, דרכו אבודה. איש בתבל לא יאזין לו. זו הייתה טענת משה, ואכן פרעה לא שעה לדבריו.

משה החל לפקפק: אם בשליחות הראשונה מול העם הוא נכשל, מה יהיה בהמשך? משיב לו הקב"ה: על מנת כן בחרתיך להנהיג את העם. ובלשון המדרש (מדרש שמות, ז־ב): "אמר לו הקב"ה: בני סרבנים הם, רגזנים הם, טרחנים הם ועל מנת כן תהיו מקבלים עליכם, שיהיו מקללים אתכם שיהיו סוקלים אתכם באבנים".

זוהי מסירות הנפש הנדרשת ממנהיג בישראל. בראשית דרכו כמנהיג מאוכזב מלמדו הקב"ה שזהו גורלו. הוא ינחיל לעמו יקר וגדולה, חופש, תורה ואת ארץ ישראל, אך הגמול היחיד שיקבל מעמו הנרגן יהיה כפיות טובה, ריב ומדון, קללות ואבנים.

רק מנהיג כמשה שלא רצה כלל במנהיגות עקב צניעותו וענוותנותו יוכל לעמוד בניסיון כה קשה.

אדם שחושק במנהיגות ורודף אחר הכבוד הטמון בה, יתקשה לעמוד באתגר של מנהיג בישראל. הצנועים והבורחים מן השררה שנכפתה עליהם, המה המנהיגים שיובילו את עם ישראל.

tguvot@maariv.co.il